Bron: document onteigening Topibo 1, ontvangen van André Pinas en zijn vader dhr. Franklin A.M. Pinas

In 1959 zijn Topibo 1, 2 en 3 onteigend door de staat t.b.v. Suralco.
Hieronder de tekst van het documenten betreft plantage Topibo 1.

Deel 1

Aan de heer DUK

Meneer,
Hierbij heb ik de eer, u de namen van de eigenaren van de plantage TOPIBO 1 middels deze te doen toekomen.

No VOORNAMEN NAAM
1 Charles Marius Pinas
2 Edwin Leo Pinas
3 Cornelia Gerhardina Seedorf - Pinas
4 Johan Marlus Pinas
5 Guillaume Chrlstoffel Pinas
6 Adalaide Theresia Margaretha Noordwijk - Pinas
7 Hendrik Edmund Pinas
8 Arnold Marius Louis Pinas
9 Albert Gerhard Kerk
10 Theovilus Just Kerk
11 Georgestina Hendriette Piqué
12 Evelina Purperhart
15 Johan Delius Waterberg
14 Adolfina Francina Purperhart
15 Rudolf Andreas Purperhart
16 Jozef Olmberg
17 Petrus Louis Purperhart
18 Frederik Paulus Purperhart
19 Anton Purperhart
20 Sophie Purperhart - Gron
21 Just Purperhart

Hoogachtend,

 


Deel 2

AFSCHRIFT

De ondergetekenden
URIA MORPURGO, direkteur van Opbouw, wonende te Paramaribo, vertegenwoordigende het Land ingevolge de beschikking van de Minister van Opbouw van …..
ter ener,
en

CHARLES MARIUS PINAS, wonende te Paramaribo, ten deze optredende:
a. in privé
b. als gevolmachtigde van

Edwin Leo Pinas
Cornelia Gerhardina Seedorf-Pinas
Johan Marius Pinas
Guillaume Christoffel Pinas
Adalaide Theresia Margretha Noordwijk-Pinas
Hendrik Edmund Pinas
Arnold Marius Louis Pinas
Albert Gerhardus Kerk
Theovilus Just Leopold Kerk
Georgestina Henriette Piqué
Evelina Janje Fredrika Purperhart
Johan Delius Waterberg
Adolfina Francina Purperhart
Rudolf Andreas Purperhart
Jozef Olmberg
Petrus Louis Purperhart
Frederik Paulus Purperhart
Anton Purperhart
Sophie Purperhart- Gron
Just Purperhart;

 

Krachtens een onderhandse akte van lastgeving,
Getekend,

welke aan ondergetekende ter ener is overgelegd, ter andere zijde,
Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 De ondergetekende ter ener in zijn vermelde hoedanigheid verplicht zie om, zodra de grond, algemeen bekend als “TOPIBO 1”, gelegen in het distrikt Suriname aan de Pararivier, in volle en vrije eigendom zal zijn overgegaan aan het Land, of aan de Suriname Aluminium Company, vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Noord-Amerika) onmiddellijk alle nodige maatregelen te nemen waardoor aan de onder getekende ter andere zijde en diens lastgever:

a. door het land wordt uitgekeerd een bedrag van
f. 8000.-(ACHT DUIZEND GULDEN) in contanten, onder hen te verdelen als hierna in artikel 2 is bepaald;
b. door het Land wordt overgedragen de volle en vrije eigendom van een stuk grond ter grootte van ongeveer 70 ha (ZEVENTIG), deel uitmakend van het perceelland groot 537,3589 ha gelegen ten zuiden ven de rijweg Groningen-Carel-Francois in het distrikt Saramacca, zijnde dit stuk grond het met de letters op de bij deze akte behorende schetskaart no. 1 aangeduide terrein met uitzondering van een door partij ter andere zijde aan te wijten gedeelte ter grootte van 10 ha (TIEN);
c. door het Land wordt overgedragen de volle eigendom van een stuk grond met de letters aangeduid op de bij deze akte behorende schetskaart no. II, welk stuk grond deel uitmaakt van de grond TOPIBO 1 en een oppervlakte beslaat van ongeveer 5 (VIJF) ha, behoudens het hierna in artikel 4 bepaalde.

