Bronnenonderzoek ter aanvulling op  Geschiedenis plantage Onverwacht
Met medewerking van de heer P. Kooijmans
* Deze pagina is continu in bewerking. Aanvullingen zijn welkom. *


 

Francois Gaspard Caupain en zijn zoon William Fransua (Francois) Caupain waren ten tijde van de Surinaamse Emancipatie in 1863 eigenaren van o.a. de houtplantage Onverwacht (sinds 1859/1860), Overtoom en Indigoveld (beiden sinds 26-01-1857). Plantage Indigoveld was verlaten in 1863 en de slavenmacht was samengetrokken op plantage Overtoom

Wie waren deze mannen? 

 

Francois Gaspard Caupain

In het Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage van 7 november 1856 staat het volgende geschreven:

Uit Paramaribo wordt ons, via Southampton het volgende geschreven, van den 15 Oct.:
.... « Den 24
[Sept] zijn door het depart. der onbeheerde boedels verkocht de suikerplantaadje Guineesche Vriendschap en Klein La Jalousie voor ƒ 31,015. De suikerplantaadje Concordia voor ƒ 27,040. De houtgrond Overtoom en Vreeland voor f 26,500 en een derde aandeel in den houtgrond La Diligence voor f 7000. Opmerkelijk is het, dat de houtgrond Overtoom en Vreeland gekocht is door den heer F. G. Caupain, die in den slavenstand geboren en van deze plantaadje afkomstig is. Later gemanumitteerd , heeft hij het door vlijt en zorg zoo ver gebragt, dat hij thans eigenaar van eene plantaadje is, waartoe hij vroeger zelf als slaaf behoorde en waar hoogstwaarschijnlijk nog eenige leden zijner familie in den slavenstand zullen verkeeren. ... [B3.2 ]

Getuige de gepikeerde reactie van F.G. Caupain zelf op het krantenartikel, is Francois Gaspard niet in slavenstand geboren.

... "ik, die blijkens de koloniale archiven vrij geboren ben en geene relatiën in Nederland bezit"

Afgaande op zijn reactie zou de mestieze Francois Gaspard Caupain geboren kunnen zijn tussen 03-12-1810 (manumissie moeder) en 30-11-1811 (volkstelling 1811). Dus niet: rond 1801 zoals zijn overlijdensakte aangeeft, of rond 1805 zoals enkele wijkregisters suggereren, of rond 1806 zoals aangegeven op de geboorteakte van Johannis Francis Gomperts *22-01-1839 of rond 1808 zoals aangegeven op zijn huwelijksakte met Sallij Marie Gomperts.

 • Hij komt niet voor op het manumissierekest dd. 03-09-1810 / goedkeuring dd. 03-12-1810 van zijn moeder Maria en zus Amelia [B2.2b].
 • Hij komt voor in de volkstelling van 1811 welke plaatsvond op 17-10-1811. Het document is gedateerd 30-11-1811.
 • Het testament van Seraphin/Seravin Caupain geeft aan dat Francois Gaspard Caupain de zoon is van Maria.
 • Hij beweert zelf niet in slavenstand te zijn geboren, dus zijn moeder moet een vrije vrouw zijn geweest bij zijn geboorte

 

Naam ook geschreven als Francois Gijsbertus Caupain [bron: Verslag van het beheer en den staat der Oost-Indische bezittingen: 1857]

 

Vader

De vader van Francois Gaspard Caupain was Gaspar Seraphin François Caupain [B3.3], ook geschreven Caspar Gideon Saravin Caupain [B2.2]. 
Gaspar Seraphin François Caupain was een zoon van Jerome Gaspar Joseph Caupain (1723-1786) en Marie Agnes Couvreur (1722-?). Hij is gedoopt op 7 januari 1763 in Lille, noord Frankrijk [B3.1], en overleden op 17 oktober 1813 in Suriname op 53 jarige leeftijd [B2.2].

Doop Gaspar Seraphin François Caupain
Doop 07-01-1763 Gaspar Seraphin François Caupain te Lille, noord Frankrijk


 
De erfgenamen van Gaspar Seraphin Francois Caupain waren de 2 kinderen van de vrije Maria van Caupin: Amelia Theresia Cauphin en Francois Caspar Cauphin. Amelia Theresia kreeg hierbij de negerin Celestina met haar 2 kinderen, Martha en de mulattin Catharina, geschonken die eigendom waren van Seraphin Caupain. [B2.2c]

Het is onbekend wanneer Caupain naar Suriname is gekomen. Hij is op 27 januari 1785 vanuit (Amsterdam via?) Texel aangekomen in Suriname [B2.2] maar was al eerder in Suriname, gezien zijn handtekening als getuige onder een document uit 1783. [B1.6]. Hoogstwaarschijnlijk is hij in Suriname terechtgekomen dankzij zijn neef (of oom?) Louis Couvreur.

Louis Couvreur kwam naar Suriname als soldaat (voor 1760) en was rond 1771-1773 directeur op plantages Zorg en Hoop en Campenburg in Commewijne en vanaf 29-11-1775 op de grond Philipsdaal aan de Tapoeripakreek [bron: index plantageinventarissen]. Louis Couvreur overleed op 14-02-1787. Zijn "neef" Gaspar Seraphin Francois Caupain was zijn erfgenaam [B1.6].

 

Nationaal Archief Den Haag Inv.nr: 1.05.10.01
Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie » Inventaris nr. 14, Scan: 24
Donderdag den 27 Januarij 1785
...
Is gearriveerd 't Holl. Fregat Schip genaamd
de Jonge Jan Fredrik Captn Jan Gottlieb Wilke van Amsterdam, den 2 December A.P. uit Texel gezeild geladen met provisie en Stuk goederen
als Passagiers:  C:G: Wagener, Salomon Joseph Levi [=Levy], Wolf Moses Wolffs.  C: Fredriks HaverSteins, Seraph: Gasp: Fr: Caupin, Meyer Emanuels, de Mulat Jong Symon de la Para [=Parra]
als mede 6 Militaire.

Volgens een stuk in de Goudasche courant van 08-09-1797 was Caupain een klerk van Hendrik Maurits Wolff, raadsheer van het Hof van Politie en Criminele Justitie in Suriname (1751-1804, zoon van Louise van Brunstein en Hendrik Wolff). H.M. Wolff "flatteerde de beste vriend van Friderici te zijn". Hendrik Maurits Wolff (en J.F. Friderici en H.F. Matile) was in 1784~1800 administrateur van o.a. plantage Overtoom (zie geschiedenis plantage Overtoom door P. Dikland)  

Seraphin Caupain heeft als getuige (peetvader?) opgetreden bij diverse dopen bij de rooms katholieke kerk, waaronder Hendrik Willem van BuillabCatharina Theresia van Embriegs (Embricqs), Wilhelmina van Bocko, Anna Alexandrina en haar dochter Louis Elie van de La Court, August Johannes. [B1.4]

Terzijde: Het lijkt alsof er een soort band was of is ontstaan tussen personen met de namen Caupain en Wolff gezien de persoon: Henri Caupain van Wolff, zoon van Hendrik Maurits de Wolff en Annaatje Weeber, geboren 21-08-1791 in Suriname, gedoopt in 1808 in Amsterdam. [B4.2] Maar H.M. Wolff was al overleden in 1804 dus wie is deze Hendrik Maurits de Wolff?

 

Moeder

De moeder van Francois Gaspard Caupain was de gemanumitteerde mulattin genaamd Maria van Caupain. [B2.2]
Maria werd in slavenstand geboren in 1773 op plantage Vreeland. [B2.2a]

Maria op de inventaris van plantage Vreeland 1773
mulattin Maria, suijgeling, op de inventaris van plantage Vreeland 1773

Op 5 december 1810 zijn Maria en haar mestieze dochter Amelia, welke eerder toebehoorde aan plantage Vreeland, gemanumitteerd op verzoek van S. Caupain. Dit gebeurde nadat hij zelf hun eigenaar was geworden door hen aan te kopen van plantage Vreeland. [B2.2b]  

 

Manumissierekest Maria en Amelia van Caupain

Transcriptie door dhr. P. Kooijmans, ontvangen door pinasroots.nl op 29 januari 2018

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Oud Archief Suriname: Raad van Politie, nummer toegang 1.05.10.02, inventarisnummer 514, scan 103 en 104

 

[ p.1 / scan 103 ]
Paramaribo, den 3 septb 1810 No 13.

Aan den Edele Achtbaare
Hove van Politie en
Criminele Justitie deeser
Colonie Suriname …..

