Periode tot 1850

 

J.H Franke in Onbeheerde Boedels en Wezen inv. 1329 www.gahetna.nl

Elisabeth Christina Schouten voor de helft eigenaresse van Topibo 1856

 

"Naauwkeurige naamlyst der plantagien en gronden, in de colonie Suriname". Kroe, Albert van der Amsterdam, 1758-1803, 1784. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2016

Para Creecq. TOPIBO. Beestegrond.
Eigenaars: Boedel A. Nepveu
Administrateurs: F.E. Becker

 

http://www.dbnl.org/tekst/_sur006179301_01/_sur006179301_01_0074.php?q=topibo#hl1
Surinaamsche Staatkundige Almanach voor den Jaare 1793
Para kreek - Topibo - boedel W.I. Klint

 

http://www.dbnl.org/tekst/_sur001182001_01/_sur001182001_01_0049.php?q=topibo#hl1 
Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1820 (1819)
Topibo 
Product: Hout. 
Eigenaren: S. Abendanon. 
Directeur: H.A. Samsan 
Administrateur: S. Abendanon

 

http://www.dbnl.org/tekst/_sur001182501_01/_sur001182501_01_0008.php?q=topibo#hl1
Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1825(1824)
Topibo
Product: Hout. 
Eigenaren: J.H. Franke. 
Directeur: J.H. Franke. 
Administrateur: J.H. Franke.
(meer info/archiefstukken: 1329 Franke, Jan Harme, 1828 - 1876 (*) - Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen, nummer toegang 1.05.11.13, inventarisnummer 1329 )

 

http://www.dbnl.org/tekst/_sur001182701_01/_sur001182701_01_0010.php?q=topibo#hl1
Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1827(1826)

Topibo
Product: Hout. 
Eigenaren: J.H. Franke. 
Directeur: J.H. Franke. 
Administrateur: J.H. Franke.

 

http://www.dbnl.org/tekst/_sur001182801_01/_sur001182801_01_0053.php?q=topibo#hl1
Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1828(1827)
Topibo
Akkers: 1300
Product: Hout. 
Eigenaren: J.H. Francke. 
Directeur: J.G. Suebeling.
Administrateur: J.H. Francke.

 

http://www.dbnl.org/tekst/_sur001182901_01/_sur001182901_01_0007.php?q=topibo#hl1Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1829(1828)
Topibo
Akkers: 1300
Product: Hout. 
Eigenaren: J.H. Francke. 
Directeur: J.G. Snebeling.
Administrateur: J.H. Francke.

J.G. Snebeling vermoedelijk Johannes Gotlieb Snebeling, overleden op 7 juni 1843 op 40 jarige leeftijd. (bron: "Familiebericht". "Surinaamsche courant". Paramaribo, 06-07-1843. "Familiebericht". "Surinaamsche courant". Paramaribo, 06-07-1843. )

 

http://www.dbnl.org/tekst/_sur001183001_01/_sur001183001_01_0009.php?q=topibo#hl1
Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1830(1829)
Topibo
Akkers: 1300
Product: Hout. 
Eigenaren: J.H. Francke. 
Directeur: J.H. Francke. 
Administrateur: J.H. Francke.

 

Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1832(1831)

Topibo
Akkers: 1300
Product: Hout. 
Eigenaren: J.H. Francke. 
Directeur: J.G. Snebeling.
Administrateur: J.H. Francke.
( idem 1833(1832) )

 

"Advertentie". "Surinaamsche courant". Paramaribo, 02-05-1833. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2016, 

(16842) De Exploicteur, bij het Geregtshof te Suriname, zal Vrijdag den derden Mei 1833 des morgen negen uren, ter Kastelenije van gemeid Geregtshof, publiek bij Executie verkoopen:
De GROND Topibo, cum annex, aan de Para Kreek , aankomende J.H. FRANKE.

 

"Advertentie". "Surinaamsche courant". Paramaribo, 24-06-1833. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2016, 

Transporten
(20762) Den 19den Junij 1823. Exploicteur bij het Geregtshof,....
Idem. Denzelven, aan H. SCHOUTEN, voor den Houtgroud Onverwagt, van den Grond Topibo , aan de Para Kreek; aangekomen hebbende J.H. FRANKE.