Artikel 2 Het in artikel 1 onder a vermelde bedrag is bedoeld als een schadeloosstelling voor de kosten van over brenging van het door de ondergetekende ter andere zijde in privé op de grond TOPIBO 1 gevestigd, landbouwbedrijf met toebehoren, alsmede als tegemoetkoming in de verhoogde kosten van vervoer welke hij en zijn lastgevers in de toe komst zullen moeten betalen tengevolge van de ligging van het in artikel 1, onder b, vermelde stuk grond. In verband hiermede zal het vermelde bedrag van f. 8000.-(ACHT DUIZEND GULDEN) tussen ondergetekende ter andere zijde en diens lastgevers worden verdeeld als volgt:

a. de ondergetekende ter ener in privé f. 4000.-(VIER DUIZEND GULDEN);
b. de lastgevers van de ondergetekende ter andere zijde: tezamen f. 4000( VIER DUIZEND GULDEN) en wel ieder voor een gelijk aandeel.

Artikel 3 De overdracht van de in artikel 1, onder b en c genoemde stukken grond zal geschieden in dezelfde verhouding als die waarin de ondergetekende ter andere zijde en diens lastgevers thans in de grond TOPIBO 1 gerechtigd zijn.

Artikel 4 Op het in artikel 1 onder c bedoelde stuk grond als lijdend erf zal t.b.v. het resterende deel van de grond TOPIBO 1 als heersend erf een erfdienstbaarheid worden gevestigd, welke er toe zal strekken dat aan het lijdend erf geen andere bestemming zal word gegeven dan die van begraafplaats en monument.
[kanttekening: niet acc. Eerder besproken tussen …Th. Kerk (…) en mr Duk. Deze … kan worden opgeheven. Ald. Duk]

Artikel 5 Ondergetekende ter andere zijde en diens lastgevers zullen gerechtigd zijn zich over het resterende deel van het stuk grond TOPIBO 1 te begeven teneinde het in artikel 1, onder c vermelde stuk grond te bereiken.

Artikel 6 Het Land verbindt zich om waarnodig en binnen de grenzen van de redelijkheid aan ondergetekende ter andere zijde en diens lastgevers landbouw technische hulp te verlenen bij het in cultuur brengen van het in artikel 1, onder b vermelde stuk grond.

Artikel 7 Ondergetekende ter andere zijde en diens lastgevers verplichten zich om, indien en zodra aan het in de voorgaande artikelen van deze overeenkomst bepaalde zal zijn voldaan:

a. afstand te doen van alle rechten op schadeloosstelling, in welke vorm ook, ter zake van het verlies van hun rechten op de grond TOPIBO 1;
b. af te zien van alle aanspraken op vergoeding van schade welke mocht worden veroorzaakt door het gebruik van het resterende deel van de grond TOPIBO 1 en van de omliggende gronden overeenkomstig de aan partijen bekende, uit de Brokopondo-overeenkomst voortvloeiende toekomstige bestemming;
c. in geval van vervreemding van het in artikel 1 onder c vermelde stuk grond aan de verkrijger en diens rechtopvolgers de verplichting omschreven onder punt b van het onderhavige artikel op te leggen;
d. in geval van overtreding van het bepaalde onder punt c van het onderhavige artikel aan degene die door deze overtreding schade lijdt, deze schade met alle kosten en interessen te vergoeden.

Artikel 8 Indien mocht blijken dat de ondergetekende ter andere zijde en diens lastgevers tezamen voor minder dan negen tiende deel gerechtigd zijn in de grond TOPIBO 1, zullen het in artikel 1, onder a genoemde bedrag en de oppervlakte van het in artikel 1, onder b, vermelde stuk grond naar evenredig worden verminderd.

Artikel  9 Alle kosten terzake deze overeenkomst te maken zijn voor rekening van het Land.

Aldus in triplo opgemaakt en ondertekend te
Paramaribo de ... 1959.

Partij ter ener ... Partij ter andere zijde,

 

De ondergetekende Ir. HENDRIK MEYER, direkteur- beheerder van de Suriname Aluminium Company verklaart in deze hoedanigheid van de onderhavige overeenkomst kennis te hebben genomen en als zodanig de daaruit voor de genoemde vennootschap voortvloeiende rechten en verplichtingen te aanvaarden.

Paramaribo, ... 1969.

w_. (ir. H. Meyer)

 


Deel 3

Commissie ingesteld bij
beschikking van de Voorzitter
 van de BR0KOPONDO RAAD
dd. 28 november 1958 No. 5445.

