Slaven voorheen toebehorende aan plantage Onverwacht.

LET OP! Er zijn 2 plantages met die naam, waarvan de houtgrond in Para ligt. (Nog uitzoeken wanneer de andere plantage is opgericht)

Onderstaande manumissies betreffen hoogstwaarschijnlijk de plantage Onverwacht, niet de houtgrond in Para.


Doortje

Vermoedelijk van de andere plantage Onverwacht, dus niet de houtgrond te Para.

Manumissierekest Lentz inzake Doortje (1819)
Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname etc. etc. etc.
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen J. J. Lentz, wonende in deze colonie op de plantagie Leijenhoop. Dat de suppliant door koop eigenaar is geworden van het mulatte kind Doortje, aangekomen hebbende de plantagie Onverwagt, onder conditie haar Doortje te moeten schenken den dierbare schat van vrijdom. Redenen waaromme de suppliant zig keert tot Uw Hoog Edele Gestrenge en Wel Edele Achtbaare Heren, eerbiedig verzoekende om aan gemelde mulatte kind Doortje te verlenen brieven van vrijdom, alles met authorisatie op de heer secretaris dezelve te vervaardigen en aan den suppliant te extraheren, zijnde de legissen ter secretarij en kantoor der kassa tegens de weglopers ingevolge annex quitantie betaald. Waarop de suppliant een goedgunstig appoinctement is imploreerende etc.
Paramaribo, den 21 december 1819
J.J. Lentz

 

Stelle mij tot borg voor de vrijdom van de mulatte meisje genaamt Doortje in vorenstaande request vermeld, onder zodanige bepalingen als daar omtrend bij de wette zijn voorgeschreven.
Paramaribo, 21 december 1819
N.L. Braam.

 

’t Hof de gewoone affictie.
Paramaribo, 22 december 1819
C.R. Vaillant
Ter ordonnantie van den Hove
P.J. Changuion


Certificeere dat na voorafgegane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Krimineele Justitie deser kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die enig recht of pretensie heeft gesustineerd op het mulatte kind Doortje, aangekomen hebbende de plantagie Onverwagt.

 

Paramaribo, 21 februarij 1820
P.J. Changuion


’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie tot lasten de bij requeste gemelde mulatte kind te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard den suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen.

 

Paramaribo, 21 februarij 1820
C.R. Vaillant
Ter ordonnantie van den Hove
P.J. Changuion
De geannexeerde bijlagen geligt op heden den 14e maart 1820
Per procuratie J.J. Lentz
N.L. Braam

Bron: Stamboomsuriname.nl Manumissierekest Lentz inzake Doortje (1819)

 

JJ Lentz voor mulatte meisje DOORTJE, gekocht van plantage Onverwacht

Vermoedelijk van de andere plantage Onverwacht, dus niet de houtgrond te Para


Alzo de navolgende personen zich aan het Hof van Politie hebben geaddresseerd, om Brieven van Vrijdom voor de hieronder genoemde Slaven en Slavinnen als:J.J. Lentz, voor het Mulatte kind Doortje, door hem gekogt van de Plantagie Onverwagt.

Surinaamsche courant. Paramaribo, 11-02-1820

 

Lena met haar kinderen Amelia, Jacob en Maria

Vermoedelijk van de andere plantage Onverwacht, dus niet de houtgrond te Para.

J. J. LENTZ, voor het aan hem toebehoorende Mulatte meisje Mietje, en de Carboegerin Lena , mét hare kinderen, het Carboeger meisje Amelia , het Mulatte jongetje Jacob en Mulatte meisje Maria, de vier laatste genoemde weleer aangekomen hebbende de Plantaadje Onverwacht.


Geprivilegeerde Surinaamsche courant, Paramaribo, 28-03-1825

Op autorisatie van de Commissie uit het Gemeente Bestuur tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Kurateele en Onbeheerde Boedels Kamer , zullen de AMBTENAREN provisioneel belast met dat Departement, over zes weken, de dag nader te bepalen, publiek verkoopen:
Een HUIS en ERF, staande en gelegen alhier aan de Burenstraat, La. D. No. 668, aankomende den Boedel de Vrije LENA van LENTZ. Paramaribo, 27 Julij 1832
Surinaamsche courant, Paramaribo, 28-07-1832

De AMBTENAREN, provisioneel belast met het Departement der Nieuwe Wees- Kurateele- en Onbeheerde Boedels Kamer, zullen op Dingsdag den 7den Augustus e. k., des nademiddags ten vier uren, ter voorschreve Kamer, publiek door den Vendumeester S. F. FLU, doen verkoopen:
Meubelaire Goederen, Vrouwen Kleederen en Halssieraden, enz., enz,
Alsmede een Koe en Kalf; de Negerin Donna, met hare Karboeger Kinderen Caro en Charles, aankomende den Boedel de Vrije LENA van LENTZ. ...
Paramaribo den 28 Julij 1832
Surinaamsche courant, Paramaribo, 29-07-1832.