 

"EDICTALE CITATIE.". "Surinaamsche courant". Paramaribo, 07-08-1833. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010940889:mpeg21:a0007

EDICTALE CITATIE.
(28283) De Exploicteur bij bet Geregtshof te Suriname, dagvaard bij alle bekends en onbekende Crediteuren van de navolgende Personen , als :...
Van J. H. FRANKE, wegens het provenue van op den 5 Mei 1833, bij Excutie verkochte Grond Topibo; aangekomen hebbende J.H. FRANKE.

 

http://www.dbnl.org/tekst/_sur001183401_01/_sur001183401_01_0008.php?q=topibo#hl1
Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1834(1833)
Topibo
Akkers: 1800
Product: Hout. 
Eigenaren: H. Schouten 
Directeur: -
Administrateur: H. Schouten, H. Klint en J. Zaal.

 

http://www.dbnl.org/tekst/_sur001183501_01/_sur001183501_01_0010.php?q=topibo#hl1
Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1835(1834)
Topibo
Akkers: 1300
Product: Hout. 
Eigenaren: Aan plantage Onverwacht (H. Schouten)
Directeur: -
Administrateur: -

 

http://www.dbnl.org/tekst/_sur001183601_01/_sur001183601_01_0053.php?q=topibo#hl1
Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1836(1835)
Topibo
Akkers: 1800
Product: Hout. 
Eigenaren: H. Schouten 
Directeur: -
Administrateur: H. Schouten, (onduidelijk of deze erbij horen: H. Klint en J. Zaal.)
( idem 1837(1836) )

 

http://www.dbnl.org/tekst/_sur001184001_01/_sur001184001_01_0008.php?q=topibo#hl1
Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1840(1839)
Topibo
Akkers: 1800
Product: Hout. 
Eigenaren: H. Schouten 
Directeur: P. vd Meer
Administrateur: H. Schouten

 

 

Periode 1850 - 1900

 

Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen, nummer toegang 1.05.11.13, inventarisnummer 2475
http://proxy.handle.net/10648/1c94174f-f59b-4583-26ea-c01ee9f12d07
2475 Schouten, Elisabeth Christina, 1828 - 1876 (*)
18 juni 1856: De helft van Topibo behorende bij de boedel van Elisabeth Christina Schouten

 

Boek: Mr. Jan Jacob Mauricius: gouverneur-generaal van Suriname, van 1742 tot 1751
Auteur: Cornelis Ascanius Sypesteyn (Jonkheer van)
Uitgever Gebroeders van Cleef, 1858
Bron: Google Books

p62 ...
Eene tweede beschuldiging was het maken van onderscheid tusschen vrienden en vijanden bij elke begeving van ambten.
Zoo werd Mauricius, zoo als wij hierboven reeds zeiden, ten laste gelegd, dat hij de familie Nepveu buitengewoon had bevoordeeld door Jan Nepveu (1) tot Secretaris, en diens oudere broeder Aubin tot exploiteur te benoemen. Vooral deze Aubin Nepveu (2) had zich de ongenade der cabale op den hals gehaald, en was dikwijls, ten gevolge harer lasterlijke aantijgingen, genoodzaakt tot het voeren van moeijelijke en kostbare processen. Ook werd aan Mauricius verweten, dat hij de voordeeligste ambten der kolonie, die van Vendumeester en van Ontfanger der hoofdgelden, aan zijne beide zonen, Pieter en Amdkeas, had vergeven. Eindelijk nog zou hij den Advocaat Van Altena (3), vollen neef van zijne vrouw, op eene buitengewone wijze in zijne praktijk bevoordeeld hebben.
... 2) Zie Recueil, II, blz. 184 en volg. en het XXXste artikel der verzoekpunten van redres. Aubin Nepveu was eigenaar van de plantages Vrouwenvlijt aan de Orellanakreek en Topibo aan de Para. Hij was gehuwd met Suzanna Kous.

