Vervolg op de geschiedenis van Topibo.

Inmiddels hebben we iets meer informatie verzameld over de plantage Topibo na 1863, welke wij jullie niet willen onthouden. Er dient nog wel wat gepuzzeld te worden. Uiteraard zijn alle aanvullende feiten van harte welkom!

 

Eigenaren

 

"De Drie Broers"

Er doet een verhaal de ronde dat Topibo door 3 broers zou zijn gekocht en zou zijn opgedeeld in Topibo 1,2, en 3. Dit verhaal is niet zomaar één; hij duikt bij meerdere families op die gerelateerd zijn aan Topibo maar elkaar niet kennen. 

Hoe dit verhaal exact in elkaar steekt weten wij tot op heden niet. Er wordt in de loop der jaren, met het openbaar komen van aktes en DNA matches, wel een steeds helderder beeld geschetst van onderlinge relaties op de Topibo's.

Gezien de klappers uit het domeinkantoor zou het verhaal betekenen dat Francois Petrus Pinas, Emanuel Crisis en de broers July Lucas en Marius Felia (Marcus Felix) Napoleon allen broers van elkaar waren. Maar dat lijkt zéér onwaarschijnlijk. 

Onderstaande schematische weergave is voor mij de meest waarschijnlijke interpretatie van het verhaal van de drie broers.

De oudste broer, Francois Pinas, heeft Topibo 3 zelf gekocht. Zijn broers Constantijn Pinas en Marius Leopold zijn beiden door huwelijk met een erfgename mede-eigenaar geworden van resp. Topibo 2 en Topibo 1. 

 

 

Periode 1863 - 1868

Het lijkt er op dat Topibo voor lange tijd een verlaten plantage is geweest.

In 1843 was plantage Topibo 1800 akkers (ongeveer 772,5 ha) groot.

In 1856 behoorde de helft van de plantage bij de boedel van Elisabeth Christina Schouten.

Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen, nummer toegang 1.05.11.13, inventarisnummer 2475 - Schouten, Elisabeth Christina, 1828 - 1876 (*)
18 juni 1856: De helft van Topibo behorende bij de boedel van Elisabeth Christina Schouten

In 1864 worden de eigenaren opgeroepen zich te melden in verband met onderhoud aan de kreek. Wie de eigenaren zijn op dat moment is mij nog niet bekend.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad. Paramaribo, 17-11-1864. 
Pro Justitia
Op den zestienden November des jaars achttien honderd vier en zestig , heb ik David Fernandes, Deurwaarder, bij het Collegie van Kleine Zaken, ter requisitie van den procureur Generaal, gedagvaard:
den onbekenden eigenaar of eigenaren van den grond Topibo, gelegen in het district Boven Para,
Om te verschijnen voor gemeld Collegie op Dingsdag den zeventienden Januarij 1800 vijf en zestig (1865), des voormiddags om negen uren
ten einde aldaar teregt te staan ter zake , dat blijkens een procesverbaal door den districtscommissaris en eenen sergeant bij de gewapende burgermagt opgemaakt den eersten September 1800 vier en zestig ,is bevonden, dat de communicatie te water of langs genoemden grond zeer slecht was, zijnde de zoogenaamde bieriebierie of watergras daarin zoodanig op gegroeid, dat de gang van het vaartuig veelal bemoeijelijkt werd.
Zullende bij niet verschijning der gedaagden ten bepaalden regtsdage en ure tegen dezelve op den voet en wijze als bij art. 4 en 5 der Publicatie van 1850 (G. B. No. 16), is voorgeschreven, worden voortgeprocedeerd.
En heb ik voorts afschriften van deze daging aangeplakt aan het gebouw waarin bovengemeld College zijne teregtzitting houdt en ter drukkerij van de Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad bezorgd , ten einde in het eerst uitkomend nummer van hetzelve blad geplaatst te worden.
De Deurwaarder voornoemd , D. FERNANDES

Op 5 mei 1865 wordt Topibo geveild en verkocht aan J.J. Heijdoorn of Heijdorn voor f.384,-

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad. Paramaribo, 04-05-1865.
Pro Justitia.
De Exploicteur bij het Geregtshof in de kolonie Suriname, zal op Vrijdag den 5 Mei 1865, des voormiddagsom half negen ure, publiekelijk bij Executie verkoopen : Den grond Topibo, gelegen in het District Boven Para.
Paramaribo, den l Mei 1865. J.A.A. Salomons

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad. Paramaribo, 06-05-1865
Publieke Veilingen
VRIJDAG, den 5 Mei 1865. Ter kastelenije van het Geregtshof. De grond Topibo, gelegen in het District Boven Para.— f 384—  J. J. Heijdoorn.