Geeft Reverentelijk te kennen S. Caupain, Dat hij Suppliant Eijgenaar is geworden van de Mulattin Maria en haar Mustice Dogtertje Amelia, voorheen behoord hebbende aan de Hout Grond Vreeland blijkens Annex quitantie met conditie dat hij, suppliant, gehouden en verpligt is genoemde Mulattin Maria en haar Mustice Dogtertje Amelia te procuureeren de Edele Schat der Vrijheid ende daar dit zonder goed gunstige approbatie van deesen Edele Achtbaare Hove niet kan effect Sorteeren.

Zo keert Den Suppliant zig bij …., tot deesen Edele Achtbaare Hove met alle reverentie Verzoekende dat het deesen Edel Achtbaare Hove behagen mooge omme /onder beneficie der onderstaande borgtogte De voorsz. Mulattin Maria

 

[ p.2 / scan 104 ]
Maria en haar Dogtertje Amelia te begunstigen met den Edele Schat der Vrijdom en mitsdien Heeren secretarissen deeser Colonie te
qualificeren tot De_eche Der nodige Brieven van Vrijdom in optima forma.
Implorierende __ [opm: implorieren = verzoeken, smeken]
S. Caupain
Parbo Den 3e Septr 1810


Ik ondergeteekende verklaare mij … tot Borg te stellen voor de opgemelde Mulattin Maria en haar Dogtertje Amelia, ten dien effect dat deselven nimmer tot lasten van den Stand zullen koomen, alles conform de resolutie hier omtrend gelmaneerd.
Actum Dato ut Supra
Jn. Leuseken

bij lagen gelegd
Parambo de 2 april 1811
S. Caupain


[ Zijschrift p.1: ]
't Hof gezien Certificaat van geen actie of pretentie tot lasten de bij Requeste gem Mulattin en haar mestice dogtertje te zijn ingekomen als mede gelet op de gestelde borgtogt.
Verklaard den Suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove- Consentreerd over zulks zijn gedaan Verzoek, met last op den Secretaris de brieven van vrijdom in forma te vervaardigen -
Paramaribo
3e December 1810

De Surinaamse volkstelling van 1811 (vrije gekleurde en zwarte bevolking) maakt melding van Maria van Caupain en haar kinderen op hetzelfde folionummer als S. Caupain (blanke bevolking en hun slaven - beiden inv.nr. 278/23 folio 355). Haar kinderen worden met naam genoemd: Amelia en Francois. [B2.2]

Maria van Caupain is in 1841 nog in leven. Zij is dan woonachtig bij haar zoon en Sally Marie Gomperts op de Saramaccastraat 29a. [bron: wijkregisters] In 1846 staat zij niet meer ingeschreven op dit adres, waarschijnlijk was zijn toen al overleden. 

Amalia of Amelia Theresia (van) Caupain [B3.8], zus van Francois Gaspard, is geboren omstreeks 1800 en overleden 12-08-1853 op 53 jarige leeftijd [B3.2]. Er is verondersteld dat Amelia een dochter uit een eerdere relatie van Maria was. [B2.1] Amelia Theresia is in 1845 woonachtig op de Grote Dwarsstraat 132 (oud nr. 700). Op hetzelfde adres: Jacobus Pierre Caupain, dan 15 jaar oud. Wie zal dat zijn? [B1.5]

 

Afgaande op onderstaande tekst lijkt Francois Gaspard Caupain nog een broer te hebben. Wie zou dat zijn? 

Surinaamsche courant, 05-11-1841

( 39644 ) Op heden overleed alhier in den ouderdom van 45 Jaren, onze geliefde Zoon, Broeder en Vriend, den WelEdele Heer HENDRIK WILLEM STUGER. Strekkende deze tet kennisgeving aan Vrienden en Bekenden, Paramaribo, den 2 November 1841.
L. M. STUGER ,
Mede voor mijne Moeder, Broeder en Zuster.
F G. CAUPAIN.

 

Huwelijken

Sally Marie Gomperts 1861-1876

Francois Gaspard Caupain is op 17 oktober 1861 te Paramaribo, gehuwd met Sallie Maria Gomperts (of Sallij / Sally Marie Gomperts) [B3.1].

17-10-1861 Huwelijk Francois Gaspard Caupain en Sallij Marie Gomperts aan de Saramaccastraat E.21

+ Francois Gaspard Caupain, oud 53 jaren, beroep: kuiper, geb. Suriname, zoon v wijlen Maria van Caupain
+ Sallij Marie Gomperts, oud 50 jaren, geboren Suriname, dochter van Johanna Magdalena van Gomperts (ook genaamd: Salij Maria / Sallij Marij / Sallij Maria Gomperts)
- GR. dd.17-10-1861 No.3 waarbij ambtenaar vd BS is geautoriseerd om het huwelijk vd comparanten ten huize vd comparant met dispensatie vd zondags-geboden te doen plaats hebben.
- verklaarden comparanten te erkennen en aan te nemen als hunne kinderen::

Willem Francois *25-11-1829 Suriname
Amelia Josephina *06-11-1831 Suriname
Jacobus de Leeuw *15-02-1833 Suriname
Johanna *30-10-1834 Suriname
Lucinde Caro *13-12-1836 Suriname
Hendrik Francis 05-02-1840 Suriname
Hugo Leopold 07-03-1841 Suriname

Nationaal Archief Suriname toegang 2.10.61, inv. 1437 Huwelijken Paramaribo 1861-1864 - folio 35

Sallij Maria Gomperts is geboren in ca. 1811 (of 1812 of 1807 of 1815, afhankelijk van de bron) Dochter van Johanna Magdalena van Gomperts [bron: huwelijksakte] en Salomon Jacob Gomperts 1766-1846 [B3.3]. 
Hun huwelijkse voorwaarden en mutueel testament (nr. 5798) wordt opgesteld op 16-10-1861. [B2.2d]
Sallij overleed op 02-11-1876 op 64 jarige leeftijd. [NAS BS overlijdensakte fo.835]

Amelia Ceder 1877-1893

Op 5 juli 1877 gaat Francois Gaspard in ondertrouw met de ongeveer 37 jaar jongere, in 1863 geëmancipeerde Amelia Ceder. [B3.2] Hun zoon Egbert Francois Caupain is dan ruim 2 maanden oud. 
Amelia is in slavenstand geboren in 1848 als dochter van Carolina Ceder en kleindochter van Dulcine Ceder. Oorspronkelijk afkomstig van plantage Indigoveld en in 1863 verblijvend op plantage Overtoom. Amelia staat vermeldt als zijnde "bij huis" tijdens de emancipatie in 1863, zij is dan 15 jaar oud [B1.3]. In 1866 wordt de huisbediende Amelia wegens lofwaardig gedrag, van het Staatstoezicht ontheven. [B3.2]
In de HAS EBG Catalogus van Para (p.193 #1361) valt te lezen dat zij op 26-12-1877 te Bersaba is gedoopt als Maria Magdalena. Zij leefde sinds de slaventijd bij de heer Coupain (Caupain) senior. In oktober 1877 zijn zij burgerlijk getrouwd, op 29-06-1879 in de kerk op Bersaba.
Amelia Ceder is, als weduwe, in 1909 hertrouwd met Willem Eduard Comvalius. [B3.2 ]

 

Overlijden

Francois Gaspard Caupain is op 31 juli 1893 te plantage Overtoom overleden [B2.2e ]. Zijn overlijden heb ik niet terug kunnen vinden in de oude kranten op Delpher.nl.

FOLIO 31

Op heden den twaalfden der maand Augustus achttien honderd drie en negentig is door ons Hendricus Hermanus van Marle, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in het district Boven Para, ingeschreven eene schriftelijke aangifte van Francois Louis Pichot, oud drie en zestig jaren, van beroep planter wonende op de plantage Onoribo, mede ondertekend door Johannes Dijkgraaf oud negen en twintig jaren, van beroep brigadier wonende op station Onoribo en door Lodewijk Samuel Monpellier oud zeven en veertig jaren, van beroep agent van politie wonende op station Onoribo als getuigen, dat op den eenendertigsten der maand Juli achttien honderd drie en negentig des ochtends te vijf ure op de plantage Overtoom is overleden Francois Gaspard Caupain, echtgenoot van Amalia Ceder, eerder weduwnaar van Sallij Gomperts oud twee en negentig jaren van beroep geen, geboren in Suriname, gewoond hebbende op de plantage Indigoveld, in leven zoon van den opgever onbekend

Van welke aangifte, waarop door ons het [...] is gesteld, wij deze akte hebben opgemaakt en ondertekend, voor de [?] goedkeuring der doorhaling van vijf woorden in druk
[handtekening H.H. van Marle]

- Transcriptie overlijdensakte door dhr. Kooijmans -

 

Kinderen

Kinderen van Francois Gaspard Caupain en Sallie Maria Gomperts volgens diverse bronnen (Familysearch [FS], de Leeuw Caupain op MyHeritage, Geboorteregister, Huwelijksakte Caupain en Gomperts):

 1. Willem Francois Caupin 
  Geboren 25-11-1829, huis A.123 [Watermolenstraat], Paramaribo. Gewettigd bij huwelijk ouders Gomperts en Caupain. [Geboorteakte William Francois Caupin 1829 fo.212 - NAS 2.10.61]
  Overleden 10-05-1880 Saramaccastraat E.29, 51j., kuiper, weduwnaar van Sophia Tirion [Overlijdensakte 1880, folio 408 - NAS 2.10.61]
  Mutueel testament Caupain-Gomperts: zoon van Francois Gaspard.