 

"Pro Justitia.". "Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad". Paramaribo, 17-11-1864. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011193287:mpeg21:a0015

Pro Justitia
Op den zestienden November des jaars achttien honderd vier en zestig , heb ik David Fernandes, Deurwaarder, bij het Collegie van Kleine Zaken, ter requisitie van den procureur Generaal, gedagvaard: 
den onbekenden eigenaar of eigenaren van den grond Topibo, gelegen in het district Boven Para, 
Om te verschijnen voor gemeld Collegie op Dingsdag den zeventienden Januarij 1800 vijf en zestig (1865), des voormiddags om negen uren
ten einde aldaar teregt te staan ter zake , dat blijkens een procesverbaal door den districtscommissaris en eenen sergeant bij de gewapende burgermagt opgemaakt den eersten September 1800 vier en zestig ,is bevonden, dat de communicatie te water of langs genoemden grond zeer slecht was, zijnde de zoogenaamde bieriebierie of watergras daarin zoodanig op gegroeid, dat de gang van het vaartuig veelal bemoeijelijkt werd. 
Zullende bij niet verschijning der gedaagden ten bepaalden regtsdage en ure tegen dezelve op den voet en wijze als bij art. 4 en 5 der Publicatie van 1850 (G. B. No. 16), is voorgeschreven, worden voortgeprocedeerd.
En heb ik voorts afschriften van deze daging aangeplakt aan het gebouw waarin bovengemeld College zijne teregtzitting houdt en ter drukkerij van de Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad bezorgd , ten einde in het eerst uitkomend nummer van hetzelve blad geplaatst te worden.
De Deurwaarder voornoemd , D. FERNANDES

 

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad
17-11-1864
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011193287%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0015

Pro. Justitia.
Op den zestienden November des jaars achttien honderd vier en zestig , heb ik David Fernandes, Deurwaarder, bij het; Collegie van Kleine Zaken, ter requisitie van de procureur Generaal, gedagvaard: den onbekenden eigenaar of eigenaren van den grond Topibo, gelegen in het district Boven Para,
Om te verschijnen voor gemeld Collegie op Dingsdag den zeventienden Januarij 1800 vijf en zestig, des voormiddags om negen ure.

 

"Advertentie". "Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad". Paramaribo, 04-05-1865. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011193355:mpeg21:a0005
Pro Justitia.

De Exploicteur bij het Geregtshof in de kolonie Suriname, zal op Vrijdag den 5 Mei 1865, des voormiddagsom half negen ure, publiekelijk bij Executie verkoopen : Den grond Topibo, gelegen in het District Boven Para. 
Paramaribo, den 1 Mei 1865. J.A.A. Salomons

 

"Publieke Veilingen.". "Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad". Paramaribo, 06-05-1865. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011193356:mpeg21:a0011

Publieke Veilingen
VRIJDAG, den 5 Mei 1865. Ter kastelenije van het Geregtshof. De grond Topibo, gelegen in het District Boven Para.— f 384—  J. J. Heijdoorn.

 

"Advertentie". "Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad". Paramaribo, 20-06-1865. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011193375:mpeg21:a0004

Opgegeven Transporten. 
(9476) Den 17den Junij 1865. 
De Exploicteur aan J.J. Heijdorn van den grond Topibo, gelegen in het district Boven Para.

 

"Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad". Paramaribo, 03-03-1868, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011193798:mpeg21:p002

(2214) De Exploicteur bij het Geregtshof in de kolonie Suriname, zal op Vrijdag den 6n Maart 1868. des voormiddags om half negen ure, pubiekelijk bij executie verkoopen:
Den grond Topibo c.a. gelegen in het district Para, aankomende J.J. Heijdorn

 

Koloniaal nieuwsblad
Datum, editie: 06-03-1868
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010507362%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0011

(2403) De Exploicteur bij het Geregtshof 1 der kolonie Suriname , zal op HEDEN den 6den Maart 1868, des morgens om half negen uur publiekelijk bij executie te verkoopen ; Den Grond Topibo c. a., gelegen in het district Para, aankomende J. J. HEIJDORN. Paramaribo, den 6 Maart 1808. J. A. A. SALOMONS.

