Ter aanvulling op  Geschiedenis plantage Onverwacht
Met medewerking van de heer P. Kooijmans


 

 

Francois Gaspard Caupain en zijn zoon William Fransua (Francois) Caupain waren ten tijde van de Surinaamse Emancipatie in 1863 eigenaren van o.a. plantage Onverwacht.

Wie waren deze mannen? Waar kwamen zij vandaan?

 

Francois Gaspard Caupain

In het Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage van 7 november 1856 staat op pagina 2 het volgende geschreven:

Uit Paramaribo wordt ons, via Southampton het volgende geschreven, van den 15 Oct.:
.... « Den 24
[Sept] zijn door het depart. der onbeheerde boedels verkocht de suikerplantaadje Guineesche Vriendschap en Klein La Jalousie voor ƒ 31,015. De suikerplantaadje Concordia voor ƒ 27,040. De houtgrond Overtoom en Vreeland voor f 26,500 en een derde aandeel in den houtgrond La Diligence voor f 7000. Opmerkelijk is het, dat de houtgrond Overtoom en Vreeland gekocht is door den heer F. G. Caupain, die in den slavenstand geboren en van deze plantaadje afkomstig is. Later gemanumittoerd , heeft hij het door vlijt en zorg zoo ver gebragt, dat hij thans eigenaar van eene plantaadje is, waartoe hij vroeger zelf als slaaf behoorde en waar hoogstwaarschijnlijk nog eenige leden zijner familie in den slavenstand zullen verkeeren. ... [B3.2 ]

Getuige de reactie van F.G. Caupain op het krantenartikel, is Francois Gaspard niet in slavenstand geboren.

De mestieze Francois Gaspard Caupain is vermoedelijk geboren in 1811. Hij komt namelijk niet voor op het manumissierekest van zijn moeder en zus uit 1810 [B2.2b]. Daarnaast beweert hij zelf niet in slavenstand geboren te zijn, wat betekent dat zijn moeder al vrij moet zijn geweest bij zijn geboorte. Ook komt hij voor in de volkstelling van 1811 (wanneer heeft deze exact heeft plaatsgevonden?)

Naam ook geschreven als Francois Gijsbertus Caupain [bron: Verslag van het beheer en den staat der Oost-Indische bezittingen: 1857]

 

Vader

Zijn vader was Seraphine François Gaspard Caupain [B3.3] (of Saravin Gaspard Gideon Caupain [B3.8]), geboren ca 1760 en overleden op 17 oktober 1813 op 53 jarige leeftijd [B2.2].
De erfgenamen van Seraphin waren de vrije Maria van Caupin en haar 2 kinderen Amelia Theresia Cauphin en Francois Caspar Cauphin [B2.2c].
S.F.G. Caupain is op 27 januari 1785 vanuit (Amsterdam via?) Texel aangekomen in Suriname.[B2.2] Het is onbekend of dit zijn eerste keer in Suriname was. Zijn roots liggen vermoedelijk in Frankrijk.

Nationaal Archief Den Haag Inv.nr: 1.05.10.01
Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie » Inventaris nr. 14, Scan: 24
Donderdag den 27 Januarij 1785
...
Is gearriveerd 't Holl. Fregat Schip genaamd
de Jonge Jan Fredrik Captn Jan Gottlieb Wilke van Amsterdam, den 2 December A.P. uit Texel gezeild geladen met provisie en Stuk goederen
als Passagiers:  C:G: Wagener, Salomon Joseph Levi [=Levy], Wolf Moses Wolffs.  C: Fredriks HaverSteins, Seraph: Gasp: Fr: Caupin, Meyer Emanuels, de Mulat Jong Symon de la Para [=Parra]
als mede 6 Militaire.
Delpher.nl: Nederlandsche courant 06-12-1784
Zee-Tyding
AMSTERD. den 2 Decemb. in Texel binnen gekomen. [...]
De Wind N. N. Oost en N. N. West, na Zee.
Dirk van de Wall, de Batavier — na Surinamen.
Jan de Groot Jansz, de Jonge Cornelis  dito. 
Jan Godlieb Wilke, de Jonge Jan Frederik  dito.
...

 

Moeder

Zijn moeder was de gemanumitteerde mulattin genaamd Maria van Caupain. [B2.2]
Maria werd in slavenstand geboren in 1773 op plantage Vreeland. [B2.2a]
Op 5 december 1810 zijn Maria en haar mestieze dochter Amalia, welke eerder toebehoorde aan plantage Vreeland, gemanumitteerd op verzoek van S. Caupain, nadat hij zelf hun eigenaar was geworden door aankoop. [B2.2b

 

Manumissierekest Maria en Amelia van Caupain

Transcriptie door dhr. P. Kooijmans
ontvangen door pinasroots.nl op 29 januari 2018

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Oud Archief Suriname: Raad van Politie, nummer toegang 1.05.10.02, inventarisnummer 514, scan 103 en 104

 

[ p.1 / scan 103 ]
Paramaribo, den 3 septb 1810 No 13.

Aan den Edele Achtbaare
Hove van Politie en
Criminele Justitie deeser
Colonie Suriname …..

Geeft Reverentelijk te kennen S. Caupain, Dat hij Suppliant Eijgenaar is geworden van de Mulattin Maria en haar Mustice Dogtertje Amelia, voorheen behoord hebbende aan de Hout Grond Vreeland blijkens Annex quitantie met conditie dat hij, suppliant, gehouden en verpligt is genoemde Mulattin Maria en haar Mustice Dogtertje Amelia te procuureeren de Edele Schat der Vrijheid ende daar dit zonder goed gunstige approbatie van deesen Edele Achtbaare Hove niet kan effect Sorteeren.

Zo keert Den Suppliant zig bij …., tot deesen Edele Achtbaare Hove met alle reverentie Verzoekende dat het deesen Edel Achtbaare Hove behagen mooge omme /onder beneficie der onderstaande borgtogte De voorsz. Mulattin Maria

 

[ p.2 / scan 104 ]
Maria en haar Dogtertje Amelia te begunstigen met den Edele Schat der Vrijdom en mitsdien Heeren secretarissen deeser Colonie te
qualificeren tot De_eche Der nodige Brieven van Vrijdom in optima forma.
Implorierende __ [opm: implorieren = verzoeken, smeken]
S. Caupain
Parbo Den 3e Septr 1810


Ik ondergeteekende verklaare mij … tot Borg te stellen voor de opgemelde Mulattin Maria en haar Dogtertje Amelia, ten dien effect dat deselven nimmer tot lasten van den Stand zullen koomen, alles conform de resolutie hier omtrend gelmaneerd.
Actum Dato ut Supra
Jn. Leuseken

bij lagen gelegd
Parambo de 2 april 1811
S. Caupain


[ Zijschrift p.1: ]
't Hof gezien Certificaat van geen actie of pretentie tot lasten de bij Requeste gem Mulattin en haar mestice dogtertje te zijn ingekomen als mede gelet op de gestelde borgtogt.
Verklaard den Suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove- Consentreerd over zulks zijn gedaan Verzoek, met last op den Secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen -
Paramaribo
3e December 1810