Aan de Minister van Opbouw

De Commissie ingesteld bij beschikking van de Voorzitter van de BROKOPONDO RAAD dd. 28 november 1958 No. 5445, is met de rechthebbenden op de grond “TOPIBO 1” tot een akkoord gekomen op de grondslag van het volgende:

 1. De genoemde grond wordt — behoudens het hieronder in de punten 2 en 3 gestelde — geruild tegen een terrein ter oppervlakte van circa 80 ha, gelegen in het distrikt Saramacca, deel uitmakende van de voormalige plantage van de heer Von Freyburg, zoals aangeduid op de bij deze nota overgelegde schetskaart.
 2. Het oorspronkelijk aandeel van Mevrouw TRUDE RENFURM in ”TOPIBO 1”, is niet in de ruil begrepen. Dit aandeel wordt door het Land gekocht en de koopsom komt ter beschikking van Mevrouw T. RENFURM en haar rechtverkrijgende. Mevrouw Renfurm was oorspronkelijk tot 1/10 deel in de grond “TOPIBO 1” gerechtigd. Doordat zij twee maal achtereen in gemeenschap van goederen gehuwd is geweest, is een deel van dit oorspronkelijk aandeel overgegaan op haar gewezen echtgenoten.
 3. Buiten de ruil blijft voorts een terrein grootte van circa 5 ha, omvattende de bestaande begraafplaats op “TOPIBO 1”, met een strook grond van die begraafplaats naar de Para-rivier. De juiste begrenzing van dit terrein moet nog nader worden vastgesteld.
 4. Aan de rechthebbenden op de grond “TOPIBO 1”, met uitzondering van mevrouw RENFURM en haar rechtverkrijgenden, wordt door het Land een geldelijke vergoeding gegeven ter compensatie van de kosten voortvloeiende uit:
  a. de grotere afstand van de grond in Saramacca tot de stad in vergelijking met “TOPIBO 1” (duurder transport);
  b. de noodzaak om van het pontveer over de Saramacca gebruik te maken;
  c. het overbrengen van de bedrijfsmiddelen van een klein landbouwbedrijf op “TOPIBO 1” dat aldaar door één van de rechthebbenden wordt geëxploiteerd, verlies van beplantingen van dat bedrijfje en het aanbrengen van beplantingen op de grond in Saramacca, voor zover daarvoor niet van Landswege (departement van LVV) kan worden gezorgd.

De koopsom te betalen voor het oorspronkelijk aandeel van Mevrouw RENFURM en het bedrag van de in punt 4 bedoelde vergoeding, moeten nog nader worden vastgesteld.
De verwachting is intussen dat omtrent die koopsom en die vergoeding overeenstemming op redelijke basis en op korte termijn zal worden bereikt.

De Commissie zou gaarne vernemen of de Regering in beginsel met een overeenkomst op de grondslag van het bovenstaande kan instemmen. Zij zou het voorts op prijs stellen te mogen vernemen tot welk bedrag voor de vergoeding maximaal mag worden gegaan, indien de Regering met e.e.a. akkoord gaat.

Van de zijde der rechthebbenden is nog uitdrukkelijk de wens te kennen gegeven, dat de Regering - mede gelet op hun bereidheid tot minnelijke regeling van de eigendomsoverdracht van “TOPIBO 1” - en met alle haar ten dienste staande middelen naar zal streven, dat zij en hun kinderen en verdere descendenten voorkeur zullen genieten, wanneer werkkrachten voor het aluminium-reductie-bedrijf en de aluinaardefabriek worden aangetrokken.

Ten bewijze van de bij de onderhandelingen bereikte overeenstemming over de hierboven vermelde 4 punten, wordt deze nota door de woordvoerder van de rechthebbenden op “TOPIBO 1”, de heer Charles, Marius PINAS mede ondertekend.