 2. Amelia Josephina (Maria) Caupain
  Geboren 06-11-1831, huis D.700 [Grote Dwarsstraat], Paramaribo.
  Gewettigd bij huwelijk ouders Gomperts en Caupain.[Geboorteakte 1831, folio 180 - NAS 2.10.61]
  Overleden 17-11-1893, weduwe van Jacob Willem de Haas. [Overlijdensakte 1893, folio 837 - NAS 2.10.61
  Uit project Historische Database Suriname Curacao: Geboorteakte van dochter Jacquelina Carolina de Haas geb 10-02-1862, overleden 05-04-1889

 3. Jacobus De Leeuw Caupain 
  Geboren 15-02-1833, huis D.700, Paramaribo. 
  Gewettigd bij huwelijk ouders Gomperts en Caupain 17-10-1861. [Geboorteakte Jacobus de Leeuw Caupain 1833, folio 25 - NAS 2.10.61]
  Overleden: 20 dec 1894, echtgenoot van Eleanor Antonius. [Overlijdensakte 1894 fo.1069 - NAS 2.10.61]
  Gehuwd met Eleonor Marij Antonius [B4.1]
  Mutueel testament Caupain-Gomperts: zoon van Francois Gaspard.

 4. Johanna Caupain (geboren Gomperts)
  Geboren 30-10-1834, huis D.700, Paramaribo (vermoedelijk Johanna Theresia B3.2
  Gewettigd bij huwelijk ouders Gomperts en Caupain 17-10-1861 [Geboorteakte Johanna Caupain 1834 folio 198 - NAS 2.10.61]
  Overleden op 18-03-1863, 28 jaar oud  [Overlijdensakte 1863 fo.98 - NAS 2.10.61][B3.2]

 5. Francina Maria Caupain (geboren Gomperts) 
  Geboren 19-10-1835, Paramaribo, Suriname [geboorteakte Francina Maria Gomperts 1835, folio 51 - NAS 2.10.61] - vader + wettiging niet vermeldt]

 6. Johannes Francis Caupain (geboren Gomperts) 
  Geboren 22-01-1839, Paramaribo [geboorteakte Johannis Francis Gomperts 1839, folio 24 - NAS 2.10.61]
  Overleden april 1839, ruim 2 maanden oud. B3.2

 7. Amalia Georgina Caupain blijkt geen dochter
  [FS, B3.8] geboren 09-01-1853
  De geboorteakte van Amalia Georgetina is moeilijk leesbaar. Ik haal eruit dat zij een dochter is van Amalia Josephina Maria Caupain, de dochter van Francois Gaspard, en J.W. de Haas.


Kinderen van Sally Marie Gomperts. F.G. Caupain heeft voor de volgende 4 kinderen een naamswijziging aangevraagd, van Gomperts naar Caupain, welke is ingevoerd op 2 augustus 1858 [B3.2]. Zij worden bij het huwelijk van Caupain en Gomperts gewettigd tezamen met bovenstaande kinderen die nog in leven zijn.

 1. Lucinde Caro - B3.8: 1836 - 1915, ondertrouw met Arnoldus Bosmans 18-01-1867 [B3.2]
  Geboren 13-12-1836 erkend en aangenomen als kind van Gomperts en Caupain bij hun huwelijk 17-10-1861.
  [Geboorteakte Lucinde Caro Gomperts 1836 fo.257 - NAS 2.10.61]
  Zij staat als enig kind van Sally Marie Gomperts in de wijkregisters van 1841 (4 jaar oud) en 1846 (9 jaar oud) ingeschreven bij Hendrik Willem Varenhorst op Saramaccastraat 54: Lucinda Caro Henriette Gomperts.

 2. Hendrik Francis -  [B3.8: Henry Francois 05-02-1840 - 1869]
  Geboren 05-02-1840 erkend en aangenomen als kind van Gomperts en Caupain bij hun huwelijk 17-10-1861
  [Geboorteakte Hendrik Francis Gomperts 1840 fo.18 - NAS 2.10.61]

 3. Hugo LeopoldB3.8: 07-03-1841 - 1882
  Geboren 07-03-1841 erkend en aangenomen als kind van Gomperts en Caupain bij hun huwelijk 17-10-1861 [Geboorteakte Hugo Leopold Gomperts 1841 fo.51 - NAS 2.10.61]
  Overleden 13-08-1882, 41 jaar en 5 maanden [Delpher: De West-Indiër 17-09-1882]

 4. Francois Hendrik -
  Geboren 14-11-1845 uit Sally Marie Gomperts [geboorteakte Francois Hendrik Gomperts 1845 fo.223, NAS 2.10.61]
  Overleden 04-10-1861, 15 jaar en 10 maanden oud (*1846) [B3.2]

 

Kind van F.G. Caupain en Helena (Philippina) Amelo *1848:

 1. Louisa Johanna Amelo *26-01-1871 Onoribo (bron: HAS EBG Catalog Para p.137 #982)

  taufname: Louisa Johanna geb 26-01-1871
  altername: Amelo
  herrschaft: vater: alte F.G. Caupain, mutter: Helena Amelo, Onoribo
  getauft: 04-02-1871 Braukmann
  familienname: Amelo [Cat.Para]

Helena Amelo is de in 1848 geboren slavin Philippina van plantage Onoribo. Zij was de dochter van Cornelia Amelo, slavennaam Henriette, geboren 1828. [bron: NA slavenregisters Onoribo en Emancipatie 1863 Onoribo]


Kinderen van F.G. Caupain en Amalia Ceder:

 1. Egbert Francois Caupain - [B3.8] geboren 26-04-1877 te plantage Indigoveld, Boven Para. Hij was gehuwd met Keya Adolfina Cairo (07-03-1875 - 14-02-1957) en Cato Johanna Marengo (geb. Peroti, 29-05-1879, in 1921 samen met William Vyent).

Volkstelling 1921: Para, kring XVI, lijst 12 - Indigoveld 1

 • Egbert Francois Caupain, hoofdbewoner , geboren 26-04-1877 te Indigoveld, Wettig geboren, Gehuwd, EBG
 • Adolphina Keya Cairo, echtgen., geb. 05-03-1875 pl. Valkenburg, Erkend door vader en moeder, Gehuwd, EBG
 • Adolf Theodorus Caupain, zoon van hoofd, geb. 03-02-1899 pl. La Prosperité, Erkend d. vader + moeder, ongehuwd, EBG
 • Ary Constan von Liebeherr, zoon van Cairo, geb. 30-06-1896 pl. Waakzaamheid, Erkend d. vader + moeder, ongehuwd, R.Cath.

Volkstelling 1950

 • Caupain, Francois Lodewijk - geb. 02-01-1910 - zoon van Egbert Francois en Adolphina Keia Caupain (blad A, blad B)

 

Adressen

Wijkregister Paramaribo 1828: Wijk D Grote Dwarsstraat .700
Zie ook: AlleSurinamers Wijkregister 1828 D 1.05.08.01-696

Nationaal Archief Toegang 1.05.08.01 Inventaris van het archief van de Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen, (1814) 1828-1845 (1846), Inventarisnummer 696: 1828, D eerste gedeelte, Scan 515.
(inv.nr.696 is een onvolledige kopie van inv.697 maar in inv.697 komt Caupain niet voor op hetzelfde adres)

Grote Dwarsstraat 700

 • Onoribo; Maria van; 70; -; Moravisch
 • Williams; Susanna; 47; -; Roomsch
 • Wendholt; Santje van; 50; -; Gereformeerd
 • Betting; Leentje; 19; -; Gereformeerd
 • Harman; Samuel; 28; - ; Israeliet
 • Harman; Jan Hendrik; 4; -; -;
 • Caupain; F.G.; -; -; -;

NB: zuster van F.G., Amalia Theresia Caupain is in 1828 woonachtig op de Wagenwegstraat 119 bij meerdere personen genaamd Stuger. Zij is dan 27 jaar. In 1845 is zij 43 jaar oud en woonachtig op de Grote Dwarsstraat #132 (oud nummer 700)

Wijkregister 1834: Wijk D 1e gedeelte Groote Dwarsstraat #700a (inv.nr. 637)