De grond wordt op 6 maart 1868 wederom geveild en verkocht aan A.C. van Amson.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 03-03-1868
(2214) De Exploicteur bij het Geregtshof in de kolonie Suriname, zal op Vrijdag den 6n Maart 1863, des voormiddags om half negen ure, publiekelijk bij executie verkoopen: Den grond Topibo c.a. gelegen in het district Para, aankomende J.J. Heijdorn. Een vijfde aandeel in het Huis en Erf gelegen aan de Zwartenhovenbrugstraat . La.E No. 219 aankomende J. Enzens. Paramaribo , den 2 Maart 1868. J.A.A. SALOMONS.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 07-03-1868
Ter kastelenije van het Geregtshof.
Vrijdag, den 6den Maart 1868. Den grond Topibo, aangekomen hebbende J.J. Heijdorn. — f 325. — A.C. van Amson.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 23-04-1868
Opgegeven Transport
(5797) Den 20n. April 1868. De Exploicteur aan A.C. van Amson, van den grond Topibo c. a. gelegen in het district Para.

 

Op 10-05-1870 overlijdt Emillius Reinier Heijdorn, het zoontje van 11 maanden van Georgetina Heijdorn, op Topibo. Als aangever staat vermeldt: Jan Johan Heijdorn, 51 jaar, planter en woonachtig op Topbo.
[NAS 2.10.61 overlijdensaktes districten 1870, Boven-Para folio 12, scan 234]

 

In 1874 blijkt er een rechtszaak te hebben plaatsgevonden tussen Heijdorn en van Amson betreft de doorverkoop van plantage Topibo, waarop van Amson in hoger beroep is gegaan.
Het is een beetje onduidelijk te reconstrueren met behulp van gegevens uit de krant. Als ik het goed begrijp heeft Heijdorn de plantage door A.C. van Amson laten aankopen met geld welke hij had geleend van zijn zus, de moeder van A.C. van Amson. Topibo kwam zodoende op naam van A.C. van Amson te staan. (In opdracht van) Heijdorn werden eerst 500 akkers verkocht. Vervolgens heeft van Amson op eigen houtje in 1874 [?] 1300 akkers van Topibo aan Francois Petrus Pinas doorverkocht.


Weekblad van het regt; verzameling van regtszaken, bouwstoffen voor wetgeving, mengelwerk, jrg 38, 1876, no 4055, 28-12-1876.

Zitting 30 juni 1876
A.C. van Amson, appellante, procureur Mr. C.J. Francois,
tegen
J.J. Heijdorn, geïntimeerde, procureur Mr. M. Eyssell

[...] dat de vordering, door den nu geïnt. ingesteld, daarop is gegrond, dat de appellante, in der tijd daartoe door den geïnt. aangezocht, op haren naam heeft gekocht zekeren grond, Topibo genaamd,

voor de som van f. 325, maar niet voor zich zelve, doch voor de nu geïnt., die ook het koopschat zou hebben betaald uit gelden hem door zijne zuster, moeder van de nu appellante, geleend ; voorts daarop, dat de nu appellante misbruik zou hebben gemaakt van de omstandigheid, dat de grond Topibo op haar naam stond en ter kwader trouw de 1300, na eenen vroegeren verkoop van 500 akkers door den nu geïnt. gedaan, resterende akkers van gemelden grond heeft verkocht voor f 870 en den eigendom van dien grond heeft overgedragen op den kooper bij acte verleden den 15 Mei 1874;

0., dat dus de grond der vordering is, dat de appellante zou hebben verkocht een onroerend goed van hetwelk zij wist de eigenaresse niet te zijn, en zij dus zou hebben begaan stellionaat als bedoeld bij art. 658 B. R. voor de kolonie Suriname; [...]

Klik hier voor meer info over J.J. Heijdorn.

 

 

Periode 1868 - 1874

In het boek 'Op Hoop van Vrijheid' van Ellen Klinkers is te lezen dat Topibo door 3 verschillende families is aangekocht, die woonden op de plantages Overtoom en Onverwacht.