 

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad
Datum, editie: 07-03-1868
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011193801%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0005

Publieke Veilingen.
Ter kastelenije van het Geregtshof. Vrijdag, den 6den Maart 1868.
Den grond Topibo, aangekomen hebbende J. J. Heijdorn. — f 325. — A. C. van Amson.

 

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad
Datum, editie: 21-04-1868
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011193820%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0001

Opgegeven Transport. (5796) Den 20n. April 1868. De Exploicteur aan A. C. van Amson, van den grond Topibo c. a. gelegen in het district Para.

 

Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad
Datum, editie: 05-06-1874
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010338432%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0008

Bij Gouvernements Resolutie dd. 28 en 29 Mei 11. La. A No. 25, 26 en 3 is vergunning verleend: 1o. aan Manuel Crisis, om op den houtgrond Topibo het bedrijf van vettewarier uit te oefenen;

 

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010510499%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0005
[ verhaal waarin wordt verteld over echo (eggo) op Topibo ]

 

Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad
Datum, editie: 13-10-1882
http://kranten.kb.nl/view/text/id/ddd%3A010342942%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0003

In den avond van den 9n dezer sloeg een vaartuig komende van plant. Topibo (Para-District) ter hoogte van pl. Livorno, in de Suriname, ten gevolge van onstuimig water en hevigen wind om. In dat vaartuig bevonden zich twee mannen, een vrouw en een zuigeling; eerstgenoemden zwommen naar den wal, terwijl de vrouw en het kind die een wissen dood tegemoet gingen werden gered door Darius Rees en Petrus van Ams, landbouwers van den grond Laarwijk die toevallig naar de stad roeiden.

Bovenstaand verhaal speelt zich af 2 dagen nadat Mathilda Christiana Pinas op Topibo is geboren. Zij was een dochter van Lizette en Petrus, die in juli 1883 is overleden.
> Uitzoeken welke kinderen er nog meer rond die tijd op Topibo zijn geboren.

 

 

Periode 1900 - 1950

 

Nieuwe Surinaamsche courant
19-08-1900

Meaatshen genezing
lemand, hij noemt zich Elias Burgzorg, wonende in Para op Topibo no. 2, bezocht ons gister ons voorgevende de melaatschheid, in haar eerste stadium, te kunnen genezen, ons verzekerende, dat hij menigeen reeds genezen heeft. Van meening, dat een proef met de medicamenten van dezen heer toch geen schade doen kan, zijn wij zoo vrij geweest hem toen te verwijzen naar den Chef van den Militair geneeskundigen dienst mede in kwaliteit als waarnemende Gedeeskundig Inspecteur.
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011213588%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0042

 

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 1903 (1) [volgno 3]. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:62503:mpeg21

Van dien tijd dagteekent het dat ze zich in onderaardsche woningen gingen verschuilen; onderscheidene heuvels worden nog heden ten dage door hen als dusdanige schuilplaatsen aangewezen, zooals b.v. Onoribo en Topibo in de Para. Wij zeggen : als schuilplaatsen. Volgens hunne legende toch bestonden die woningen reeds lang te voren en hadden toen een heel andere bestemming. In zeer oude tijden, toen de vaderen hunner vaderen dit land bewoonden, waren de seizoenen niet zooals die thans zijn. Toen placht God, telkens als de droge tijd aanbrak, eene koude over de wereld te zenden, dat ieder ervan bibberde. Het voorgeslacht had deze woningen uitgegraven om zich voor de koude te dekken; wat kwamen ze nu aan het nageslacht als kostbare schuilhoeken te stade!

 

 

Boek:  Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië .
Auteur:  Herman Daniël Benjamins en Joh. F. Snelleman (red.)
Uitgever:  Martinus Nijhoff/E.J. Brill, Den Haag/Leiden 1914-1917
Bron: Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl), Leiden
Pagina 549