Namens de rechthebbende op Topibo 1,

 

Paramaribo, 9 februari 1959.
Namens de Commissie voornoemd,
wg……

 

De ondergetekenden:

CHRISTIAAN FRERIK CALOR, Hoofd van de Afdeling Domeinen, wondende te Paramaribo, ten deze het Land vertegenwoordigende ingevolge de beschikking van de Minister van Opbouw van 4 januari 1961 No. D 16;
ter ener,
en
CHARLES MARIUS PINAS, wonende te Paramaribo, ten deze handelende:
a. in privé
b. als gemachtigde van:

 1. THEOPHILUS JUST LEO KERK, wonende te Aruba;
 2. MARIUS JOHAN PINAS, wonende te Paramaribo;
 3. SOPHIE ELISABETH GRON, weduwe van LAMBERTUS EMANUELS PURPERHART, wondende te Paramaribo;
 4. ADELAIDA THERESIA MARGARETHA PINAS, weduwe van NOORDWIJK, wondende te Paramaribo;
 5. GUILLAUME CHRISTOFFEL PINAS, wonende te Paramaribo;
 6. HENDRIK DANIEL EDMUND PINAS, wonende te Paramaribo;
 7. ARNOLD MARIUS PINAS, wonende te Paramaribo;
 8. PETRUS LOUIS PURPERHART, wonende te Paramaribo;
 9. ADOLFINA FRANCINA PURPERHART, wonende te Paramaribo;
 10. FREDERIK PAULUS PURPERHART, wonende te Paramaribo;
 11. RUDOLF ANDREAS PURPERHART, wonende te Paramaribo;
 12. JULIANA MARGARETHA PURPERHART, weduwe van JOHAN DELIUS WATERBERG, wonende te Paramaribo;
 13. ALFRED EPULY ZEEUW, als beheerder der huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen hem en zijne echtgenote ELFRIDE JULIANA WATERBERG, wonende te Paramaribo;

blijkens onderhandse akte van volmacht van maart 1960, welke volmacht aan deze akte wordt gehecht;
ter andere zijde,
verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

De ondergetekende ter ener verklaart in zijn voormelde hoedanigheid aan ondergetekende ter andere zijde en zijn lastgevers in volle en vrije eigendom over te dragen, gelijk ondergetekende ter andere zijde, zowel in privé als in hoedanigheid verklaart in eigendom aan te nemen het hierna ten aanzien van ieder hunner te omschrijven perceelland, t.w.:

A. Ondergetekende ter andere zijde:
Het perceel land, groot 7.9 ha en genummerd 1, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

B. THEOPHILUS KERK
Het perceel land, groot 7.9 ha en genummerd 2, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

C. MARIUS JOHAN PINAS
Het perceel land, groot 2.63 ha en genummerd 3, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

D. SOPHIE ELISABETH PURPERHART - GRON
Het perceel land, groot 2.43 ha en genummerd 4, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

E. ADELEIDA THERESIA MARGARETHA NOORDWIJK – PINAS
Het perceel land, groot 1.13 ha en genummerd 5, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

F. GUILLAUME CHRISTOFFEL PINAS
Het perceel land, groot 1.13 ha en genummerd 6, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

G. HENDRIK DANIEL EDMUND PINAS
Het perceel land, groot 1.13 ha en genummerd 7, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

H. ARNOLD MARIUS PINAS
Het perceel land, groot 1.13 ha en genummerd 8, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

I. PETRUS LOUIS PURPERHART
Het perceel land, groot 1.13 ha en genummerd 9, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

J. ADOLFINA FRANCINA PURPERHART
Het perceel land, groot 0.81 ha en genummerd 10, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

K. FREDERIK PAULUS PURPERHART
Het perceel land, groot 0.81 ha en genummerd 11, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

L. RUDOLF ANDREAS PURPERHART
Het perceel land, groot 0.81 ha en genummerd 12, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

M. JULIANA MARGARETHA PURPERHART, weduwe van JOHAN DELIUS WATERBERG
Het perceel land, groot 0.81 ha en genummerd 13, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

N. ALFRED EPULY ZEEUW, als beheerder der huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen hem en zijne echtgenote ELFRIDE JULIANA WATERBERG
Het perceel land, groot 0.27 ha en genummerd 13, gelegen in het distrikt Saramacca, ten zuiden van de Rijweg naar Coppename, aangeduid op de kaart van de landmeter R. TELTING dd. 1 november 1960 door een figuur in rood;

Makende als de hiervoren omschreven percelen land deel uit van het perceel land, groot 487.3589 ha., op de kaart van de landmeter C. van Doorn dd. 17 april 1959, aangduid met de letters I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,q,s,t,u,v,r,p, van welk perceel land het Land de volle en vrije eigendom verkreeg door de koop van het erfpachtsrecht op voormeld perceel, blijkens akte koop en verkoop dd. 27 mei 1959, overgeschreven ten Hypotheekkantore in register C 431 onder nummer 9948.