"In Boven-Para werd de oude verlaten houtgrond Topibo door drie verschillende families gekocht. Al snel na de aankoop vestigden zich familieleden van de nieuwe eigenaren op Topibo, die daarvoor op de plantages Overtoom en Onverwacht woonden. Er ontstonden drie nederzettingen, die ongeveer een kwartier varen uit elkaar lagen. De middelste lag op een helling van een beboste berg en werd door Chinezen bewoond, die onder andere als kolenbranders de kost verdienden." [B1.0]

 

[Dit valt te lezen in Nachrichten aus der Brüder-Gemeine, 1876 p.256 en Nachrichten aus der Brüder-Gemeine, 1877 p.349]

De Gouvernementsresoluties geven een beeld van de aan- en verkoop van plantage Topibo tussen 1871 en 1874.

Januari 1871 - res. 1871 #150 / 23-01-1871 #5 :
mevr. A.C. van Amson verkoopt 500 akkers voor f.600,- aan I of J. Crisis en M. Crisis.[B1.2]

November 1871 - res. 1871 #1875 / 07-11-1871 #4 : 
I. of J. Crisis verkoopt zijn half aandeel van 500 akkers (dus 250 akkers) voor f.300,- aan J.L. en M.F. Napoleon. [B1.3]

April 1873 - res.1873 #836 / 28-04-1873 #2 :
mevr. A.C. van Amson verkoopt 1300 akkers van Topibo voor f.890,- aan Francois Pinas. [B1.4]

Francois Pinas verkoopt 250 akkers van zijn 1300 akkers voor f.250 aan I of J. Crisis, M. Napoleon en J.L. Napoleon. [B1.5]Periode 1874 - 1959

Nader uitzoeken.

In 1937 blijkt Suralco recht op bauxiet-ontginning te hebben op 4 delen van Topibo. (res. 11 september 1937 #3041)

Zie ook de bewoners van plantage Topibo ten tijde van de Volkstelling 1921.

 

Periode na 1959

In de klappers van het domeinkantoor te Suriname komt de volgende informatie voor:

eigenaren, erfpachters of huurders perceel grootte   titel van eigendom aanmerkingen
F. Pinas en erven
M. Napoleon en erven A. Crisis
Topibo 1800 akkers   23 jan. 1871 #1196 Zie res: 3 jan 1874 #7
Zie ook 23 jan 1871 #5
      Zie kaarten van uitm. v/d landen F. Fernandes van 8 juli 1937 betr. 4 delen van Topibo waarop de Sur.Baux.Mij. het zakelijke recht tot baux ontg heeft bij Res 11 sep 1937 #3041
Bij Res van de Reg. van Suriname van 29 mei 1959 #5324 de hierna omschreven gronden worden onteigend t.n.v. de Sur. Al. Company t.w.: 
a1. perc. land groot ± 78.40 ha bekend als Topibo I
a2. perc. land groot ± 126.6323 ha bekend als Topibo II
b. perc. land groot ± 558 ha (1300 akkers) bekend als Topibo III
    Besch: 10 mei 1965 #D688. Goedk ontwerp overeenkomst aankoop 3 stukken grond van Topibo I, II, III
      Besch: 13 dec 1973 #D2052
I. Intrekking de besch van 10.5.1965 D688
II. Goedk ontwerp overeenkomst betreffende de aankoop van
- stuk grond groot 5ha van Topibo I
- stuk grond groot 5ha van Topibo II
- stuk grond groot 5ha van Topibo III
a. Erven van Emanuel Crisis deel Topibo I 5 ha aanleg begraafplaats Besch: 5 juni 1974
D 747
Ingest: ten Hyp.kant. 28 jan 1974 in Reg. C.657 onder #7603
Schrijven aan de Diensten Opbouw d.d 25 febr 1974 ..D6008 betreffende aanbieding Conc. besch: teruggave aan de eigen van bovengenoemde stukken grond (begraafplaats) ............
b. Erven van July Lucas en Marius Felia Napoleon deel Topibo II 2 ha   Ingest
Reg A #
c. Erven van Francois Pinas deel Topibo III 2 ha    

Kort samengevat:

In 1959 stond Topibo 1 op naam van de erven van Emanuel Crisis en werd een oppervlak van ± 78.40 ha (± 182 akkers) onteigend.