Onoribo, Maria van 72j - Hervormd
Caupain, Francois 31j kuiper Gereformeerd

#700b : door geene vrije personen bewoond

Wijkregister Paramaribo 1841: Wijk D Saramaccastraat 29a / 532
Nationaal Archief Toegang 1.05.08.01 Inventaris van het archief van de Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen, (1814) 1828-1845 (1846), Inventarisnummer 675 1841, E

Saramaccastraat 29a / OW D.532

 • Caupain; Franc. Gaspart; kleurling; 36; kuijper; herform; slaven-negers: 1 man, 2 vrouwen; behoord aan de opgever;
 • Caupain; Maria van; kleurling; 56; geen beroep; hernutter;
 • Gomperts; Sallij Marie; kleurling; 29; geen beroep; herform; slaven-kleurlingen: 1 jongen; behoord aan Sallij M. Gomperts;
 • Caupain; William Franc.; kleurling; 11; geen beroep; herform; slaven-negers: 1 vrouw; behoord aan W. Caupain;
 • Caupain; Josephina Amelia; kleurling; 9; geen beroep; herform; slaven-negers: 1 vrouw; behoord aan minderj. Jacobus de Leeuw Caupain;
 • Caupain; Jacobus de Leeuw; kleurling; 8; geen beroep; herform;
 • Gomperts; Henrij Francois; kleurling; 1; geen beroep; herform;
 • Frouid; Joseph; kleurling; 13; geen beroep; herform;
 • Joliffe; Johanna; vrije neger; 36; geen beroep; hernutter; slaven-negers: 1 vrouw, 1 meisje; aank. Jb. Juda;
 • Joliffe; Hermanus Jacob; vrije neger; 5; geen beroep; herform; slaven-kleurlingen: 1 jongen; aank. H. Buillab;
 • Joliffe; Marinus; vrije neger; 5m; geen beroep; herform;
 • Caupain; Johanna Theresia; kleurling; 7; leer kuijper; herform; slaven-kleurlingen: 1 meisje, slaven-negers: 1 vrouw, 1 jongen; aank. A.F. Caupain;
 • Saffen; Antje of Europa van; vrije neger; 65; geen beroep; hernutter;

 

Wijkregister Paramaribo 1846 (in database gezet door P. Dikland en J. Sang-Ajang)

Saramaccastraat 29a / OW D.531 

 • Caupain, Francois Gaspard - kleurling - 41 jaar - beroep: Kuyper - Hervorm
 • Gomperts, Sally Marie - kleurling - 30 jaar - Hervorm 
 • Caupain, Willem Franc: - kleurling - 15 jaar - Hervorm
 • Caupain, Josephina Maria - kleurling - 14 jaar - Hervorm
 • Caupain, Jacobus de Leeuw - kleurling - 12 jaar - Hervorm
 • Caupain, Johanna Theresia - kleurling - 8 jaar - Hervorm
 • Gomperts, Henrij Francois - kleurling - 5 jaar - Hervorm  => naamswijziging in Caupain 1858
 • Gomperts, Hugo Leopold - kleurling - 4 jaar - Hervorm  => naamswijziging in Caupain 1858
 • Frouis, Joseph - kleurling - 16 jaar - Lutersch
 • Eliazer, Jacob - kleurling - 34 jaar - beroep: Kuyper - Lutersch
 • Caupain, Teresia Catharina - kleurling - 50 jaar - Lutersch
 • Becker, Elisabeth - kleurling - 52 jaar - Lutersch

Opmerking Pinasroots:

 • Francois Gaspard zou volgens dit wijkregister geboren zijn ca 1805. 
  Theresia Catharina Caupain is de in 1842 gemanumitteerde slavin Catharina, vermoedelijk de dochter van Celestina, welke Amelia Therese Caupain, de zus van F.G. Caupain, erfde van Seraphin/Saravin Caupain.[B2.2c] Zou zij, gezien haar leeftijd, een zus van Amelia en Francois kunnen zijn? Zie ook B1.2

 • Jacob Eliezer was de in 1841 gemanumitteerde Diesse
Voornamen Jacob
Geslachtsnaam Eliezer
Slavennaam Diesse
Geslacht man
Datum manumissie 06-10-1841
Datum borgtocht 27-08-1841
Bedrag borgtocht 500
Verwijzing /
Borgen J.F. Nora en Charl. Polak
Eigenaar F.G. Caupain
Overige informatie GR 06-10-41, no. 1178; doopnaam van Diesse luidde Jacob Eliezer hetgeen ook zijn manumissienaam werd

 

Saramaccastraat 54/ OW D. 554

 • Varenhorst, Hendrik Willem - kleurling - 41 jaar - Schrijver - Lutersch
 • Desmontier, Henrieta Agnes - kleurling - 43 jaar - Hervorm
 • O'Ferrall, Maria Ann: - kleurling - 26 jaar - Hervorm
 • Varenhorst, Maria Henrietta - kleurling - 19 jaar - Lutersch
 • Varenhorst, Charlotte Christina - kleurling - 17 jaar - Lutersch
 • Varenhorst, Marius Victor - kleurling - 14 jaar - Lutersch
 • Gomperts, Lucinda Caro Henriette - kleurling - 9 jaar - Hervorm => dochter van Sally Marie Gomperts (zie Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 10-08-1858)

 

Het huis D.700, waar enkele kinderen van Sallij en Francois zijn geboren, bevond zich aan de Grote Dwarsstraat. Deze was in de periode 1817 t/m 1832 eigendom van (boedel van) Betje van Van Velsen.[bron: enkele geboorteaktes en https://www.concordansparamaribo.info/huizen/huis-en-erf-eigenaren-1817-1832]

 

William Francois Caupain

William of Willem Francois Caupain is geboren op 25 november 1829 om 10:00 in het huis A.123 in de Watermolenstraat te Paramaribo: William Francois Caupin. Hij is gewettigd bij het huwelijk van Sallij Marie Gomperts en Francois Gaspard Caupain op 17-10-1861. [bron: geboorteakte 1829 folio 212, NAS 2.10.61]

Op 3 oktober 1851 ging William in ondertrouw met Sophia Tirion. [B3.2 ] 
Hij was 2e luitenant bij de gewapende burgermagt (Schutterijen) in het buitendistrict Para en woonde op plantage Onoribo. Hij overleed als weduwnaar op 10 mei 1880 op 51 jarige leeftijd.[B3.2 ]

Uit de huwelijkse voorwaarden en mutueel testament van Francois Gaspard Caupain en Sally Marie Gomperts blijkt ook dat William Francois Caupain de zoon is van Francois Gaspard. [B2.2d] Doordat het document enkele pagina's mist, valt hieruit niet op te halen wie zijn moeder is. 

Uit een krantenadvertentie blijkt ook dat William Francois Capain een zoon was van Francois Gaspard Caupain:

De ondergeteekende verwittigt het Publiek dat zijn Zoon, de Heer W.F. Caupain, met primo Januarij 1855, zijne zaken zal waarnemen.
Hij presenteert wijders te huur: het Huis aan de Saramaccastraat La. E. No. 3a., over de Loge Concordia, het laatst bewoond door den Heer John Millar.
Paramaribo, den 28 December 1854
F.G. Caupain

Surinaamsch weekblad 31-12-1854 (bron: Delpher.nl)

 

Kinderen van William Francois Caupain en Sophia Tirion

 1. Sophia Elisabeth Caupain  *01 APR 1856, Paramaribo, Suriname
 2. Francois Hendrik Caupain *25 JUL 1858, Paramaribo, Suriname (NAS 2.10.61 1858 folio 248)
 3. Hendrik Anthony Caupain  *11 AUG 1860, Paramaribo, Suriname
 4. Louise Francoise Caupain *15 JUL 1864, Paramaribo, Suriname
 5. William Evert Caupain [B3.8] *1862 - ? (Geboorteregister Paramaribo 1862, folio 120) - relatie met Leentje Contentie Kabeli (bron: VT1950 Albert Evert Caupain)
 6. Johanna Constantina Caupain [B3.8] *1868 - 18-11-1897

 

NB  In VT1921 komt Francois Hendrik Caupain voor, geboren 24-07-1858, dus zoon van Caupain en Tirion. Hij woont samen met Clementina Carolina Warner *1861 op La Felicité 2, Cottica. Zoon van Francois Hendrik Caupain: Johannes Constantijn Caupain *28-02-1882 . In myheritage: F.H. Caupain gehuwd met Johanna Constantina Warner, 8 kinderen


Bronnen

Let op: De naam Caupain komt in meerdere vormen voor in de archieven en kranten:
Coupain, Coupein, Caupin, Cauphin, Capein, Cupein, Caupein, Canpein, ...