 

Amalia, ook bekend als Amalia Theresia (van) Caupain [B3.8], is geboren omstreeks 1800 en overleden 12-08-1853 op 53 jarige leeftijd [B3.2]
Er is verondersteld dat Amalia een dochter uit een eerdere relatie was. [B2.1

De Surinaamse volkstelling van 1811 (vrije gekleurde en zwarte bevolking) maakt melding van Maria van Caupain en haar kinderen op hetzelfde folionummer als S. Caupain (blanke bevolking en hun slaven - beiden inv.nr. 278/23 folio 355). Haar kinderen worden met naam genoemd: Amelia en Francois. [B2.2

Huwelijken

Francois Gaspard Caupain is op 17 oktober 1861 te Paramaribo, gehuwd met Sallie Maria Gomperts (of Sallij / Sally Marie Gomperts) [B3.1]. Sallij Maria Gomperts was geboren in ca. 1812 (of 1807 of 1815) als dochter van Salomon Jacob Gomperts 1766-1846 [B3.3].
Zij overleed op 02-11-1876 op 64 jarige leeftijd. [B3.2 ]

Op 5 juli 1877 gaat Francois Gaspard in ondertrouw met de ongeveer 37 jaar jongere, in 1863 geëmancipeerde Amelia Ceder. [B3.2] Hun zoon Egbert Francois Caupain is dan ruim 2 maanden oud.
Amelia is in slavenstand geboren in 1848 als dochter van Carolina Ceder en kleindochter van Dulcine Ceder. Oorspronkelijk afkomstig van plantage Indigoveld en in 1863 verblijvend op plantage Overtoom. Amelia staat vermeldt als zijnde "bij huis" tijdens de emancipatie in 1863, zij is dan 15 jaar oud [B1.3]. In 1866 wordt de huisbediende Amelia wegens lofwaardig gedrag, van het Staatstoezicht ontheven. [B3.2]
In de HAS EBG Catalogus van Para (p.193 #1361) valt te lezen dat zij op 26-12-1877 te Bersaba is gedoopt als Maria Magdalena. Zij leefde sinds de slaventijd met (of bij) de heer Coupain (Caupain) senior. In oktober 1877 zijn zij burgerlijk getrouwd, op 29-06-1879 in de kerk op Bersaba.
Amelia Ceder is, als weduwe, in 1909 hertrouwd met Willem Eduard Comvalius. [B3.2 ]

 

Overlijden

Francois Gaspard Caupain is op 31 juli 1893 te plantage Overtoom overleden [B2.2e ]. (Dit feit is niet terug te vinden in de oude kranten op Delpher.nl)

FOLIO 31

Op heden den twaalfden der maand Augustus achttien honderd drie en negentig is door ons Hendricus Hermanus van Marle, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in het district Boven Para, ingeschreven eene schriftelijke aangifte van Francois Louis Pichot, oud drie en zestig jaren, van beroep planter wonende op de plantage Onoribo, mede ondertekend door Johannes Dijkgraaf oud negen en twintig jaren, van beroep brigadier wonende op station Onoribo en door Lodewijk Samuel Monpellier oud zeven en veertig jaren, van beroep agent van politie wonende op station Onoribo als getuigen, dat op den eenendertigsten der maand Juli achttien honderd drie en negentig des ochtends te vijf ure op de plantage Overtoom is overleden Francois Gaspard Caupain, echtgenoot van Amalia Ceder, eerder weduwnaar van Sallij Gomperts oud twee en negentig jaren van beroep geen, geboren in Suriname, gewoond hebbende op de plantage Indigoveld, in leven zoon van den opgever onbekend

Van welke aangifte, waarop door ons het [...] is gesteld, wij deze akte hebben opgemaakt en ondertekend, voor de [?] goedkeuring der doorhaling van vijf woorden in druk
[handtekening H.H. van Marle]

- Transcriptie door dhr. Kooijmans -

 

Kinderen

Kinderen van Francois Gaspard Caupain en Sallie Maria Gomperts volgens diverse bronnen (Familysearch [FS], MyHeritage De Leeuw Caupain, Geboorteregister):

 1. Willem Francois Caupin *25-11-1829 [FS] - overleden 10-05-1882 [B3.2]
  Geboorteregister Paramaribo 1829, folio 212:  zoon van Sally Marie Gomperts. Volgens MyHeritage zoon van Johanna Christina Van William Smith(?)
 2. Amalia Josephina Maria Caupain [FS] *08 NOV 1831, Paramaribo, Suriname - B3.2: overleden 17-11-1893, weduwe van Jacob Willem de Haas.
  Index geboorteregister Suriname 1831, folio 180, geeft aan als moeder: Sally Maria Gomperts. Volgens MyHeritage dochter van Johanna Christina Van William Smith (?)
 3. Jacobus De Leeuw Caupain [FS] *15 FEB 1833, Paramaribo, Suriname - B3.8: Overleden: 20 dec 1894 (Leeftijd: 61) - gehuwd met Eleonor Marij Antonius [B4.1]
 4. Johanna Caupain [FS]  *30 OCT 1834, Paramaribo, Suriname (vermoedelijk Johanna Theresia B3.2) , overleden op 18-03-1862, 28 jaar oud [B3.2]
 5. Francina Maria Caupain [FS]  *19 OCT 1835, Paramaribo, Suriname
 6. Johannes Francis Caupain [FS] *22 JAN 1839, Paramaribo, Suriname - B3.2: overleden april 1839, ruim 2 maanden oud.
 7. Amalia Georgina Caupain [B3.8] geboren 09-01-1853


Kinderen van Sally Marie Gomperts. Onbekend of F.G. Caupain de vader is. F.G. Caupain heeft voor de volgende 4 kinderen een naamswijziging aangevraagd, van Gomperts naar Caupain, welke is ingevoerd op 2 augustus 1858 [B3.2]:

 1. Lucinde Caro - B3.8: 1836 - 1915, ondertrouw met Arnoldus Bosmans 18-01-1867 [B3.2]
 2. Hendrik Francis -  (B3.8: Henry Francois 05-02-1840 - 1869)
 3. Hugo Leopold - B3.8: 04-03-1841 - 1882
 4. Francois Hendrik - overleden 04-10-1861, 15 jaar en 10 maanden oud [B3.2]
  (B3.8: komt niet voor in de lijst met familieleden op myheritage, elders staat: gehuwd met Johanna Constantina Warner, 8 kinderen)

 

Kind van F.G. Caupain en Helena (Philippina) Amelo *1848:

 1. Louisa Johanna Amelo *26-01-1871 Onoribo (bron: HAS EBG Catalog Para p.137 #982)

  taufname: Louisa Johanna geb 26-01-1871
  altername: Amelo
  herrschaft: vater: alte F.G. Caupain, mutter: Helena Amelo, Onoribo
  getauft: 04-02-1871 Braukmann
  familienname: Amelo [Cat.Para]


Kinderen van F.G. Caupain en Amalia Ceder:

 1. Egbert Francois Caupain - [B3.8] geboren 26-04-1877 te plantage Indigoveld, Boven Para. Hij was gehuwd met Keya Adolfina Cairo (07-03-1875 - 14-02-1957) en Cato Johanna Marengo (geb. Peroti, 29-05-1879, in 1921 samen met William Vyent).