Van Topibo 2 werd een oppervlakte van 126,6323ha (± 295 akkers) onteigend. Deze stond volgens bovenstaande gegevens op naam van de erven van July Lucas Napoleon en Marcus Felix Napoleon. Volgens de bekendmaking onteigening Topibo 2 en 3 stond deze op naam van July Lucas Napoleon, Marcus Felix Napoleon en Emanuel Crisis. 

Topibo 3 stond op naam van de erven van Francois Pinas en waarvan een oppervlakte van 1300 akkers ( ± 558 ha), dus het gehele deel, werd onteigend.

Mits mijn berekening klopt (1 Surinaamse akker = 0,43 hectare), restte er ca 22 akkers = 9,46 hectare. 
En hoe kan het dat 295 akkers van Topibo 2 worden onteigend als deze, naar mijn weten, 250 akkers groot was?

Als ik bovenstaand lijstje mag geloven is er nog grond in familiebezit van iedere Topibo's... Nazaten van Topibo 1 hebben nog toegang en het graf van Petrus Francois Pinas is nog aanwezig op de plantage.
Wie van de familie in Suriname zou dit willen natrekken bij het Domeinkantoor?

 


 

Topibo 1 - erven Emanuel Crisis

Volgens de onteigening van plantage Topibo I , ook "Pikien Topibo" genoemd, waren de erven van Emanuel Crisis in 1959:

 

No voornamen achternaam gehuwd eigen aanvulling
1 Charles Marius Pinas   zoon van Marius Leopold Pinas en Margaretha Crisis.
Margaretha Crisis 1865-1916 is een dochter van Mina Venetiaan en Manuel Nelson Crisis 1835-1881, de eigenaar van Topibo 1.
Marius Leopold Pinas is een broer van Francois Petrus Pinas, de eigenaar van Topibo 3. Hun moeder is Rebecca.
2 Edwin Leo Pinas    
3 Cornelia Gerhardina Pinas Seedorf  
4 Johan Marlus Pinas    
5 Guillaume Christoffel Pinas   kind van Christiaan Simion (zoon v Marius Leopold Pinas en Margaretha Crisis
6 Adalaide Theresia Margaretha Pinas Noordwijk kind van Christiaan Simion (zoon v Marius Leopold Pinas en Margaretha Crisis)
7 Hendrik Edmund Pinas   kind van Christiaan Simion (zoon v Marius Leopold Pinas en Margaretha Crisis)
8 Arnold Marius Louis Pinas   kind van Christiaan Simion (zoon v Marius Leopold Pinas en Margaretha Crisis)
9 Albert Gerhard Kerk   echtgenoot van Gerhardina Anthoinette Mariette Crisis/Pinas (1887-1914, dochter van Marius Leopold Pinas en Margaretha Crisis)
10 Theofilus Just Leopold Kerk   zoon van Gerhardina Anthoinette Mariette Crisis/Pinas 1887-1914 (dochter v Marius Leopold Pinas en Margaretha Crisis) en Albert Gerhard Kerk
11 Georgestina Hendriette Pique   was gehuwd met Frederik Purperhart *1867-1915, zoon van Rudolf Purperhart en Keetje Crisis
12 Evelina Purperhart    
13 Johan Delius Waterberg    
14 Adolfina Francina Purperhart    dochter van L.E. Purperhart en S. Gron (zie #20)
15 Rudolf Andreas Purperhart    zoon van L.E. Purperhart en S. Gron (zie #20)
16 Jozef Olmberg    echtgenoot van Victoria Mathilda Purperhart, dochter van LE Purperhart en Sophie Gron (zie #20)
17 Petrus Louis Purperhart    zoon van L.E. Purperhart en S. Gron (zie #20)
18 Frederik Paulus Purperhart    zoon van L.E. Purperhart en S. Gron (zie #20)
19 Anton Purperhart    David Anton? (=zoon van L.E. Purperhart en S. Gron)
20 Sophie Gron Purperhart huwde 1905 Lambert Emanuel Purperhart, zoon van Keetje Venetiaan/Crisis en Rudolf Purperhart. Keetje is een dochter van Mina Venetiaan en Manuel Nelson Crisis
21 Just Purperhart    

 

Charles Marius Pinas en Theofilus Just Kerk kregen uiteindelijk ieder het grootste deel van de onderhandelde goederen. Mevrouw Trude Renfurm bezat oorspronkelijk 1/10 deel van Topibo 1. [B1.7] Dit lijkt een gelijk deel te zijn als Ch.M. Pinas en Th.J.L. Kerk. Trude Renfurm was de dochter van Louise Johanna Pinas en kleindochter van Marius Leopold Pinas en Margaretha Crisis.