Pàra,

een der kleinere rivieren van Suriname, ontspringt op ± 5° 15′ N.B. op het heuvelland van de Miendrinitti, stroomt met talrijke grootere en kleinere windingen in doorgaans noordelijke richting en valt bij de plantage Houttuin in de Suriname-rivier. Links neemt de Para, niet ver van haar oorsprong, de Buffelskreek op, iets noordelijker de Saramaccakreek, vervolgens de Sabakoekreek, de Coropinakreek (die zelf van links de Tawaycoera-kreek opneemt) en de Pararac-kreek; rechts de Carolinaen de Hooikreek. Een omstreeks het midden der 18de eeuw - na eenig gehaspel met de Directeuren der Societeit - gegraven kanaal, de z.g. Para-doorsnede, gedeeltelijk de genormaliseerde vroegere Bannister-kreek, verbindt de Para met de Suriname-rivier, waardoor men, komende van of gaande naar de Boven-Para, de kronkelingen van de Beneden-Paravermijden kan. Een ander gegraven kanaaltje, de Kraskreek, snijdt, zuidelijk van den grond Onoribo, een groote winding van de rivier af. De Para is een smalle, maar in haar midden- en benedenloop zeer diepe rivier, die grootendeels door zandsavannen stroomt, welke gedurende den grooten regentijd voor een groot deel onder water staan, zoodat men dan over de savannen heenvaart. Zuidelijk van de samenvloeiing met de Carolinakreek worden de savannen hooger. Een weinig ten noorden van de samenvloeiing met de Coropina (welk punt de Triangel genoemd wordt) vindt men op den grond Topibo een solitairen, 20 M. hoogen heuvel, den verweerden kop van een eruptief-gesteente, een laatsten uitlooper van het gebergte van het binnenland. Met haar inktzwart water en haar prachtigen plantengrooi (orchideeën in overvloed) is de Para een der schoonste rivieren van de kolonie. De vaart wordt op sommige tijden van het jaar door het z.g. eilandgras (zie aldaar) belemmerd, wanneer het niet bijtijds wordt verwijderd.

Langs de Para en de Coropina liggen tal van ‘gronden’, vroegere houtplantages, die na de opheffing der slavernij, in communaal bezit zijn overgegaan in handen van de vroegere slavenmachten. De bestaansmiddelen zijn voornamelijk het bewerken van vierkant hout, het zagen van planken en de cultuur van aardvruchten. Op de savannen wonen Indianen. Op 3 der gronden aan de Para heeft men gouvernements-scholen, aan de Coropina een kerk met school der Evang. Broedergemeente en een der R.K. Missie.

De rivier is niet naar Parham (Lord Willoughby) genoemd, zooals Van Sypesteyn waarschijnlijk acht, daar de naam, die zeker van Indiaanschen oorsprong is, reeds voorkomt in de lijst van rivieren in de reisbeschrijving van Keymis (1597).

Over de Para schreven o.m. Mr. H.C. Focke, Een togtje naar de landstreek Para (De Fakkel, 1830). Prof. W.F.R. Suringar (T.A.G.) 1885, 2e serie, deel III). Prof. K. Martin, Westindische Skizzen, Leiden 1887, blz. 18-24. G. Verschuur. Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles, Paris 1894, blz. 257-266: Dr. A.H. Pareau, Onze West, 's Gravenh. 1898, blz. 104-110. J.F. Pool, Een reisje naar de Boven-Para in Suriname (De Natuur, Aug. en Sept. 1900).

 

De West : nieuwsblad uit en voor Suriname
Datum, editie: 13-07-1915
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011090505%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0043

Verdronken. In de Para nabij grond Topibo II is Donderdagmorgen door Marius Purperhard het lijk opgevischt van een jongeman, Felix Elias Burgzorg genaamd, die eenige uren tevoren per corjaal van huis gegaan was. Men vermoedt, dat hij door een ongeluk verdronken is. De corjaal werd drijvende in de buurt aangetroffen.