Volkstelling 1921: Para, kring XVI, lijst 12 - Indigoveld 1

 • Egbert Francois Caupain, hoofdbewoner , geboren 26-04-1877 te Indigoveld, Wettig geboren, Gehuwd, EBG
 • Adolphina Keya Cairo, echtgen., geb. 05-03-1875 pl. Valkenburg, Erkend door vader en moeder, Gehuwd, EBG
 • Adolf Theodorus Caupain, zoon van hoofd, geb. 03-02-1899 pl. La Prosperité, Erkend d. vader + moeder, ongehuwd, EBG
 • Ary Constan von Liebeherr, zoon van Cairo, geb. 30-06-1896 pl. Waakzaamheid, Erkend d. vader + moeder, ongehuwd, R.Cath.

Volkstelling 1950

 • Caupain, Francois Lodewijk - geb. 02-01-1910 - zoon van Egbert Francois en Adolphina Keia Caupain (blad A, blad B)

 

Adressen

Wijkregister Paramaribo 1846 (in database gezet door P. Dikland en J. Sang-Ajang)

Bewoners Saramaccastraat 29a / OW D. 531 

 • Caupain, Francois Gaspard - kleurling - 41 jaar - beroep: Kuyper - Hervorm
 • Gomperts, Sally Marie - kleurling - 30 jaar - Hervorm 
 • Caupain, Willem Franc: - kleurling - 15 jaar - Hervorm
 • Caupain, Josephina Maria - kleurling - 14 jaar - Hervorm
 • Caupain, Jacobus de Leeuw - kleurling - 12 jaar - Hervorm
 • Caupain, Johanna Theresia - kleurling - 8 jaar - Hervorm
 • Gomperts, Henrij Francois - kleurling - 5 jaar - Hervorm  => naamswijziging in Caupain 1858
 • Gomperts, Hugo Leopold - kleurling - 4 jaar - Hervorm  => naamswijziging in Caupain 1858
 • Frouis, Joseph - kleurling - 16 jaar - Lutersch
 • Eliazer, Jacob - kleurling - 34 jaar - beroep: Kuyper - Lutersch
 • Caupain, Teresia Catharina - kleurling - 50 jaar - Lutersch
 • Becker, Elisabeth - kleurling - 52 jaar - Lutersch

opmerking Pinasroots:
Aangezien Francois Gaspard hoogstwaarschijnlijke in 1811 is geboren klopt zijn leeftijd niet. Volgens het wijkregister zou hij dan geboren zijn in 1805. Dit strookt niet met het feit dat hij als vrij man geboren is.
Theresia Catharina Caupain is waarschijnlijk de in 1842 gemanumitteerde slavin Catharina welke toebehoorde aan Amelia Therese Caupain, de zus van F.G. Caupain. Gezien haar leeftijd, was zij een zus van Amelia en Francois, van een andere vader of moeder?

 

Saramaccastraat 54/ OW D. 554

 • Varenhorst, Hendrik Willem - kleurling - 41 jaar - Schrijver - Lutersch
 • Desmontier, Henrieta Agnes - kleurling - 43 jaar - Hervorm
 • O'Ferrall, Maria Ann: - kleurling - 26 jaar - Hervorm
 • Varenhorst, Maria Henrietta - kleurling - 19 jaar - Lutersch
 • Varenhorst, Charlotte Christina - kleurling - 17 jaar - Lutersch
 • Varenhorst, Marius Victor - kleurling - 14 jaar - Lutersch
 • Gomperts, Bernadet Lucinda Caro: - kleurling - 9 jaar - Hervorm => dochter van Sally Marie Gomperts (zie Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 10-08-1858)

 

 

 

William Francois Caupain

William of Willem Francois Caupain is geboren op 25 november 1829 te Paramaribo. Op 3 oktober 1851 ging William in ondertrouw met Sophia Tirion. [B3.2 ] 
Hij was 2e luitenant bij de gewapende burgermagt (Schutterijen) in het buitendistrict Para en woonde op plantage Onoribo. Hij overleed als weduwnaar op 10 mei 1880 op 51 jarige leeftijd.[B3.2 ]


Zijn ouders waren Francois Gaspard Caupain en Sally Marie Gomperts.
In de index geboorteregister van Paramaribo van 1829 (folio 212) staat vermeldt WillEm Francois CauPIN, moeder: Sally MarIE Gomperts. [B3.4 ] (Verschillende schrijfwijzen: overige vermeldingen in geboorteregister van Paramaribo: in 1831 geboren Amelia Josephina Maria CauPAIN, moeder is Sally MarIA Gomperts.) Helaas hebben wij het register zelf nog niet geraadpleegd.
Uit de huwelijkse voorwaarden en mutueel testament van Francois Gaspard Caupain en Sally Marie Gomperts blijkt dat William Francois Caupain de zoon is van Francois Gaspard. [B2.2d] Doordat het document enkele pagina's mist, valt hieruit niet op te halen wie de moeder is. 
Volgens data op MyHeritage is William Francois een zoon van Johanna Christina van William Smith [B3.8 ], gezien de index-gegevens uit het geboorteregister 'lijkt' dit niet juist. (opm: Het document zelf hebben wij niet gezien.)

 

Kinderen van William Francois Caupain en Sophia Tirion

 1. Sophia Elisabeth Caupain  *01 APR 1856, Paramaribo, Suriname
 2. Hendrik Anthony Caupain  *11 AUG 1860, Paramaribo, Suriname
 3. Louise Francoise Caupain *15 JUL 1864, Paramaribo, Suriname
 4. William Evert Caupain [B3.8] *1862 - ? (Geboorteregister Paramaribo 1862, folio 120) - relatie met Leentje Contentie Kabeli (bron: VT1950 Albert Evert Caupain)
 5. Johanna Constantina Caupain [B3.8] *1868 - 18-11-1897

 


Bronnen

Let op: De naam Caupain komt in meerdere vormen voor in de archieven en kranten:
Coupain, Coupein, Caupin, Cauphin, Capein, Cupein, Caupein, Canpein, ...

1 - Nationaal Archief

1.1 Database Vrij in Suriname - Emancipatie 1863

Francois Gaspard Caupain wonende aan de Saramaccastraat L.E. no. 21 te Paramaribo, gezagvoerder op houtgrond Onverwacht
William Fransua Caupain, woonplaats Suriname, adres onbekend
F.G. Caupain vulde het borderel in, maar beiden ondertekenden voor ontvangst van de tegemoetkomingsgelden

1.2 Database Vrij in Suriname - Manumissies 1832-1863

 Is onderstaande persoon ook een familielid?

Eigenaar/vrijlater A.F. Caupain is A.T. Caupain, Amelia Theresia (van) Caupain, zus van Francois Gaspard Caupain. 