 

Manuel of Emanuel Crisis

De persoon Manuel of Emanuel Crisis is verwarrend aangezien ik wat tegenstrijdige gegevens tegenkom.

In het boek van Lamur [B1.6] staan 2 personen die M. of E. Crisis zouden kunnen zijn:

 1. Emanuel (January) Pinas erkend Crisis *1856, zoon van Joseph Crisis *1810 en Geertruida Pinas *1823.
  Gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders op 30.04.1870
  Joseph Crisis was in 1863 1e Officier van plantage Onverwacht.
  Joseph Crisis en Geertruida Pinas hadden in 1863 samen 4 kinderen:
  • Jozef Fortuin Pinas erkend Crisis *1838
  • Lizette Setta Pinas erkend Crisis *1846 - de vrouw van Francois Petrus Pinas, eigenaar van Topibo 3
  • Victoria Anna Pinas erkend Crisis *1845/*1855
  • Emanuel January Pinas erkend Crisis *1856

 2. Manuel (Nelson) Crisis *1835, zoon van Carolina Crisis *1811.
  Carolina Crisis was de zus van Joseph Crisis *1810.
  Haar andere kinderen zijn:
  • Klasina (Clasina) Crisis *1829
  • Kaatje (Kaatje) Crisis *1830
  • Johan (Kadet) Crisis *1834 
  • Julius (January) Crisis *1839

In het EBG bronnenboek HAS Cat. Para komt Manuel Nelson Crisis voor met de doopnaam Abraham. Abraham Manuel Crisis was gehuwd met Maria Mina Venetiaan.

Volgens zeggen had Mina Venetiaan al één of meerdere kinderen met Purperhart en kregen zij samen 2 dochters:

 • Margaretha Crisis - huwde 1882 Marius Leopold Pinas *1857
 • Nelly Crisis - kreeg een zoon: Harry Crisis

In het boek van Lamur [B1.6] zijn de volgende gegevens te vinden:

 • Mina Cromina Venetiaan *1833 is op 18-11-1868 gehuwd met Manuel Nelson Crisis *1835.
 • Nelly Crisis noch Venetiaan komt voor.

Margaretha komt voor in HAS Cat. Para op p.127 #910:

Margaretha Venetiaan erkend Crisis
geboren januari 1865 Onverwacht
ouders: Abraham Manuel Crisis en Maria Minna Venetiaan
gedoopt: 26-12-1869 (tegelijk met haar beide ouders)

Margaretha Crisis is overleden op 31 juli 1916 op 51 jarige leeftijd. [B2.1] 

 

Vanuit de lijst met eigenaars van Topibo 1 in 1959 bekeken.

Charles Marius Pinas was de zoon van Marius Leopold Pinas *1857 en Margaretha Crisis.
Marius Leopold Pinas was de jongste zoon van Rebecca, hij was de jongste broer van Petrus Francois Pinas die Topibo 3 kocht
Margaretha Crisis was de dochter van Manuel Nelson Crisis en Mina Cromina Venetiaan.

 

Het lijkt er dus op dat Manuel Nelson (doopnaam: Abraham) Crisis dé Emanuel Crisis van plantage Topibo is. Zijn broer Julius January Crisis of oom Joseph Crisis zou de  I. of J. Crisis kunnen zijn met wie hij in eerste instantie 500 akkers van Topibo kocht. Het deel van J. Crisis is vervolgens verkocht aan de gebroeders Napoleon en staat bekend als Topibo 2.
De overige 1300 akkers, Topibo 3, werden gekocht door de man van hun nicht Lisette Pinas erkend Crisis, Petrus Francois Pinas. .

 

 

Topibo 2 - erven July Lucas Napoleon en Marcus Felix Napoleon

In 1959 stond Topibo 2 op naam van de erven van July Lucas Napoleon en Marcus Felix Napoleon. Zij hadden in 1871 het deel, 250 akkers, gekocht van I. of J. Crisis.
Wie was I. of J. Crisis? Was er een relatie tussen Napoleon en Crisis?

July Lucas (1824-) en Marcus Felix (1835-) Napoleon waren beiden zoons van Acoeba (1800-1842) van plantage De Drie Gebroeders.