 

De West : nieuwsblad uit en voor Suriname
Datum, editie: 29-12-1916
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011091102%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0038
[ Advertentie: Notaris betreft Oprichting SBM. Hierin wordt omschreven het zakelijk recht betreft ontginning op Topibo ]

 

De banier van waarheid en recht : Surinaamsch nieuws- en advertentieblad
26-04-1933

Maandag 11, verschenen eenige Amerikanen op Topibo en Overtoom, naar men zegt in verband met de exploitatie van bauxiet, welke delfstof door de Surinaamsche Bauxite Maatschappij op groote schaal zal worden ontgonnen. Dat kan wel, want deze maatschappij is door aankoop, eenige jaren geleden, eigenares geworden van al het bauxiet, dat zich bevindt op Topibo. Overtoom, Osembo, Onoribo en De Vrijheid aan de Para-rivier en op Portorico aan de Suriname.
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011071002%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0037

 

Algemeen Handelsblad
Datum, editie: 14-04-1937
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010664320%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0231

ONZE WEST EXPLORATIE VAN BAUXIET Op Onoribo.
Naar wij in "De West" lezen, is er kans, dat in het Para-district de exploitatie van bauxiet wordt ondernomen door de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij, die thans reeds op Moengo op uitgebreide schaal werkt.
Binnenkort zal men beginnen met de exploratie op Onoribo. Boringen en verdere onderzoekingen zullen worden gedaan, die waarschijnlijk wel dit jaar in beslag zullen nemen. Valt het onderzoek gunstig uit, dan zal vermoedelijk de eigenlijke exploitatie in 1938 worden ter hand genomen. De Surinaamsche Bauxiet Maatschappij bezit verscheidene bauxiet-houdende terreinen in Para als Onoribo, Topibo enz. In dit district is ook gevestigd de Kalbfleisch Corporation, die op Ongelijk haar exploitatie had, doch de laatste jaren weinig teekenen van leven heeft gegeven.

 

Het nieuws : algemeen dagblad
Datum, editie: 27-06-1949
http://kranten.kb.nl/view/text/id/ddd%3A010679821%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0012

JAMMERLIJK VERDRONKEN
Zaterdagmiddag omstreeks zes uur verdronk Johan Groenhart ter hoogte van Topibo III in de Pararivier.
Johan was met drie kameraden in een boot op weg naar een Kawinafeest. Ter hoogte van Topibo III kreeg de boot een lek. In de consternatie die daarop volgde, wilden de opvarenden van plaats verwisselen waarop de boot omsloeg en allen te water geraakten.
Zwemmend trachtte elk de oever te bereiken. Slechts drie haalden het. Johan verdween in de diepte. Gisterenmorgen werd het lijk in de Pararivier opgevist.

 

 


Bron: Google Books

De Maandelykse Nederlandische Mercurius, Volumes 48-51 (1780)
p.170
En deeze volgende Obligatien op Maandag den 1 May 1780 gev. 
Obligatie (Een) op de Plantagien Vrouwen Vlijd, de Hulp en Montauba, 't Huys aan 't Fort, en de Plantagie Topibo , geleegen in de Colonie van Surinamen, geneg. door de Heer C. N. Bègel , in blanco dato 1 July 1776. No. 115. f 1000. 85 in slag 5 pt. D. Stephan Junior. [Daniel Stephan]
--- in blanco No. 116. f 1000. 90 in slag 1 pt. Deselve.
[...] Obligatie (Een) ten lasten de Heer H de Sobre te Surinamen, ten Compt. de Heeren J. en Th. van Marcelis, in blanco dato 1 Sept. 1773. No. 183, f 1000. 70 pt. J. Beth
--- in blanco No. 184. f 1000. 70¾ pt. C. Dom.  [...] 

 

De Maandelykse Nederlandische Mercurius, Volumes 44-47 (1778)
De volgende Makelaars hebben de onderstaande Obligatien op Maandag den 29 November 1779. geveyld.
p.226
Obligatie (Een) ten lasten de Plantagien Vrouwen Vlijd, de Hulp en Montauba, en een Huis en Erve aan Paramaribo, en de Plantagie Tobibo [Topibo] , geneg. door de Heer C. N. Bègel , in dato 1 July 1776. in blanco à pt. No. 29. 1 1000 90 1/4 in slag 2 pt. D. Stephan Junior. [Daniel Stephan]
--- Een dito No. 30. f 1000. 92 1/4 in slag 2 pt. Deselve.
Obligatie (Een) ten lasten als boven, in blanco No. 98. f 1000. 50 1/4 in slag 2 pt. J. van den Bank.
--- Een dito No. 145. f 1000. 52 1/4 pt. Deselve.