Caupain, Theresia Catharina
slavennaam: Catharina
geslacht: V
beroep: onbekend
eigenaar/vrijlater: A.F. Caupain
datum cautie: onbekend
bedrag cautie: 0
datum borgtocht: 3 augustus 1842
bedrag borgtocht: 500
borgen: Francois Gaspard Caupain en Johanna van Willm. Smith
aanmerkingen: GR 30-09-42, no. 1325; verzoek tot overdracht geslachtsnaam; omdat niemand bezwaar aantekende, werd verzoek ingewilligd

Surinaamsche courant, 20-08-1842.
Gouvernements Secretarij. Paramaribo, den 18 Augustus 1842.
Alzoo de navolgende personen zich bij requeste hebben geadresseerd, om Brieven van Manumissie voor Slaven, als:
1. A.F. CAUPAIN, voor de Slavin Catharina ; haar in eigendom toebehoorende.

Surinaamsche courant, 02-10-1842
Gouvernements Secretarij.
Paramaribo, den 1 October 1842.
Van wege den Heer Gouverneur Generaal ad-interim, wordt hiermede bekend gemaakt, dat ten gevolge van het daaromtrent gedaan verzoek, Brieven van Manumissie zijn verleend geworden :
4°. Aan de Slavin Catharina; toebehoord hebbende aan A.T. CAUPAIN; - en dat gemelde gemanumitteerden voortaan zullen heeten: THERESIA CATHARINA CAUPAIN

Surinaamsche courant 01-11-1844
25-10-1844 overlijdt Marius Christiaan, zoon van Catharina Theresia Caupijn , 1 maand oud


 

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 13-01-1877
Theresia Catharina Caupain overleden: 10 jan 1877, 69 jaar (dus geboren 1808)

 

Slavenregisters

Periode: 1830 1863
(Slaven-)Naam Catarina
Geslacht Vrouw
Eigenaar Caupain Amalia Therese
Inschrijfdatum 1838
Uitschrijfdatum 21 november 1842
Extra informatie uitschrijving Vrij geworden en den naam bekomen van Theresia Catharina Caupain
Inventarisnummer 6
Folionummer 296
Jaar 1838
Serie register 1838-1848
Type register Particulieren
Scannaam Slavenregister_InvNr_06_FolioNr_0296a
Scan https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/ea7cf463-061e-911b-f919-6814dfbfdb58.jpg

Gemanumitteerden waarbij de naam Caupain een rol speelde

1.3  Database Suriname: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)

Amelia Ceder

Voornaam Amelia
Achternaam Ceder
Slavennaam Amelia
Geslacht vrouw
Leeftijd 15
Beroep Bij huis
Godsdienst Oningevuld
Plaats plantage Overtoom
Verblijfplaats Overtoom en Vreeland
Provincie plantage Boven Para
Borderelnummer PL096
Opmerkingen Dochter van Carolina Ceder; geboortejaar 1848. Blijkens proces-verbaal afkomstig van de verlaten plantage Indigoveld en verblijvend op plantage Overtoom

Bron slavenregister: Amelia, geboren 1848, dochter van Carolina

Carolina Ceder - komt niet met deze slavennaam voor op de inventaris van plantage Indigoveld in 1820

Voornaam Carolina
Achternaam Ceder
Slavennaam Carolina
Geslacht vrouw
Leeftijd 48
Beroep Plankendraagster
Godsdienst Oningevuld
Plaats plantage Overtoom
Verblijfplaats Overtoom en Vreeland
Provincie plantage Boven Para
Borderelnummer PL096
Opmerkingen Dochter van Dulcina Ceder; geboortejaar 1815. Blijkens proces-verbaal afkomstig van de verlaten plantage Indigoveld en verblijvend op plantage Overtoom

Bron Slavenregister: Carolina, geboren 1815, dochter van Dulcina

Dulcina Ceder

Voornaam Dulcina
Achternaam Ceder
Slavennaam Dulcina
Geslacht vrouw
Leeftijd 63
Beroep In de kostgrond
Godsdienst Oningevuld
Plaats plantage Overtoom
Verblijfplaats Overtoom en Vreeland
Provincie plantage Boven Para
Borderelnummer PL096
Opmerkingen Zuster van Petrus Ceder; geboortejaar 1800. Blijkens borderel leeftijd 52 jaar; blijkens proces-verbaal afkomstig van de verlaten plantage Indigoveld en verblijvend op plantage Overtoom

Gegevens Dulcina in het slavenregister 1851-1863:

Dulcina, geboren 1810, moeder: Roza.

Dulcina is de zus van Held de La Manche, geboren 1799.(bron: slavenregister) Held de La Manche, oud Bastiaan van plantage Overtoom, kreeg in 1863 de naam Petrus Ceder (bron: emancipatie 1863)

2 - Persoon

2.1 Ontvangen van R. Smeets

2.2 Ontvangen informatie van P. Kooijmans:

A. Fragment Inventaris plantage Vreeland - Maria, mulattin, zuigeling in 1773 op plantage Vreeland

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, inventarisnummer 240: 

 

B. Manumissierekest Maria van Caupain en dochter (september 1810)

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Oud Archief Suriname: Raad van Politie, nummer toegang 1.05.10.02, inventarisnummer 514
Scan 103 / 104 / 105

 

C. Info over testament S.F.G. Caupain (16 en 17 oktober 1813)

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, inventarisnummer 98 
Scan 465  / 466 / 467 / 471 / 472

 

D. Huwelijkse voorwaarden en testament F.G. Caupain en S.M. Gomperts (incompleet)

Hulp gevraagd: Wie kan ons helpen aan kopieën van het complete testament?

 

E. Overlijdensakte Francois Gaspard Caupain

Bron: Nationaal Archief Suriname

FOLIO 31

Op heden den twaalfden der maand Augustus
achttien honderd drie en negentig is door ons Hendricus Her-
manus van Marle
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in het district Boven Para
ingeschreven eene schriftelijke aangifte van
Francois Louis Pichot,
oud drie en zestig jaren, van beroep planter
wonende op de plantage Onoribo, mede ondertekend door
Johannes Dijkgraaf
oud negen en twintig jaren, van beroep brigadier
wonende op station Onoribo
en door Lodewijk Samuel Monpellier
oud zeven en veertig jaren, van beroep agent van politie
wonende op station Onoribo
als getuigen, dat op den eenendertigsten
der maand Juli achttien honderd drie en negentig
des ochtends te vijf ure
op de plantage Overtoom
is overleden Francois Gaspard Caupain, echt-
genoot van Amalia Ceder, eerder weduw-
naar van Sallij Gomperts
oud twee en negentig jaren van beroep geen
geboren in Suriname
gewoond hebbende op de plantage Indigoveld
in leven zoon van den opgever onbekend

Van welke aangifte, waarop door ons het [...]
is gesteld, wij deze akte hebben opgemaakt en ondertekend, voor de [?] goed-
keuring der doorhaling van vijf woorden in
druk
[handtekening H.H. van Marle]