Marcus Felix Napoleon huwde 08-09-1864 Amouretta Sijp (1819-) van pl. De Drie Gebroeders.
Zij kregen 3 dochters:

 1. Sophia Wilhelmina Sijp erkend Napoleon - huwde 1879 Constantijn Maurits Pinas (scheiding 1898)
 2. Lotje Paulina Sijp erkend Napoleon - huwde 1898 Frederik Elias Burgzorg
 3. Anna Klaartje Sijp erkend Napoleon - huwde 1904 Hendrik Menig

Constantijn Maurits Pinas was een zoon van Rebecca. Dus de broer van Marius Leopold Pinas (mede-erfgenaam van Topibo 1 via huwelijk) en Francois Petrus Pinas (eigenaar van Topibo 3). Dat zijn 3 broers maar niet de oorspronkelijke kopers van Topibo (na de verkoop van Heijdoorn / van Amson). 

 

Topibo 3 - erven Francois Pinas

In april 1873 koopt Francois Petrus Pinas 1300 akkers (ca 558ha) van plantage Topibo van mevr. A.C. van Amson voor f.890,- .
Enkele maanden later, in november, verkoopt Francois 250 akkers van zijn grond aan I/J. Crisis, M.F. Napoleon en J.L. Napoleon.
Eind 1873 bestaat Topibo 3 dus nog uit 1050 akkers.
Welke aan- en verkopen hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1873 en 1959 moet nader onderzocht worden.
In 1959 wordt het merendeel van Topibo onteigend ten behoeve van Suralco. (zie bekendmaking onteigening Topibo 2 en 3) Ten tijde van deze onteigening heeft Topibo 3 weer een oppervlak van 1300 akkers.

Topibo 3 werd ook wel "Bigie Topibo" genoemd. [B1.3]

 

Een kleinzoon van Petrus Francois, Herman Salvator Halfhide (zoon van Geertruida Pinas) is op Topibo blijven wonen na de onteigening tot aan zijn dood in ca 1960.

Petrus Francois Pinas 1838-1883 was een zoon van Rebecca (*1818-1857) en kleinzoon van Martha Margaretha Pinas (*1788-1868). 
Petrus Francois Pinas was getrouwd met Lizette Setta Crisis (*1846-1829). Lizette was de dochter van Joseph Crisis en Geertruida Pinas en op 30-04-1870 erkend bij hun huwelijk. 

Zie de stamboom van Petrus Francois Pinas voor alle familieleden die gerelateerd zijn aan Topibo 3.

 

 

 


 

Bronnen

B1.0 Auteur: Ellen Klinkers
Boek: Op hoop van vrijheid: van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in Suriname, 1830-1880
Utrecht: Bronnen voor de studie van Afro-Surinaamse samenlevingen 18. Proefschrift, 1997. (zie ook Op Hoop van Vrijheid op literatuurplein.nl)
B1.1 persoon: Henk Dijs
B1.2

Gouvernementresolutie 1871 #150
23 januari 1871 no.5

Gelezen hebbende het request dd 10 dezer maand van A.C. van Amson, waarbij zij te kennen geeft, dat zij aan I.(of J. ) en M. Crisis voor de som van f.600,00 heeft verkocht een gedeelte, ter grootte van 500 (vijfhonderd akkers), van den grond Topibo gelegen aan de Boven Para;
en waarbij zij mitsdien verzocht:

1e dat voor genoemde grond, bij gemis van den oorspronkelijken grondbrief, worde verleend een vernieuwde warand;

2e dat worde afgezien van het regt van naasting;

Gezien de consideratien en advies van den Administrateur van financiën dd 16 dezer maand No. 14;

Heeft goedgevonden en verstaan:

a. Te bepalen dat voor den genoemden grond eene vernieuwde warand zal worden uitgereikt;

b. Den Gouvernements Secretaris te magtigen om de vernieuwde warand op te maken en die benevens eene kopij daarvan, beiden getekend en voorzien van eene aantekening van de plaats gehad hebbende verdeling, aan de requestrante uit te reiken.

c. eene kopij van de vernieuwde warand met de daaropgestelde aantekening benevens een exemplaar van de kaart en het certificaat te doen toekomen aan den Administrateur van financien;

d. af te zien van het regt van naasting

Enz enz.