 

1 - Nationaal Archief

1.1 Database Vrij in Suriname - Emancipatie 1863

Francois Gaspard Caupain wonende aan de Saramaccastraat L.E. no. 21 te Paramaribo, gezagvoerder op houtgrond Onverwacht
William Fransua Caupain, woonplaats Suriname, adres onbekend
F.G. Caupain vulde het borderel in, maar beiden ondertekenden voor ontvangst van de tegemoetkomingsgelden

1.2 Database Vrij in Suriname - Manumissies 1832-1863

Vermoedelijk is onderstaande Catharina de mulattin Catharina die Amelia Theresia Caupain erfde van Seraphin/Saravin Caupain. Zij was de dochter van Celestina en had nog een zus genaamd Martha.[B2.2c]

Eigenaar/vrijlater A.F. Caupain is A.T. Caupain, Amelia Theresia (van) Caupain, zus van Francois Gaspard Caupain. 

Caupain, Theresia Catharina
slavennaam: Catharina
geslacht: V
beroep: onbekend
eigenaar/vrijlater: A.F. Caupain
datum cautie: onbekend
bedrag cautie: 0
datum borgtocht: 3 augustus 1842
bedrag borgtocht: 500
borgen: Francois Gaspard Caupain en Johanna van Willm. Smith
aanmerkingen: GR 30-09-42, no. 1325; verzoek tot overdracht geslachtsnaam; omdat niemand bezwaar aantekende, werd verzoek ingewilligd

Surinaamsche courant, 20-08-1842.
Gouvernements Secretarij. Paramaribo, den 18 Augustus 1842.
Alzoo de navolgende personen zich bij requeste hebben geadresseerd, om Brieven van Manumissie voor Slaven, als:
1. A.F. CAUPAIN, voor de Slavin Catharina ; haar in eigendom toebehoorende.

Surinaamsche courant, 02-10-1842
Gouvernements Secretarij.
Paramaribo, den 1 October 1842.
Van wege den Heer Gouverneur Generaal ad-interim, wordt hiermede bekend gemaakt, dat ten gevolge van het daaromtrent gedaan verzoek, Brieven van Manumissie zijn verleend geworden :
4°. Aan de Slavin Catharina; toebehoord hebbende aan A.T. CAUPAIN; - en dat gemelde gemanumitteerden voortaan zullen heeten: THERESIA CATHARINA CAUPAIN

Surinaamsche courant 01-11-1844
25-10-1844 overlijdt Marius Christiaan, zoon van Catharina Theresia Caupijn , 1 maand oud


Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 13-01-1877
Theresia Catharina Caupain overleden: 10 jan 1877, 69 jaar (dus geboren ca.1808)

Slavenregisters

Periode: 1830 1863
(Slaven-)Naam Catarina
Geslacht Vrouw
Eigenaar Caupain Amalia Therese
Inschrijfdatum 1838
Uitschrijfdatum 21 november 1842
Extra informatie uitschrijving Vrij geworden en den naam bekomen van Theresia Catharina Caupain
Inventarisnummer 6
Folionummer 296
Jaar 1838
Serie register 1838-1848
Type register Particulieren
Scannaam Slavenregister_InvNr_06_FolioNr_0296a
Link https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/NT00461/506c2a80-e6b2-11e9-9f05-00505693001d
Scan https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/NadereToegangen/invnr/NT00461.6/file/Slavenregister_InvNr_06_FolioNr_0296a

Op bovenstaand folio van het slavenregister komt ene Serestina voor, gemanumitteerd als Charlotte Christina Cupain in 1853. 

Voornamen Charlotte Christina
Geslachtsnaam Cupain
Slavennaam Serestina
Geboortedatum 1785
Geslacht vrouw
Beroep Huisbediende
Datum manumissie 27-05-1853
Datum borgtocht 28-04-1853
Bedrag borgtocht 400
Verwijzing /
Borgen S.C.M. van Bakhuizen en C.G. van Leeuwaarde
Eigenaar A.F. Caupain
Overige informatie GR 27-05-53, no. 755; geb. 1785
 
Gemanumitteerden waarbij de naam Caupain een rol speelde

1.3  Database Suriname: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)

Amelia Ceder

Voornaam Amelia
Achternaam Ceder
Slavennaam Amelia
Geslacht vrouw
Leeftijd 15
Beroep Bij huis
Godsdienst Oningevuld
Plaats plantage Overtoom
Verblijfplaats Overtoom en Vreeland
Provincie plantage Boven Para
Borderelnummer PL096
Opmerkingen Dochter van Carolina Ceder; geboortejaar 1848. Blijkens proces-verbaal afkomstig van de verlaten plantage Indigoveld en verblijvend op plantage Overtoom

Bron slavenregister: Amelia, geboren 1848, dochter van Carolina

Carolina Ceder - komt niet met deze slavennaam voor op de inventaris van plantage Indigoveld in 1820

Voornaam Carolina
Achternaam Ceder
Slavennaam Carolina
Geslacht vrouw
Leeftijd 48
Beroep Plankendraagster
Godsdienst Oningevuld
Plaats plantage Overtoom
Verblijfplaats Overtoom en Vreeland
Provincie plantage Boven Para
Borderelnummer PL096
Opmerkingen Dochter van Dulcina Ceder; geboortejaar 1815. Blijkens proces-verbaal afkomstig van de verlaten plantage Indigoveld en verblijvend op plantage Overtoom

Bron Slavenregister: Carolina, geboren 1815, dochter van Dulcina

Dulcina Ceder

Voornaam Dulcina
Achternaam Ceder
Slavennaam Dulcina
Geslacht vrouw
Leeftijd 63
Beroep In de kostgrond
Godsdienst Oningevuld
Plaats plantage Overtoom
Verblijfplaats Overtoom en Vreeland
Provincie plantage Boven Para
Borderelnummer PL096
Opmerkingen Zuster van Petrus Ceder; geboortejaar 1800. Blijkens borderel leeftijd 52 jaar; blijkens proces-verbaal afkomstig van de verlaten plantage Indigoveld en verblijvend op plantage Overtoom

Gegevens Dulcina in het slavenregister 1851-1863:

Dulcina, geboren 1810, moeder: Roza.

Dulcina is de zus van Held de La Manche, geboren 1799.(bron: slavenregister) Held de La Manche, oud Bastiaan van plantage Overtoom, kreeg in 1863 de naam Petrus Ceder (bron: emancipatie 1863)

1.4  Suriname Oud Archief Burgerlijke stand 1662-1838, toegang 1.01.11.16 , inv.nr.16 1786-1822

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.16/invnr/16/file/NL-HaNA_1.05.11.16_16_0038
p.48 Anno 1811 (juni?)

Die 26 hujus _baptisata est Catharina Theresia van Embriegs [Embricqs?]
Susceperunt: J of F. Seraphin Caupain et Maria van Mackniel

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.16/invnr/16/file/NL-HaNA_1.05.11.16_16_0039
p.50 Anno 1811 Oktober

Die sixta hujus_baptisatus est Hendrik Willem van Buillab [zie Hendrik Willem Buillab]
Suscept: S. Caupain et Domina vidua Nicolet
-
Die 31 hujus baptisata est Wilhelmina van Bocko
Filia van Bocko van Ucka en Eva
Susceperunt: S. Caupain et Domina vidua Nicolet

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.16/invnr/16/file/NL-HaNA_1.05.11.16_16_0040
p.52 Anno 1812 Februari

Die 29 hujus baptisatus est Anna Alexandrina Van de La Court
Filia Pemoda
Suscept: S. Caupin et Domina Vidua Nicolet
-
codem [29 febr] die Baptisatus est Louis Elie Van De la Court
filius Anna Alexandrina
Suscept.: S. Caupin et Domina vidua Nicolet

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.16/invnr/16/file/NL-HaNA_1.05.11.16_16_0041
Anno 1812 Augustus

Die 13 hujus_baptisata est August Johannes
Susceperunt F. Caupain et Johanna Elisabeth Justina

 1.5 Wijkregisters Paramaribo, toegang 1.05.08.01

Wijkregister 1841 (E): Princestraat 295 / OW D. 836 (inventarisnummer 675)

van Rieben; Hendrik Nicol.; kleurling; 26; schoonmaker; hervormd;
Brandon; Rosa Mar.; kleurling; 65; -; Roomsch;
Smith; Johanna Christ.; kleurling; 26; -; Roomsch;    
von Rieben; Carolina Roselina; kleurling; 7; -; Roomsch;
Smith; Anth. Wilhel.; kleurling; 2; -; Roomsch;
Smith; Alex. Nicolas; kleurling; 6?m; -; Roomsch;
Ceintier; Jacobus Jols.; kleurling; 36; -; Roomsch;
Woelfing; Jacob Elis.; kleurling; 28; -; Roomsch; slaven-negers: 1 vrouw;

 

Wijkregister 1845 (D): Westzijde Grote Dwarsstraat #132 / OW #700 (inv.nr 691)