Transcriptie door dhr. Kooijmans

3 - Websites

3.1 www.familysearch.org

Francois Gaspard Caupain, geboren 1806, gehuwd met Sallie Maria Gomperts op 17 oktober 1861 te Paramaribo, Suriname
Kinderen van Francois Gaspard Caupain en Sallie Maria Gomperts (Sally Marie Gomperts)    
1. Amalia Josephina Maria Caupain *08 NOV 1831, Paramaribo, Suriname - huwelijk/relatie met Jacob Willem de Haas *1828
2. Jacobus De Leeuw Caupain *15 FEB 1833, Paramaribo, Suriname
3. Johanna Caupain  *30 OCT 1834, Paramaribo, Suriname
4. Francina Maria Caupain  *19 OCT 1835, Paramaribo, Suriname
5. Johannes Francis Caupain *22 JAN 1839, Paramaribo, Suriname
Kinderen van William Francois Capain (*25 november 1829  te Paramaribo) en Sophia Tirion
1.Sophia Elisabeth Caupain  *01 APR 1856, Paramaribo, Suriname
2.Hendrik Anthony Caupain  *11 AUG 1860, Paramaribo, Suriname
3.Louise Francoise Caupain *15 JUL 1864, Paramaribo, Suriname
William Francois Caupain geboren 25 november 1829 te Paramaribo (zie persoon op Familysearch)

3.2 Koninklijke Bibliotheek / Delpher - Historische Kranten

Rotterdamse Courant van 11 november 1806 - S. Caupain
Rotterdamse Courant van 11 november 1806

 

Surinaamsche courant, 09-10-1821
Transport
Den 3 october, MARIA van CAUPAIN, aan Margaretha Eckhart; van de Opstallen op t gepachte Erf, aan de Keyzer Straat.

Surinaamsche courant : letterkundig dagblad, 23-01-1835.
Publieke Veilingen.
Ten Huize van den Vendumeester A. SALOMONS. Donderdag den 22sten Januarij. [...]
3. Een Huis, verdeeld in drie kamers en Erf, gelegen alhier aan Paramaribo, aan de Zwartenhovenbrug- en Prinsenstraten, La. D. No. 836  f 1300 - F.G. Caupain, voor de minderjarige kinderen Amelia Josephina Maria Caupain, Jacob de Leeuw Caupain en Johanna Theresia Caupain.

 

Surinaamsche courant : letterkundig dagblad, 04-04-1837
Surinaamsche courant : letterkundig dagblad", 04-04-1837

 

Surinaamsche courant, 24-02-1839.
TRANSPORTEN. (621) [...] Idem [ 21 febr. 1839]. Dezelve als voren [Alex. Salomons], aan F.G. CAUPAIN, van het Huis en Erf aan de Pontewerf Straat, bekend onder Oude Wijk La. D. No. 31 en Nieuwe Wijk La. F. No. 98; aangekomen hebbende den Boedel wijlen PRINCES van JOHANNA van NOOITGEDACHT.

 

Surinaamsche courant, 16-05-1839
Burgerlijke Stand. tussen 1 en 30 april
Overleden: Johannis Francis, zoon van Sallij Marie Gomperts, ruim 2 maanden

 

Surinaamsche courant, 05-11-1841.
( 39644 ) Op heden overleed alhier in den ouderdom van 45 Jaren, onze geliefde Zoon, Broeder en Vriend, den WelEdele Heer HENDRIK WILLEM STUGER. Strekkende deze tet kennisgeving aan Vrienden en Bekenden, Paramaribo, den 2 November 1841.
L. M. STUGER ,
Mede voor mijne Moeder, Broeder en Zuster.
F G. CAUPAIN.

 

 

WF Caupain 1851 10 03 delpher
Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 04-10-1851


Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad, 05-11-1856, p.1, 05-11-1856, p.1

Uit Paramaribo wordt ons, via Southampton het volgende geschreven, d.d. 15. Oktober: [...]
Den 24. Sept. zijn door het departement der onbeheerde boedels verkocht de suikerplantage Guineesche Vriendschap en Klein La Jalousie voor ƒ 31.015,00. De suikerplantage Concordia voor ƒ 27.040,00. De houtgrond Overtoom en Vreeland voor ƒ 26.500,00 en een derde aandeel in den houtgrond La Diligence voor ƒ 7000.00. Opmerkelijk is het, dat de houtgrond Overtoom en Vreeland gekocht is door den heer F. G. Caupain, die in den slavenstand geboren en van deze plantage afkomstig is. Later gemanumitteerd, heeft hij het door vlijt en zorg zoo ver gebragt dat hij thans eigenaar van eene plantage is, waartoe hij vroeger zelf als slaaf behoorde en waar hoogstwaarschijnlijk nog eenige leden zijner familie in den slavenstand zullen verkeeren. [...]

 

Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage van 7 november 1856
Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 7 november 1856

 

Het artikel uit de Utrechtse Courant is schijnbaar ook overgenomen door:
Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad", 10-11-1856.
In de kolonie waren verschillende plantaadjes van eigenaren veranderd, waarbij opmerking verdient dat de plantaadje Overtoom en Vreeland is aangekocht door den heer F. G. Caupain, een in slavernij op dat goed geborene. Later vrij verklaard zijnde, heeft hij zich door ijver en arbeidzaamheid, tot zijn tegenwoordig standpunt weten te verheffen. (Utr. C.)

 

F.G. Caupain zelf heeft gereageerd op het artikel:

Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad, 27-06-1857. 
De Utrechtsche Courant behelsde dezer dagen een uit Paramaribo, hetwelk voor zoo verre mij bekend is door de Nieuwe Rotterdamsche Courant, d.d. 11 Novemb., nn. 311 is overgenomen, en in welke mededeeling de volgende zeer hatelijke vermelding voorkomt: «In de Kolonie waren verschillende plantaadjes van eigenaren veranderd, waarbij opmerking verdient, dat de plant. Overtoom en Vreeland is aangekocht door den Heer F. G. Caupain , een in slavernij op dat goed geborene. Later vrij verklaard zijnde, heeft hij zich door ijver en arbeidzaamheid, tot zijn tegenwoordig standpunt weten te verheffen." Wat de reden kan zijn tot deze zoo nijdige als valsche correspondentie, is mij ten eenenmale duister, en raadselachtig is het, dat ik , die blijkens de koloniale archiven vrij geboren ben en geene relatiën in Nederland bezit, tot voorwerp ben gekozen van dezen of genen vuigen snoodaard, wien het zeker hier niet te doen geweest is, om naar de zienswijze van het Utrechtsche emancipatie-orgaan iets te verzinnen, dan op waarheid gegronde feiten aan het licht te brengen. Wie de onbekende inzender ook zijn moge, ik aarzel niet hem bij deze openlijk een lasteraar te noemen, hetgeen ik, indien hij bij mij bekend ware, voor elke regtbank, zegevierend zoude staven. Paramaribo den 20. December 1856. 
(*) F. G. CAUPIN. 