B1.3

Gouvernementresolutie 1871 #1875
7 November 1871 #4

Gelezen hebbende het request dd. 1 dezer maand van I. (of J. ) Crisis, waarbij hij verzoekt dat worde afgezien van het regt van naasting wegens den verkoop aan I.(of J. ) L. Napoleon en M. Napoleon,
voor de som van f. 300,- van het hem requestant toekomende half aandeel in een gedeelte ter grootte van 500 akkers, van den grond Topibo gelegen aan de Boven Para;

Gezien de consideratien en advies van den Administrateur van financiën dd. 4 dezer maand No. 10;

Gelet op de Gouvernements Resolutien dd. 23 January 1871 No. 5 en 30 October d.a.v. No. 10;

Heeft goedgevonden en verstaan:

Af te zien van het regt van naasting

En enz.

B1.4

Gouvernementsresolutie 1873 # 836
28 april 1873 #2

Gelezen hebbende het request dd. 12 dezer maand van A.C. van Amson, waarbij zij te kennen geeft dat zij aan F. Pinas voor de som van f.890,- heeft verkocht 1300 akkers land, zijnde een gedeelte van den grond Topibo, gelegen in het district Boven Para;

en waarbij zij mitsdien verzoekt

1. dat worde uitgereikt eene kopij van de vernieuwde warand betrekkelijk den grond Topibo dd. 23 January 1871 N.1196,

2. dat worde afgezien van het regt van naasting;

Gezien de consideratien en advies van den Administrateur van financien dd. 18 dezer maand N.12;

Gelet op de Gouvernements Resolutie dd. 23 January 1871 N.5;

Heeft goedgevonden en verstaan:

a. Den Gouvernements Secretaris te magtigen om aan de requestante uit te reiken eene kopij van de aangehaalde warand;

b. Af te zien van het regt van naasting.

En enz.

B1.5

Gouvernementresolutie 1874 # 15
3 januari 1874 #7

Gelezen hebbende

1. het request dd. 21 november j.l. van F. Pinas, waarbij hij te kennen geeft dat hij aan I. (of J. ) Crisis, M. Napoleon en I. (of J ) L. Napoleon voor de som van f. 250,- heeft verkocht een gedeelte ter grootte van 250 akkers van het hem aankomende stuk land, groot 1300 akkers van den grond Topibo, gelegen in Boven Para.

en waarbij hij mitsdien verzoekt dat worde afgezien van het regt van naasting;

2. het berigt van den Administrateur van financien dd. 29 november j.l. No 8a,

Gelet op de gouvernements resolutien dd 23 January 1871 No 5, 7 November 1871 No 4 en 28 April 1873 No 2;

Heeft goedgevonden en verstaan:

a. Den Waarnemenden Gouvernements Secretaris te magtigen om, zowel op den overgelegden grondbrief als op de in het archief der domeinen berustende en van belanghebbende en van de belanghebbenden op te verdere expeditie daarvan aan te teekenen dat van het stuk lang groot 1300 akkers is afgerooid een gedeelte ter grootte van 250 akkers;

b. Af te zien van het regt van naasting.

Enz, enz.

B1.6 boek: Familienaam & Verwantschap van Geëmancipeerde Slaven in Suriname, auteur H.E. Lamur, 2004
B1.7 document ontvangen van André Pinas: Onteigening plantage Topibo I
B1.8 document in eigen bezit: Aankondiging onteigening plantage De Vrijheid en Topibo II en III
B1.9 persoon: André Pinas
B2.0 Familysearch.org
B2.1 Overlijdensbericht Margaretha Crisis in de krant:
Suriname - Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad - No.64. 68ste Jaargang Anno 1916 - Vrijdag 11 augustus
"Overleden: Juli 31 Crisis, Margaretha echtge v. Marius Pinas, 51 j."
 B2.2 Delpher.nl:  Het nieuws 10-02-1959
ONTEIGENING PARA-GRONDEN
In het GAB is heden bekend gemaakt dat de overheid voornemens is in de Para gronden onteigenen „ten behoeve van aanleg van een weg met hoogspanningsleidingen van naar Affobakka, de bouw en exploitatie van een aluminium reductiebedrijf en een aluinaarde fabriek, e.e.a. bedoend in de artikelen I, de leden 3 sub. (6) en 5, IV en V van de Brokopondo overeenkomst.” Het betreft de gronden : Een perceel land groot ongeveer 126.6323 ha, algemeen bekend als Topibo II, voorts een perceel land, groot ongeveer 558 ha., algemeen bekend als Topibo III, verder een perceel land groot ongeveer 1496 ha., algemeen bekend als de grond De Vrijheid. De betrokken stukken zullen ingaande zaterdag 14 februari gedurende 3 weken op het departement van Binnenlandse Zaken ter inzage liggen. De eigenaren van Topibo II zijn Emanuel Crisis, July Napoleon en Marcus Napoleon ; eigenaar evan Topibo III is Francois Pinas ; eigenaren van De Vrijheid zijn Wilem Amelo, Herman Amelo, Piet Gemert, Henry Starke, Johannes Amelo, Theodorus Akerum, Jacques Raalte, Philipus Redmond, Lodewij Gemert, Franeois Kensenhuys, Joseph Biervloet, Willem Ommen, Paulus Amelo, Jeanne Redmond, Wilhelmina Redmond, Suralco. Betrokkenen hebben 4 weken de tijd schriftelijk bedenkingen in te brengen tegen de plannen. De stukken zijn op 31 panuari door de gouverneur en de Ministers getekend.
 B3.1