Partijen verklaren voorts dat de voormelde eigendomsoverdracht is geschied tegen afstanddoening ten behoeve van het Land door de ondergetekende ter andere zijde en zijn lastgevers van hun rechten op het door de Suriname Aluminium Company (Suralco) ten behoeve van ieder hunner in ’s Landskas gestorte bedrag wegens schadevergoeding op grond van de onteigening van de grond Topibo 1, waarin ondergetekende en zijn lastgevers mederechtigd waren, bedragende dit bedrag ten aanzien van:

 1. ondergetekende ter andere zijde f. 2.370,- (TWEE DUIZEND DRIEHONDERD EN ZEVENTIG GULDEN);
 2. Theophilus Kerk f. 2.370,- (TWEE DUIZEND DRIEHONDERD EN ZEVENTIG GULDEN);
 3. MARIUS JOHAN PINAS f. 789,- (ZEVEN HONDERD NEGEN EN TACHTIG GULDEN);
 4. SOPHIE ELISABETH PURPERHART –GRON f. 729,- (ZEVEN HONDERD NEGEN EN TWINTIG GULDEN);
 5. ADELAIDA THERESIA MARGARETHA NOORDWIJK – PINAS f.339,- (DRIEHONDERD NEGEN EN DERTIG GULDEN);
 6. GUILLAUME CHRISTOFFEL PINAS f.339,- (DRIEHONDERD NEGEN EN DERTIG GULDEN);
 7. HENDRIK DANIEL EDMUND PINAS f.339,- (DRIEHONDERD NEGEN EN DERTIG GULDEN);
 8. ARNOLD MARIUS PINAS f.339,- (DRIEHONDERD NEGEN EN DERTIG GULDEN);
 9. PETRUS LOUIS PURPERHART f.243,- (TWEEHONDERD DRIE EN VEERTIG GULDEN)
 10. ADOLFINA FRANCINA PURPERHART f.243,- (TWEEHONDERD DRIE EN VEERTIG GULDEN)
 11. FREDERIK PAULUS PURPERHART f.243,- (TWEEHONDERD DRIE EN VEERTIG GULDEN)
 12. RUDOLF ANDREAS PURPERHART f.243,- (TWEEHONDERD DRIE EN VEERTIG GULDEN)
 13. JULIANA MARGARETHA PURPERHART, weduwe van JOHAN DELIUS WATERBERG, f.186,- (EENHONDERD ZES EN TACHTIG GULDEN);
 14. ALFRED EPULY ZEEUW, in zijn voormelde hoedanigheid f. 81,- (EEN EN TACHTIG GULDEN)

Partijen verklaren dat voormelde overdracht heeft plaats gehad onder de navolgende bedingen:

Artikel 1
De voorsch……….worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden … en lasten, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, … zijn, zonder dat het Land tot enige vrijwaring … zijn, terwijl het wordt geleverd vrij van hypothecaire … _agen.

Artikel 2
De voorge_ … perc_ worden op de dag der ondertekening dezer overeenkomst, voor zover ieder hunner betreffende, overgedragen in de macht en het bezit van de ondergetekende ter andere zijde en zijn lastgevers, van wie ieder gemachtigd is zich de eigendom van het desbetreffende perceel te verschaffen door de overschrijving dezer overeenkomst in de daartoe bestemde openbare registers.

Artikel 3
Alle belastingen met betrekking tot de overgedragen percelen geheven wordende komen vanaf heden voor rekening van de ondergetekende ter andere zijde en zijn lastgevers voor zover het aan ieder hunner toebehorend perceel betreffende.

Artikel 4
Alle kosten terzake dezer overeenkomst betreffende, komen voor rekening van het Land.

Aldus opgemaakt en getekend te Paramaribo, de 17 januari 1961.

Partij ter andere zijde,
Getd. Ch. M. Pinas

Partij ter ener,
Getd. C. F. Calor

Ingeschreven op 24-1-1961
reg. A 46 No. 2384

Voor eensluidend afschrift
Het Hoofd van de Afd. Domeinen
-handtekening-