(*) Wij hebben er geen bezwaar in, deze advertentie te plaatsen, evenmin als wij er eenig bezwaar in konden hebben de woorden op te nemen, die voorkwamen in den brief uit Suriname, en die den toorn van den inzender dezer annonce zoozeer hebben opgewekt. Wij, die niet met de W. Ind. vooroordeelen behebt zijn, zien in de aangehaalde Woorden geen grond voor toorn; wij, die arbeid geene slaafsche hoedanigheid achten, oordelen het eene eere, dat iemand door ijver en arbeidzaamheid zich weet te verheffen, en hoezeer wij den man moeten hoogachten, van wien wordt gezegd, dat hij zulks gedaan heeft, moeten wij met leedwezen zien, dat diezelfde man ijver en arbeidzaamheid zoo weinig schijnt te tellen: want uit de advertentie blijkt zeker niet, dat men alleen eene misstelling heeft willen herstellen, die blijkbaar zonder opzet in den brief is geslopen, als het werkelijk eene misstelling is, en waaromtrent wij een nader schrijven uit Paramaribo inwachten. 
Ten slotte moeten wij den heer Caupin aanraden, voortaan bij zijn schrijven bedaarder en kalmer te wezen; bij refutatiën komt het dikwijls op woorden aan, en hoewel de zin is teruggegeven van 't geen in den bedoelden Surinaamschen brief vermeld stond, moeten wij uit de aanhaling opmaken, dat de heer C. den brief zelf niet gelezen heeft; de aanhaling toch is van woord tot woord geheel onwaar, en de geheele periode veranderd en door elkaar gehaspeld. de Red.

 

1858 06 4 caupain kids 1858 08 01 caupain gomperts kinderen
Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 10-08-1858
Zijn dit ook kinderen van Francois Gaspard Caupain?

  1858 06 05 SC gomperts caupain kinderen
Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 05-06-1858

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 22-05-1858
Gouvernements-Secretarie
Paramaribo, den 14 Mei 1858.
Tengevolge van de daartoe gedane verzoeken, zijn Brieven van Manumissie verleend geworden , als :
Aan de slavin Seraphina, geboren in 1834, wier moedersnaam onbekend is, toebehoord hebbende aan F. G. Caupain.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 12-10-1861
Burgerlijke Stand
...als overleden: Den 4n. (04-10-1861) Francois Hendrik Caupain, 15 jaren en 10 maanden

 

 1861 10 22 SC caupain gomperts huwelijk
Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 22-10-1861

Surinaamsch weekblad, 23-03-1863.  
Van den 14den tot den 21sten Maart 1863, zijn alhier ingeschreven als overleden: Den. 18den. Johanna Coupain, 28 jaren.

 

NL-HaNA, Nieuwe Weeskamer Suriname vanaf 1828, 1.05.11.13, inv.nr. 286
Johanna Caupain overleden 18-03-1863 te Paramaribo - ab intestato erfgenaam: F.G. Caupain 

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 19-08-1865
Opgegeven Transport
(11868) Den 16 augustus 1865. J.C. Gomperts, Vendumeester, aan [...] Dezelve aan W.F. Caupain en F.G. Caupain als in huwelijk hebbende S.M. Gomperts, ieder voor de helft in 1395/1440 aandelen in den Houtgrond Onoribo aan het district Para. 
Paramaribo, den 16 Augustus, 1865. De Griffier bij het Geregtshof, Martini van Geffen.

Koloniaal nieuwsblad, 21-02-1866
Op 's Konings Verjaardag zijn, krachtens Gouvernements Resolutie, wegens lofwaardig gedrag , van het Staatstoezigt ontheven, de navolgende geëmancipeerden; In het district Boven Para: Amalia Ceder, Huisbediende

Koloniaal nieuwsblad, 16-11-1866.
Opgegeven Transporten.
Den 8 November 1866. [...] Den 14den. S.M. Gomperts , echtgenoot, van F.G. Caupain en W.F. Caupain aan het Gouvernement dezer kolonie van een gedeelte van den houtgrond Onoribo , gelegen in het district Boven Para.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 19-01-1867
Burgerlijke Stand
Paramaribo, den 18 Januarij 1867.
Op heden is aanteekening gedaan van het voorgenomen huwelijk, van:
Arnoldus Bosmans en Lucinde Caro Caupain.

De kolonist : dagblad toegewyd aan de belangen van Suriname, 07-03-1867.
Publieke Veilingen.
Door en ten huize van den Vendumeester Jb. SALOMONS.
Woensdag 6 Maart 1867. Een honderd zestig negen honderd zestigste aandeel in de Suikerplantage Niewzorg f 1000 W.F. Caupain.

De West-Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana, 03-08-1873, p. 1.
Publieke Veilingen.
Door- en ten kantore van den Notaris J.W.J. Pape.
Donderdag den 31 Julij 1873. [...]
De Suikerplantage Bleijendaal c.a. f 12000. Surinaamsche Bank. - Allen aangekomen hebbende F. G. Caupain.
De helft in den Houtgrond Onoribo c.a., aangekomen hebbende W.F. Caupain. - f 1,375. - W.J.G. Labad

De West-Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana, 08-03-1874
Overleden. Den 27sten Febr., Hendricus Johannes Coenraad Coupein, 2 maanden

 

Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad, 07-10-1879
Openbare Veiling. De Notaris E. A. CABELL zal op donderdag den 16 october e. k. om 9 uur verkoopen, krachtens art. 1207 B. W.: 
Het huis en erf, aan de Saramaccastraat, N. W. La. E. No. 29a, O. W. La. D No. 533 , toebehoorende aan AMALIA CEDER, huisvrouw van F. G. CAUPAIN. De bewijzen van eigendom en de veilconditien liggen ter inzage. Paramaribo, 3 October 1879.

[ in 1921: Saramaccastraat 85 ]

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 15-05-1880.
Overleden 10 mei 1880 William Francois Caupain, weduwnaar van Sophia Tirion, 51 jaar.

De West-Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana, 30-03-1887.
Overleden [22-03-1887] Maria Coupain, 25 jaar

De West-Indiër, 22-11-1893
Overleden Den 17n, Amelia Josephina Caupain, zich genoemd en geschreven hebben Amelia Josephina Maria Caupain. weduwe van Jacob Willem de Haas, 62 j. 1w.5 d.

 

Nieuwe Surinaamsche courant, 10-10-1909
Burgerlijke Stand
Huwelijk
Paramaribo [...] Willem Eduard Comvalius en Amelia Ceder, weduwe van Francois Casper Caupain, zich genoemd hebbende Caspard Caupain

 

 

3.3 Data Iwan de Vries op Geneanet

3.4 Index Geboorteregister Paramaribo 1829 - website Denie Kasan

 Willem Francois Caupin - moeder: Sally Marie Gomperts - folionr.212

3.5 Index Volkstelling Suriname 1811: blanken - website Denie Kasan

nr. 355     S. Caupain - aantal blanken:1 - aantal slaven:3
(zouden de 3 slaven kunnen zijn: Maria van Caupain en haar 2 kinderen?)