Caupain, Amelia Theresia Kleurling 43 Hervormd
Cramer, Isaäc Neger 30 EBG
Empel, Dido Neger 33 EBG
Caupain, Jacobus Pierre Kleurling 15 Hervormd
Auca, Leentje Anthonia Kleurling 12 RK
Berkenfeld, Carolina Susanna N - -
Noorddijk, Esther Kleurling - -
Noorddijk, Charles Carolus Kleurling - -
Noorddijk, Franciscus Kleurling - -
Noorddijk, Henricus Kleurling - -
Auca, Henriette Elisabeth Kleurling - -
Auca, Jacoba Frederica Kleurling - -
Auca, Fredrik Martinus Kleurling - -

 1.6 Notariele Archieven toegang 1.05.11.14

 Testament van de vrije Catharina Theresia van Embricqs 16-09-1822

Nationaal Archief Den Haag, Toegang 1.05.11.14 Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836)
Inventarisnummer 908 Besloten testamenten en codicillen met akten van superscriptie. Scan 547

Erfgenaam is haar zoon Anthonij Jacob Bakhuijsen. 
Executeuren van het testament zijn haar zoon en Johannes Embricqs.
Haar zussen zijn de vrije Fransina, de vrije Cicilia en Johanna van Catharina Theresia van Embricqs. 
Ze bezit erf en gebouwen in de voorstad Zeelandia naast het erf van de vrije Maria van Franskowskij welke ze nalaat aan diverse personen die tot har eigendom behoren.
Ze laat ook iets na aan Bebe van Bakhuijsen.

Testament van Grietje de vrije negerin van Johan Fredrik Knoffel 13-02-1783
moeder van Johanna Cornelia Frederiksdorff (huisvr. Durzon), Anna Dorothea Frederiksdorff (huisvr. van Wolff) en Elisabeth Bertram.
S. Caupain plaatste hierbij zijn handtekening als getuige.

Handtekening Seraphin Caupain 1783 (NL HaNA 1.05.11.14 57 0035)

Nationaal Archief Den Haag, Toegang 1.05.11.14 Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), Inventarisnummer 57 - 1787 eerste halfjaar, scan 35

Testament Louis le Couvreur 8 febr.1787 [6 dagen voor zijn dood]
vanaf folio 53

folio 55 - 8 febr.1787

De heer Louis le Couvreur woonende op plantagie in deeze colonie, tans alhier
aan Paramaribo present, aan de na te noemen getuijgen bekend, ziek dog volkomen in staat om te kunnen testeren. [...]
... Ende nu op nieuws disponerende verklaarde hij testateur zijn wil en begeerte te zijn dat de mulatte jonge genaamd Floris, zoon van de negerin Galathea toebehoorende de plantagie Philipsdaal in Tapoeripa, ten koste van zijn testateurs boedel volgens consent van de Eigenaren en den vaderlande zal worden gekogt en voor dezelve mede ten kosten van zijn testateurs boedel de vrijdom bezorgt worden, als verklaarende de testateur hem met de schat van vrijdom te bege@@ttigs bij deezen;
Voorts verklaarde de testateur te legateren aan voornoemde mulatte jonge Floris zijn testateurs neger jonge [folio 56 ] genaamd Profijt, als mede vijf en twintig @@to van 't in zijn testateurs boedel te vinden contante pennings gevoegt bij 't provenu der meubilaire goederen door hem testateur na te laats, de slaaven alleen uitgezonderd;
Willende en begeerende des testateur dat de negerin Affiba en haare kinderen ten dienste en oppassinge van voornoemde mulatte jonge Floris zal zijn tot zo lange de @@ denzelve gelegeteerde neger jonge Profijt in staat zal zijn weekgeld op te brengen, als wanneer dezelve negerin Affiba wederom in dienst en eigendom zal overgaan aan zijn testateurs hier na te benoemen erffgenaam. Ende in alle zijn testateurs verdere na te laaten en met 'er dood te ontruijmene goederen, 't zij roerende of onroerende, mitsgaders act@@ en credits regten en gerechtigheid verklaarde hij testateur tot zijn eenige en algeheele erffgenaam te nomineren ende te institueer@ zijn testateurs Neef Seraphin Francois Caupain met volle recht van institutie en titule van eigendom. [...]
[in zijlijn:] zo als ook zijn testateurs wil en begeerte is dat in gevalle voorn. mulatte jonge Floris - minderjarig, ongetrouwd @@ buijten andere geapprobeerde staat mogte komen te overlijden dat als dan al het hier vooren aan hem gelegeteerde zal devolveren ende overgaan aan zijn testateurs hier na te benoemde erffgenaam.

Nationaal Archief Den Haag, Toegang 1.05.11.14 Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), Inventarisnummer 57 - 1787 eerste halfjaar, scan 57

 

NB: Floris is Johannes Jacobus Floris le Couvreur, overleden 06-06-1830, 47 jaar oud [Surinaamsche courant 06-07-1830]

 1.7 Archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname 1662-1838, toegang 1.05.11.16

Suriname anno 1813
17-10-1813 Debet Boedel S.C. Caupain
Aan kerke geregtigheid, voor deszelvs begraafplaats op 't N.K.H., door Maria van S.C.Caupain qq 222 f.59,15
Credit 23-11-1813 Per kassa 38 f.59,15


NL HaNA 1.05.11.16 32 0183 1813 10 17 kerkrecht begr SC Caupain

Nationaal Archief Den Haag, Toegang 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838, (Grootboek van de boekhouder van de kerk in Paramaribo wegens ontvangst van kerkegerechtigheid, o.a. voor begraven en bekendmaking van overlijden. 1752-1827) Inventarisnummer 32, 1810 mei - 1817 apr. 17, scan 184

 

 1.8 Archief van de Tweede West-Indische Compagnie (WIC), 1674-1791


Toegang 1.05.01.02 Inventaris van het , Inventaris 1173, 12-07-1784 - 27-09-1785

Curacao [Ingevoerd] 02-05-1785 Idem [aangebracht] per golet Twee vrienden @@@ F. Caupain
voor hem zelve: 106 gallon rom
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.01.02/invnr/1173/file/NL-HaNA_1.05.01.02_1173_0657

Curacao Dagregister van alle inkomende en uitgaande schepen
27-01-1785 Francisco Caupain d. golet 2 vrienden naar zee
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.01.02/invnr/1173/file/NL-HaNA_1.05.01.02_1173_0155

[Seraphine Francois Gaspard Caupain is op 27-01-1785 uitgezeild vanuit Texel. De Francisco Caupain in bovenstaande gegevens kan dus nooit dezelfde persoon zijn. Maar wie was deze Francisco Caupain dan?]

2 - Persoon

2.1 Ontvangen van R. Smeets

2.2 Ontvangen informatie van P. Kooijmans:

A. Fragment Inventaris plantage Vreeland - Maria, mulattin, zuigeling in 1773 op plantage Vreeland

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, inventarisnummer 240: 

 

B. Manumissierekest Maria van Caupain en dochter (september 1810)

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Oud Archief Suriname: Raad van Politie, nummer toegang 1.05.10.02, inventarisnummer 514
Scan 103 / 104 / 105

 

C. Info over testament S.F.G. Caupain / Caspar Gidion Saravin Caupin (16 en 17 oktober 1813)

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, inventarisnummer 98 
Scan 465  / 466 / 467 / 471 / 472

 

D. Huwelijkse voorwaarden en testament F.G. Caupain en S.M. Gomperts No.5798 (incompleet)

Hulp gevraagd: Wie kan ons helpen aan kopieën van het complete testament?

 

Op heden den Zestienden October des jaars achttienhonderd een en zestig, des na-
middags zes ure compareerden voor mij Matthijs Louis Goede, Gezworen Klerk in de kolonie Suriname, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen,
De WelEdele Heer Francois Gaspard Caupain, Meester Kuiper en Landeigenaar, wonende alhier te Paramaribo, in de Saramaccastraat, ter eenre
en
Mejufvrouw Sally Marie Gomperts, zonder beroep, wonende mede in de Saramaccastraat, ter andere zijde.
Dewelke verklaarden genegen te zijn om eerstdaags een huwelijk met elkander aan te gaan, en de voorwaarden waarop hetzelve zal worden voltrokken, hebben vastgesteld als volgt.
[...]
Verklaart de heer testateur indien hij de eerststervende is.