J.J. Heijdorn was Johan Johannes Heijdorn, geboren ca 1820 en overleden op 25-05-1884 op 64 jarige leeftijd. Echtgenoot van Johanna Haidorn (1822 - 17-08-1886, 66j.). [De West-Indiër 08-06-1884]
-  ca 1855 directeur op plantage Onoribo, Para [Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen 1856]
- ca 1860 directeur op plantage Hanover, Para [Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen 1861]
- 1e luitenant van de gewapende burgermacht in Boven Para en werd op eigen verzoek ontslagen per 31-08-1868. Hij werd vervangen door W.F. Caupain, 2e luitenant [De West-Indiër 09-09-1868].
- Op 20-11-1868 werd geveild: Heerenstraat NW La.A 88 aankomende zijn minderjarige kinderen Paulina Bertha, Johan Egbert Louis en Celestina Georgetina Heijdorn. [Koloniaal nieuwsblad 18-11-1868] / Johanna Haijdorn, thans echtgenote van J.J. Heijdorn, voor hare in leven zijnde kinderen [Koloniaal nieuwsblad 10-07-1867]
- echtgenote Johanna Haidorn en dochter Paulina Bertha Haidorn zijn in 1855 gemanumitteerd op verzoek van Am. W. Oppenheimer en afkomstig van plantage L'Inquietude.
- dochter Paulina Bertha Haidorn, later Heijdorn, (geboren SR:*09-01-1854 of  VT1921:*28-11-1854) huwde John Jacques Volkers. [NA: VT1921]
- dochter Celestina Georgetina Haidorn, later Heijdorn,  (geboren 1845) is in 02-06-1857 gemanumitteerd door Johanna Haidorn [NA; manumissies en Slavenregister] en huwde Laurens Cairo [NA: VT1921].
- Kan J.J. Heijdorns zus Johanna Heijdorn zijn geweest die gehuwd was met Nicolaas Albertus van Amson? [bron: forum surinaamse genealogie]
- vermoedelijk zoon van de op 20-03-1864 op 73 jarige leeftijd overleden Johanna Catharina Heijdorn. De aangever is Jan Johannes Heijdorn, 46 jaar, planter, woonachtig op de Heerenstraat, en zoon van de overledene. (NAS BS Overlijdens Par'bo 1864 folio 317)
- had vermoedelijk een relatie met Gertruida Willemijntje Gemert voor 1859. Zij leefde in "ehebruch" (echtbreuk) met dhr. Heijdorn (HAS Catalog Para #267) en werd in 1859 uitgesloten van de EBG.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 26-06-1855
20-06-1855 Brieven van manumissie verleend aan de Slavin Johanna, geboren in 1822, waarvan de moeder onbekend is, en haar kind Paulina, geboren in 1854, toebehoord hebbende aan plantaadje L'inquiétude, divisie Para.
-> Johanna Haidorn en Paulina Bertha Haidorn

 

Koloniaal nieuwsblad 25-09-1867
Koloniale Staten. Zitting 23-09-1867 ... ingekomen: request van J.J. Heijdorn houdende het verzoek om van het Gouvernement de som van f.2000,- ter leen te mogen hebben, tot uitbreiding der cultivatie op den grond Potibo, waarvan hij eigenaar is.