3.6 Index Volkstelling 1811: vrije gekleurden en zwarten - website Denie Kasan

Inv.nr. 278/23 , folio 355 - Maria van Caupain & children - kleur: coloured

3.7 Index geboorteregister 1831 - website Denie Kasan

Amelia Josephina Maria Caupain - moeder: Sally Maria Gomperts - folionr.180

3.8 Data De Leeuw-Caupain op MyHeritage  - Francois Gaspard Caupain

Francois Gaspard Caupain
Geboren: 1804 of 1806
Overleden: 31 juli 1893
vader: Saravin Gaspard Gideon Caupain en moeder: de vrije Maria (*1773)
meerdere kinderen van: Sally Marie Gomperts,  Johanna Christina van William Smith (moeder van William Francois) en  Amalia Ceder

3.9 "Surinaamsche courant". Paramaribo, 26-04-1821

Vrijdag 4 mei 1821 Publiek bij executie verkopen: "De opstallen staande op het vererfpacht erf, geleegen aan de Keyzer Straat La.D.No.159, aankomende den boedel S.F.G. Caupain"

 

4.0 "De kolonist : dagblad toegewyd aan de belangen van Suriname". [Paramaribo], 23-02-1868, p. 1

Bij Gouvernements Resolutie dd. 19 Februarij No. 1 is het eereteeken voor langdurige werkelijke dienst bij de Schutterijen, namens den Koning toegekend aan de navolgende leden:
De gewapende burgermagt in de buitendistricten: Boven Para
Voor XV jarige dienst: Aan den kapitein J. von Koningslow en den 2n. Luitenant W.F. Caupain

 

4.1 Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen, nummer toegang 1.05.11.13, inventarisnummer 1078

Caupain, Eleonore geb. Antonius 1828-1876
- echtgenoot: Jacobus de Leeuw Caupain
- William Francois Caupain woonachtig op Onoribo

 4.2 Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen, nummer toegang 1.05.11.13, Inventaris nr. 281, Scan: 69

Henrij Caupain van Wolff
Overleden 2 januari 1825 op plantage Wolffs Capoerika
...executeur J.H. Meijer...
Overgegeven aan J.G. Ringeling ingevolge resolutie van het edele kollegie 2 maart 1826

Extract uit Plantage Wolff's Capoerica aan de Perica (van P. Dikland):
1821 - J. J. F. de Friderici (almanak 1821)
Eigenaar Jacob Juriaan Francois de Frederici (1781-1834) was raadsheer van het Hof van Politie en Criminele Justitie, en kolonel van de burgerdivisie. Hij was gehuwd met Jacoba Christina Wilhelmina Wolff (1790-1814). Hun zoon Hendrik Maurits (1808-?) nam beider namen aan en noemde zich Wolff de Friderici. [Pinasroots: Hendrik Mauritz Wolff de Friderici overleden 24-07-1841]
Jacob Juriaan Francois overleed in 1834 :
"...aan de Waterkant L A N 55, is overleden Jacob Juriaan Francois de Friderici...geboren te Bergen op Zoom, Den Boedel geadieerd door de bij Testamens benoemde Executeurs, H Wolf de Friderici & W L de Friderici...De ziekte behandelt door de Chir. Coupijns..." (CBB 1834 f. 34)
Friderici heeft de plantage opnieuw opgestart, en gaf ze meteen ook een nieuwe naam : "Wolff's capoerica", mogelijk een herinnering aan zijn jonggestorven bruid. [...]
In 1821 was Henri Caupain van Wolff  [1791-1825]de directeur op de plantage. De administratie werd gevoerd door het driemanschap G. N. Linck cs., S. M. Klein, en C. L. Weissenbruch. De buurplantage Nieuw-Timotibo was van dezelfde eigenaren en vormde vermoedelijk 1 geheel met Capoerica.

Ter overdenking:
De namen Caupain, Coupijn (Coupyn)... is er een link (fout in schrijfwijze) of zijn het op zich staande namen of is één van beide een manumissienaam? De schrijfwijze van familienamen lag in die tijd niet vast dus er zou een verwantschap kunnen zijn.

In de Indexering van de Volkstelling 1811 bij blanken noch bij de gekleurde en zwarte bevolking, waarbij Suriname onder Engels bestuur is, is de naam Coupijn te vinden. Er kunnen diverse oorzaken daarvoor zijn, waaronder het feit dat deze indexering niet compleet is. M.M.A. is in 1819 in Suriname getuige het manumissierekest van Mietje en Carel (Monkie van Dirk Bruijnsburg)
- NL-HaNA, Suriname / Gemeentebestuur, 1.05.11.09, inv.nr. 59 - Wijkregisters 1828 C : chirurgijn M.M.A. Coupijn
 (dan 33 jaar)
NL-HaNA, Microfiches DTB Suriname, 1.05.11.16, inv.nr. 22: doop 16-02-1823 van Maria van Coupijn, doopnaam Magdalena
J.F. Coupyn (Surinaamsche courant, 13-11-1820) - refereert naar de vrije Monkie van Bruynsburg, alsook het manumissierekest van Mietje en Carel.
- Johannes Frederik Coupijn *15-04-1821 is een gemanumitteerde, door G.D. Bruijnsburg dd 21-03-1844 (NL-HaNA, Gouv.-Gen. West-Indische Bezittingen, 1.05.08.01, inv.nr. 293, scan 231 en Database Manumissies. (manumissierekest stelt 19 jaar, dus geboren ca 1825)
- Forum Surinaamse Genealogie betreft M M A Coupijn - dhr. Houthakker stelt dat de kleurling M.M.A. Coupijn (1797-1853) zoon van de kleurlinge Gesina Delphina Bruijnsburg was 
- NL-HaNA, Nieuwe Weeskamer Suriname vanaf 1828, 1.05.11.13, inv.nr. 1141: Boedelpapieren Weduwe M.A. Coupijn (G.D. Bruijnsburg)  
Surinaamsche courant : letterkundig dagblad, 14-09-1837. Overleden 8 september 1837 jongste zoon van G.D. Bruijnsburg: Carel Francois Coupijn, nog geen 31 jaar.
Surinaamsche courant, 18-03-1828. MONKIE van BRUYNSBURG zal van nu voortaan teekenen GESINA DELPHINA BRUYNSBURG, als hebbende bij den Heiligen Doop de naam aangenomen. Paramaribo den 11 Maart 1828.BRON: DTB Dopen

Doop van Henry Caupain van Wolff 
afbeelding op Archief Amsterdam


Kind Henry Caupain van Wolff
Geboortedatum 21-08-1791 te Suriname
Vader Hendrik Mouritz de Wolff*
Moeder Annaatje Weeber
Getuige Jean Jaques Poncelet
Getuige Boole Chevalier
Gebeurtenis Doop
Datum 21-12-1808
Religie Hervormd
Gebeurtenisplaats Amsterdam 
Documenttype DTB Dopen
Erfgoedinstelling Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied Noord-Holland
Archief DTB 86
Registratienummer saaId23511490
Aktenummer 14
Pagina p.154 (folio 77v)
Registratiedatum 21-12-1808
Akteplaats Amsterdam
Collectie Noorderkerk 