Te legateren en te prelegateren
[...]
Aan Mejufvrouw Anna Margaretha Clasina Reyke de vrije diensten gedurende een jaar na zijn testateurs overlijden van de slavin Princes, dochter van de slavin Antoinette, zullende na verloop van dat jaar de vrijdom ten behoeve van die slavin worden aangevraagd, als legaterende dien vrijdom aan haar ten koste zijns boedels.
Aan zijnen zoon Jacobus de Leeuw Caupain een derde aandeel in de houtgrond Onverwacht, gelegen in de Parakreek.
Aan zijne aanstaande echtgenoote het vruchtgebruik van het huis en erf staande en gelegen alhier in de Saramaccastraat Wijk Littera & Numero 21, alsmede van zijne testateurs privéslaven en hunne afkomelingen, onder voorwaarde nogtans dat zij de verzorging van de slaven zoomede hunne lands belastingen zal moeten voldoen, zonder schadevergoeding te mogen vorderen zullende daarentegen alle reparatien van het voorschreven huis, voor rekening van zijn testateurs boedel gedaan worden, zonder dat zijne testateurs erfgenamen de kosten zullen mogen terugvorderen; ontheffende hij testateur de vruchtgebruikster van de verpligting tot het stellen van borgtogt voor het vruchtgebruik.
Aan zijne testateurs voornoemde aanstaande echtgenoote zijn ledikant, bedden, matrassen, kussens en alles wat tot dit een en ander behoort in de ruimsten zin genomen, bottelarij en keukengereedschappen mitsgaders alle zijne overige meubilaire goederen.
Aan zijnen zoon William Francois Caupain het huis en erf staande en gelegen alhier in de Saramaccastraat Wijk Littera & Numero 29
Aan de kinderen van Mejufvrouw Anna Margaretha Clasina Reijke wonende in de Saramaccastraat met namen Francina Elisabeth -, Catharina Rudolphina -, Henriette Louise -, Alfred Gaspard -, en Gustaf Albert Reijke te zamen en bij vooroverlijden van een of meer hunner aan deszelfs of derzelver afkomeling of afstammelingen bij plaatsvulling, ingeval van emancipatie der slaven dezer kolonie eene som van zesduizend gulden, maar zoolang die emancipatie geen plaats heeft, jaarlijks eene som van twee honderd en vijftig gulden.
Te begeeren tot zoolang de plantaadjen of houtgronden Overtoom, Vreeland (en)

[... vanaf hier missen 1 of meer pagina's ...]

Aldus gedaan en gepasseerd alhier te Paramaribo, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Marius Isaac Orsinga, zich teekenende J. M. Orsinga, Meester Timmerman en Jacob Isak De Meza, Timmerman, wonende alhier, de eerste in de Saramaccastraat en de tweede mede in die straat, als getuigen, die, met de comparanten en mij Gezworen Klerk de minute dezes, na voorlezing van het geheel hebben onderteekend.
/ Geteekend / F G Caupain
Dit X merk is gesteld door Mejufrouw Sally Marie Gomperts [voor] hare handteekening, verklarende het schrijven niet te kennen.
/ Geteekend / M. L. Goede Gezw. Klerk-
M.J. Orsinga- J.J. de Meza- M.L. Goede Gezw.Klerk-
[...]

 

 

E. Overlijdensakte Francois Gaspard Caupain

Bron: Nationaal Archief Suriname
Overlijdens Boven Para 1893 folio 31


FOLIO 31

Op heden den twaalfden der maand Augustus
achttien honderd drie en negentig is door ons Hendricus Her-
manus van Marle
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in het district Boven Para
ingeschreven eene schriftelijke aangifte van
Francois Louis Pichot,
oud drie en zestig jaren, van beroep planter
wonende op de plantage Onoribo, mede ondertekend door
Johannes Dijkgraaf
oud negen en twintig jaren, van beroep brigadier
wonende op station Onoribo
en door Lodewijk Samuel Monpellier
oud zeven en veertig jaren, van beroep agent van politie
wonende op station Onoribo
als getuigen, dat op den eenendertigsten
der maand Juli achttien honderd drie en negentig
des ochtends te vijf ure
op de plantage Overtoom
is overleden Francois Gaspard Caupain, echt-
genoot van Amalia Ceder, eerder weduw-
naar van Sallij Gomperts
oud twee en negentig jaren van beroep geen
geboren in Suriname
gewoond hebbende op de plantage Indigoveld
in leven zoon van den opgever onbekend

Van welke aangifte, waarop door ons het [...]
is gesteld, wij deze akte hebben opgemaakt en ondertekend, voor de [?] goed-
keuring der doorhaling van vijf woorden in
druk
[handtekening H.H. van Marle]

Transcriptie door dhr. Kooijmans

3 - Websites

3.1 www.familysearch.org

Francois Gaspard Caupain, geboren 1806, gehuwd met Sallie Maria Gomperts op 17 oktober 1861 te Paramaribo, Suriname
Kinderen van Francois Gaspard Caupain en Sallie Maria Gomperts (Sally Marie Gomperts)    
1. Amalia Josephina Maria Caupain *08 NOV 1831, Paramaribo, Suriname - huwelijk/relatie met Jacob Willem de Haas *1828
2. Jacobus De Leeuw Caupain *15 FEB 1833, Paramaribo, Suriname
3. Johanna Caupain  *30 OCT 1834, Paramaribo, Suriname
4. Francina Maria Caupain  *19 OCT 1835, Paramaribo, Suriname
5. Johannes Francis Caupain *22 JAN 1839, Paramaribo, Suriname
Kinderen van William Francois Capain (*25 november 1829  te Paramaribo) en Sophia Tirion
1.Sophia Elisabeth Caupain  *01 APR 1856, Paramaribo, Suriname
2.Hendrik Anthony Caupain  *11 AUG 1860, Paramaribo, Suriname
3.Louise Francoise Caupain *15 JUL 1864, Paramaribo, Suriname
William Francois Caupain geboren 25 november 1829 te Paramaribo (zie persoon op Familysearch)
"France, Nord, Parish and Civil Registration, 1524-1893", database, FamilySearch
Doop Gaspard Seraphin François Caupain
 

Naam: Gaspar Seraphin François Caupain
Soort gebeurtenis: Baptism
Datum gebeurtenis: 7 Jan 1763
Plaats gebeurtenis: Lille, Nord, France
Geslacht: Male
Naam vader: Gaspar Joseph Caupain
Naam moeder: Marie Agnes Couvreur

France, Nord, Parish and Civil Registration, 1524-1893, database FamilySearch
Huwelijk 24-11-1755 Jerome Gaspare Caupain en Marie Agnes Couvreur

Naam: Jerome Gaspare Caupain
Soort gebeurtenis: Marriage
Datum gebeurtenis: 24 Nov 1755
Plaats gebeurtenis: Lille, Nord, France
Leeftijd: 31
Birth Year (Estimated): 1724
Naam vader: Jean Gaspard Joseph Caupain
Naam moeder: Ursule Cecile Delannoy
Naam huwelijkspartner: Marie Agnes Couvreur
Leeftijd huwelijkspartner: 33
Spouse's Birth Year (Estimated): 1722
Naam schoonvader: Charles Couvreur
Naam schoonmoeder: Marie Catherine Boulember

*** Zie verdere gegevens en bronnen o.a. persoon GD7T-PFS op Familysearch  of download PDF (dd.06-12-2021) van het gezin Caupain-Couvreur***

Kerkelijk huwelijk 1755 Caupain en Couvreur
Huwelijk 1755 Caupain en Couvreur 

3.2 Koninklijke Bibliotheek / Delpher - Historische Kranten

 

Delpher.nl: Nederlandsche courant 06-12-1784
Zee-Tyding
AMSTERD. den 2 Decemb. in Texel binnen gekomen. [...]
De Wind N. N. Oost en N. N. West, na Zee.
Dirk van de Wall, de Batavier — na Surinamen.
Jan de Groot Jansz, de Jonge Cornelis  dito. 
Jan Godlieb Wilke, de Jonge Jan Frederik  dito.
...

 

Rotterdamse Courant van 11 november 1806 - S. Caupain
Rotterdamse Courant van 11 november 1806

 

Surinaamsche courant, 09-10-1821
Transport
Den 3 october, MARIA van CAUPAIN, aan Margaretha Eckhart; van de Opstallen op t gepachte Erf, aan de Keyzer Straat.

[Betreft: Keizerstraat D.159 - zie Concordans Paramaribo, Huis en erf eigenaren 1817-1832]

Surinaamsche courant 19-03-1831
Transporten
Den 16den [maart 1831] Aron Bo. De Mesquita aan Francois Gaspard Coupin, van het huis en erf, aan de Joden Breedestraat, La. D. No. 12b.

[1921: Jodenbreestraat 35 / 1837: C.71 / 1812: D.12b  ]

 

Surinaamsche courant 10-06-1835
Transport
Den 22sten Mei 1835, Francois Gaspard Caupain, aan Catharina van Uckerman, voor haar minderjarig kind Willem Johannes Uckerman, van het huis en erf aan de Jode Breedestraat La. D. No. 12

Surinaamsche courant : letterkundig dagblad, 23-01-1835.
Publieke Veilingen.
Ten Huize van den Vendumeester A. SALOMONS. Donderdag den 22sten Januarij. [...]
3. Een Huis, verdeeld in drie kamers en Erf, gelegen alhier aan Paramaribo, aan de Zwartenhovenbrug- en Prinsenstraten, La. D. No. 836  f 1300 - F.G. Caupain, voor de minderjarige kinderen Amelia Josephina Maria Caupain, Jacob de Leeuw Caupain en Johanna Theresia Caupain.

