Bron: document bekendmaking onteigening, in eigen bezit

In 1959 zijn Topibo 1, 2 en 3 onteigend door de staat t.b.v. Suralco.
Hieronder de tekst van het document betreft plantage Topibo 2, Topibo 3 en plantage De Vrijheid .

REGERING
VAN
SURINAME
------
Departement van Justitie en Politie
------
Bureau No. 1152
Paramaribo, 31 januari 1959

Ingevolge artikel 6, 2e lid van de “Onteigeningsverordening” (geldende tekstG.B. 1952 No.99) deel ik U als vermoedelijke rechthebbende c.q.vertegenwoordiger van een of meer rechthebbenden mede, dat in het Gouvernements-Advertentieblad van dinsdag 10 februari 1959 een advertentie is geplaatst overeenkomstig de bijlage van deze brief.

De Minister-President,
De Minister van Algemene Zaken en van BinnenlandseZaken,
w.g. Emanuels (Mr S. D. EMANUELS).

De Minister van Justitie en Politie,
w.g. Shriemisier (H. Shriemisier)

De Minister van Financiën,
w.g. J. Sedney (Dr. J.SEDNEY).

De Minister van Economische Zaken,
w.g. P.A.M. Van Philips (Dr. P.A.M. VAN PHILIPS).

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
w.g. E.M.L. Ensberg (E.M.L. ENSBERG).

De Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling,
w.g. A.J. Morpurgo (A.J. MORPURGO).

De Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij,
w.g. Rambaran Mishre
(Dr. S. RAMBARAN MISHRE) .

de heer Johan Karel Pinas.

De Minister van Opbouw,
w.g. F.E.Essed (Dr. Ir. F.E.ESSED)

De Minister van Openbare Werken en Verkeer,
w.g. V.M. De Miranda (V.M. DE MIRANDA).

 

De Gouverneur van Suriname,
w.g. van Tilburg (J. VAN TILBURG).

Voor afschrift
De Direkteur van Binnenlandse Zaken,

 


Bijlage

Onteigening

De Gouverneur van Suriname maakt hierbij bekend, dat de stukken bedoeld bij artikel 6 der “Onteigeningsverordening” (geldende tekst G.B. 1952No. 99) gedurende 3 (DRIE) weken op het departement van Binnenlandse Zakenzullen worden neergelegd, zulks in verband met de voorgenomen onteigening van de hierna te noemen gronden, ten name van de te Delaware in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde vennootschap Suriname Aluminium reductiebedrijf en een aluinaarde fabriek, e.e.a. als bedoeld in de artikelen I, de leden 3 sub (6) en5, IV en V van de Brokopondo-overeenkomst.

De onteigening betreft de gronden:

 • een perceel land groot ongeveer 126,6323 ha, algemeen bekend als Topibo IIen aangeduid op de figuratieve kaart van de landmeter W.A. OLDENSTAM van 27 januari 1959 met de letters CDEF, welke perceel land een deel uitmaakt van een gedeelte ter grootte van 214,66 ha (500 akkers) van de grond Topibo, gelegen in het district Suriname aan de Parakreek tussen de plantages “De Vrijheid” en“Loefbeek”, welk gedeelte in de openbare registers bekend staat ten name van

  EMANUEL CRISIS
  JULY LUCAS NAPOLEON
  MARCUS FELIA NAPOLEON
 • een perceel land, groot ongeveer 558 ha (1300 akkers), algemeen bekend alsTopibo III en aangeduid op de figuratieve kaart van de landmeter W.A. OLDENSTAMvan 27 januari 1959 met de letters BDEKHG, deel uitmakende van de grond Topibo,gelegen in het district Suriname aan de Parakreek tussen de plantages “DeVrijheid” en “Loefbeek”, welk gedeelte in de openbare registers bekend staat ten name van FRANCOIS PINAS;
 • een perceel land, groot ongeveer 1496 ha, algemeen bekend als de grond “DeVrijheid ” en aangeduid op de figuratieve kaart van de landmeter W.A. OLDENSTAM van 27 januari 1959 met de letters ABCDEFG, gelegen in het district Suriname aande Pararivier, welke grond in de openbare registers bekend staat ten name van:
 1. WILLEM LODEWIJK AMELO
 2. HERMAN JACOBUS AMELO
 3. PIET RUDOLF GEMERT
 4. HENRY STARKE
 5. JOHANNES AMELO
 6. THEODORUS AKERUM
 7. JACQUES RAALTE
 8. PHILIPPUS JOZEF REDMOND
 9. LODEWIJK NAPOLEON GEMERT
 10. FRANCOIS KENSENHUIS
 11. JOSEPH BIERVLIET
 12. WILLEM OMMEN
 13. PAULUS AMELO
 14. JEANNE SOPHIE EVERDINE REDMOND, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met LOUIS EMILE MONKOU
 15. WILHELMINA JOSEPHINE CHARLOTTE REDMOND, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met ADOLF GABRIEL VAN SPRANG
 16. ALEXANDER GEMERT en
 17. De te Delaware in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde vennootschap SURINAME ALUMINIUM COMPANY.

Gedurende 4 (VIER) weken van de dag, waarop de stukken zijn neergelegd kunnen tegen de plannen schriftelijk bezwaren worden ingebracht bij de Gouverneur vanSuriname.

De Minister-President,
De Minister van Algemene Zaken en van BinnenlandseZaken,
w.g. Emanuels (Mr S. D. EMANUELS).

De Minister van Justitie en Politie,
w.g. Shriemisier (H. Shriemisier)

De Minister van Financiën,
w.g. J. Sedney (Dr. J.SEDNEY).

De Minister van Economische Zaken,
w.g. P.A.M. Van Philips (Dr. P.A.M. VAN PHILIPS).

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
w.g. E.M.L. Ensberg (E.M.L. ENSBERG).

De Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling,
w.g. A.J. Morpurgo (A.J. MORPURGO).

De Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij,
w.g. Rambaran Mishre
(Dr. S. RAMBARAN MISHRE) .

De Minister van Opbouw,
w.g. F.E.Essed (Dr. Ir. F.E.ESSED)

De Minister van Openbare Werken en Verkeer,
w.g. V.M. De Miranda (V.M. DE MIRANDA).

De Gouverneur van Suriname,
w.g. van Tilburg (J. VAN TILBURG).

Voor afschrift
De Direkteur van Binnenlandse Zaken,