*Hendrik Maurits (Mauritz) Wolff die o.a. op 18-02-1774 met Anna Dorothea van Frederiksdorff (overleden 1787) trouwde? bron: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/85620381 en https://gw.geneanet.org/iwand?lang=en&n=van+frederiksdorff&oc=0&p=anna+dorothea
Zie ook https://gw.geneanet.org/iwand?lang=en&iz=11483&p=hendrik+maurits&n=wolff

 

Bron: John Sang-Ajang: Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels (april 2010)

Henrij Caupain van Wolff
overleden 02-01-1825
overleden/begraven pl. "Wolfskapoerica". Bg v/r/v Curators (f 11, 33)(f6, 38; p. 305).
Volgens bron 2: overlijdensdatum (Grootboek van de boekhouder van de kerk in Paramaribo, wegens ontvangst van de kerkgerechtigheid voor o.a. begraven. NA 1.05.11.16, nrs. 31, 32 en 33)

 

Raad Politie & Criminele Justitie - Hendrik Mauritz Wolff

 

5 - Database Gebouwd Erfgoed (Philip Dikland)

5.1 Plantage Overtoom (en Vreeland)

Aanvullende info: Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, inventarisnummer 240

Staat en Inventaris plantage Overtoom: 1.05.11.14, inv. 240, blz. 730-747 (scans 751-768).

Staat en Inventaris plantage Vreeland: 1.05.11.14, inv. 240, blz. 760-769 (scans 781-790)

5.2 Plantage Indigoveld niet beschikbaar.

Bekijk de inventaris van plantage Indigoveld uit 1820 online op de website van het Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, inventarisnummer 832. Start bij scan 77

Transcriptie slavennamen op inventaris plantage Indigoveld 1820 door Dionne dd 02-02-2018

Scan 88 -Slaven Indigoveld

Mans
1 Mars  Officier bejaard
2 Polidor  Timmerneger met een geweer
3 Elias  Dresneger met een bandecte boey
4 Jantje  Zager & Kanter
5 Fredrik  dito ; dito Oud
6 Pompeus  dito ; dito met een gonorea bij huis
7 Andries  Zager & Kanter
8 NieuwJaar  dito met een breuk
9 Spadilje  dito en kanter
10 Hendrik  dito eb dito met vlakken
11 Geluk  dito en dito
12 Geduld  dito en dito
13 Hazard  dito en dito
14 Landouws?
15 Allert  Leert kanten en zagen
16 Chocolaad  Werkt bij de meiden met een gebrooken ...
17 Cojo  bij de Sleep
18 Janvier  Oud met Leden pijn bij huis en de Tuin
19 Winst  met ongeneesijke Zuren bij Huis
20 Adam  Wagter op de Mark plaatz Oud
21 Apollo  Kostwagter Oud met een geweer
22 Hanover  Vhee wagter

Wijven
1 Margo  Huis en wasmeid met de mozeplaag
2 Annaatje  Carboegerin Huis en bottelarijmeid Zwanger
3 Philippina  Mulattin met dikke beenen; met een zuigend kind
4 Chagrijn  kokkin
5 Amaranta  Oud Kriolen Mama
6 Betje  Oud blind

Scan 89 - Slaven Indigoveld

Wijven
Roza  veldmeid
Kornelia  veldmeid
Sophia  veldmeid
Dulcina  veldmeid  [ overgrootmoeder van Amelia Ceder ]
Truy  veldmeid, carboegerin met een zuigend kind
Warantie  oud in de Negerhuisen

Jongens
1 Constand  Voete booij
2 Held Lamange  bij de Sleep   [= Petrus (Held de la Mancha) Ceder, broer van Dulcina]
3 Paulus?  bij de Creoolen mama
4 Dirk  Mustice gebooren den 9 December 1819

Meisjes
1 Elisabeth  Huismeid
2 Nanoe  bij de Creoolen mama
3 Dora  bij de Creoolen mama
4 Sabana  bij de Creoolen mama
5 Premiere  aan paramaribo ten huize van den Wel. Gedtr. Heere J.L. Matile
6 Bebe  aan paramaribo ten huize van den Wel. Gedtr. Heere J.L. Matile
7 Christina  Mulattin
8 Bergere  Carboegerin gebooren 25 october 1819

Recapitulatie
Mans 22
Wijven 12
Jongens 4
Meisjes 8
Totaal 46 koppen

 

6 - Literatuur / bronnenpublicaties

6.1 Namen van vrijgemaakte slaven 1816-1827, door H.E. Lamur en H.E. Helstone

William Smith manumitteerde in december 1826 de mulattin Johanna en haar 4 mustice kinderen: Margaretha, John, Elisabeth en James.

710 46/20-09-1826 / v / Johanna, Mulat / naam eig+verz: William Smith
711 46/20-09-1826 / v / Margaretha, kind, Mustice / moeder: Johanna, Mulat / naam eig+verz: William Smith
712 46/20-09-1826 / m / John, kind, Mustice / Moeder: Johanna, Mulat / naam eig+verz: William Smith
713 46/20-09-1826 / v / Elisabeth, kind, Mustice / moeder: Johanna, Mulat / naam eig+verz: William Smith
714 46/20-09-1826 / m / James, kind, Mustice / moeder: Johanna, Mulat / naam eig+verz: William Smith

 6.2 Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels 1800-1828, door John Sang-Ajang

  • 2071 17-04-1812 Crokoy, Jeannette Crakau (Crokoy) Begraven in de "Nieuwe Oranje Tuin". Begraven door zoons. Borg S. Caupain. Sg 1813, 41: Curators van de Onbeheerde Boedels Kamer zullen haar boedel overgeven aan: Jacques Meyers+Ch-s Meyers+Elisabeth Meyers+Elisabeth Josina Celias, zijnde deze tot gerechtigde erfgenamen verklaard.

  • 1724 17-10-1813 Caupain, de heer S.C. Caupain 53j. Maria van Caupain: enig overgebleven executrice en mede-vooges der minderjarige erfgenamen van C.G. Caupain (Sg 1813 nr. 90). Nieuwe Kerkhof. Begraven door Maria van S.C. Caupain qq

  • 5137 28-04-1813 Jacob, Jacob Jacob circa 56j. Nieuwe Kerkhof. Begraven door de vrije Abeniba van J. Jacob. Borg: S. Caupain
  • 11351 23-08-1824 Weijgand jonggeboren dochtertje van de vrije negerin Louisa van Weijgand. SAV (Savanne of Savane Kerkhof der vrijlieden). Begraven door en voor rekening van de kleurling Johannes Frederik Caupain

  • 11753 02-01-1825 Caupain, Henrij Caupain van Wolff zie volgnummer 11752 / Wolff

   11752 02-01-1825 Wolff, Henrij Caupain van Wolff overleden/begraven pl. "Wolfskapoerica". Begraven voor rekening van Curators (f 11, 33)(f6, 38; p. 305). Volgens bron 2: overlijdensdatum