 

Surinaamsche courant : letterkundig dagblad, 04-04-1837
Surinaamsche courant : letterkundig dagblad", 04-04-1837

 

Surinaamsche courant, 24-02-1839.
TRANSPORTEN. (621) [...] Idem [ 21 febr. 1839]. Dezelve als voren [Alex. Salomons], aan F.G. CAUPAIN, van het Huis en Erf aan de Pontewerf Straat, bekend onder Oude Wijk La. D. No. 31 en Nieuwe Wijk La. F. No. 98; aangekomen hebbende den Boedel wijlen PRINCES van JOHANNA van NOOITGEDACHT.

 

Surinaamsche courant, 16-05-1839
Burgerlijke Stand. tussen 1 en 30 april
Overleden: Johannis Francis, zoon van Sallij Marie Gomperts, ruim 2 maanden

 

Surinaamsche courant, 05-11-1841.
( 39644 ) Op heden overleed alhier in den ouderdom van 45 Jaren, onze geliefde Zoon, Broeder en Vriend, den WelEdele Heer HENDRIK WILLEM STUGER. Strekkende deze tet kennisgeving aan Vrienden en Bekenden, Paramaribo, den 2 November 1841.
L. M. STUGER ,
Mede voor mijne Moeder, Broeder en Zuster.
F G. CAUPAIN.

[ Surinaamsche courant 18-12-1841 vermeld 35 jaar oud ]

 

 

WF Caupain 1851 10 03 delpher
Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 04-10-1851


Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad, 05-11-1856, p.1, 05-11-1856, p.1

Uit Paramaribo wordt ons, via Southampton het volgende geschreven, d.d. 15. Oktober: [...]
Den 24. Sept. zijn door het departement der onbeheerde boedels verkocht de suikerplantage Guineesche Vriendschap en Klein La Jalousie voor ƒ 31.015,00. De suikerplantage Concordia voor ƒ 27.040,00. De houtgrond Overtoom en Vreeland voor ƒ 26.500,00 en een derde aandeel in den houtgrond La Diligence voor ƒ 7000.00. Opmerkelijk is het, dat de houtgrond Overtoom en Vreeland gekocht is door den heer F. G. Caupain, die in den slavenstand geboren en van deze plantage afkomstig is. Later gemanumitteerd, heeft hij het door vlijt en zorg zoo ver gebragt dat hij thans eigenaar van eene plantage is, waartoe hij vroeger zelf als slaaf behoorde en waar hoogstwaarschijnlijk nog eenige leden zijner familie in den slavenstand zullen verkeeren. [...]

 

Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage van 7 november 1856
Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 7 november 1856

 

Het artikel uit de Utrechtse Courant is schijnbaar ook overgenomen door:
Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad", 10-11-1856.
In de kolonie waren verschillende plantaadjes van eigenaren veranderd, waarbij opmerking verdient dat de plantaadje Overtoom en Vreeland is aangekocht door den heer F. G. Caupain, een in slavernij op dat goed geborene. Later vrij verklaard zijnde, heeft hij zich door ijver en arbeidzaamheid, tot zijn tegenwoordig standpunt weten te verheffen. (Utr. C.)

 

F.G. Caupain zelf heeft gereageerd op het artikel:

Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad, 27-06-1857. 
De Utrechtsche Courant behelsde dezer dagen een uit Paramaribo, hetwelk voor zoo verre mij bekend is door de Nieuwe Rotterdamsche Courant, d.d. 11 Novemb., nn. 311 is overgenomen, en in welke mededeeling de volgende zeer hatelijke vermelding voorkomt: «In de Kolonie waren verschillende plantaadjes van eigenaren veranderd, waarbij opmerking verdient, dat de plant. Overtoom en Vreeland is aangekocht door den Heer F. G. Caupain , een in slavernij op dat goed geborene. Later vrij verklaard zijnde, heeft hij zich door ijver en arbeidzaamheid, tot zijn tegenwoordig standpunt weten te verheffen." Wat de reden kan zijn tot deze zoo nijdige als valsche correspondentie, is mij ten eenenmale duister, en raadselachtig is het, dat ik , die blijkens de koloniale archiven vrij geboren ben en geene relatiën in Nederland bezit, tot voorwerp ben gekozen van dezen of genen vuigen snoodaard, wien het zeker hier niet te doen geweest is, om naar de zienswijze van het Utrechtsche emancipatie-orgaan iets te verzinnen, dan op waarheid gegronde feiten aan het licht te brengen. Wie de onbekende inzender ook zijn moge, ik aarzel niet hem bij deze openlijk een lasteraar te noemen, hetgeen ik, indien hij bij mij bekend ware, voor elke regtbank, zegevierend zoude staven. Paramaribo den 20. December 1856. 
(*) F. G. CAUPIN. 

(*) Wij hebben er geen bezwaar in, deze advertentie te plaatsen, evenmin als wij er eenig bezwaar in konden hebben de woorden op te nemen, die voorkwamen in den brief uit Suriname, en die den toorn van den inzender dezer annonce zoozeer hebben opgewekt. Wij, die niet met de W. Ind. vooroordeelen behebt zijn, zien in de aangehaalde Woorden geen grond voor toorn; wij, die arbeid geene slaafsche hoedanigheid achten, oordelen het eene eere, dat iemand door ijver en arbeidzaamheid zich weet te verheffen, en hoezeer wij den man moeten hoogachten, van wien wordt gezegd, dat hij zulks gedaan heeft, moeten wij met leedwezen zien, dat diezelfde man ijver en arbeidzaamheid zoo weinig schijnt te tellen: want uit de advertentie blijkt zeker niet, dat men alleen eene misstelling heeft willen herstellen, die blijkbaar zonder opzet in den brief is geslopen, als het werkelijk eene misstelling is, en waaromtrent wij een nader schrijven uit Paramaribo inwachten. 
Ten slotte moeten wij den heer Caupin aanraden, voortaan bij zijn schrijven bedaarder en kalmer te wezen; bij refutatiën komt het dikwijls op woorden aan, en hoewel de zin is teruggegeven van 't geen in den bedoelden Surinaamschen brief vermeld stond, moeten wij uit de aanhaling opmaken, dat de heer C. den brief zelf niet gelezen heeft; de aanhaling toch is van woord tot woord geheel onwaar, en de geheele periode veranderd en door elkaar gehaspeld. de Red.

 

1858 06 4 caupain kids 1858 08 01 caupain gomperts kinderen
Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 10-08-1858


  1858 06 05 SC gomperts caupain kinderen
Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 05-06-1858

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 22-05-1858
Gouvernements-Secretarie
Paramaribo, den 14 Mei 1858.
Tengevolge van de daartoe gedane verzoeken, zijn Brieven van Manumissie verleend geworden , als :
Aan de slavin Seraphina, geboren in 1834, wier moedersnaam onbekend is, toebehoord hebbende aan F. G. Caupain.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 12-10-1861
Burgerlijke Stand
...als overleden: Den 4n. (04-10-1861) Francois Hendrik Caupain, 15 jaren en 10 maanden

 

 1861 10 22 SC caupain gomperts huwelijk
Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 22-10-1861

Surinaamsch weekblad, 23-03-1863.  
Van den 14den tot den 21sten Maart 1863, zijn alhier ingeschreven als overleden: Den. 18den. Johanna Coupain, 28 jaren.

 

NL-HaNA, Nieuwe Weeskamer Suriname vanaf 1828, 1.05.11.13, inv.nr. 286
Johanna Caupain overleden 18-03-1863 te Paramaribo - ab intestato erfgenaam: F.G. Caupain 

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 19-08-1865
Opgegeven Transport
(11868) Den 16 augustus 1865. J.C. Gomperts, Vendumeester, aan [...] Dezelve aan W.F. Caupain en F.G. Caupain als in huwelijk hebbende S.M. Gomperts, ieder voor de helft in 1395/1440 aandelen in den Houtgrond Onoribo aan het district Para. 
Paramaribo, den 16 Augustus, 1865. De Griffier bij het Geregtshof, Martini van Geffen.

Koloniaal nieuwsblad, 21-02-1866
Op 's Konings Verjaardag zijn, krachtens Gouvernements Resolutie, wegens lofwaardig gedrag , van het Staatstoezigt ontheven, de navolgende geëmancipeerden; In het district Boven Para: Amalia Ceder, Huisbediende

Koloniaal nieuwsblad, 16-11-1866.
Opgegeven Transporten.
Den 8 November 1866. [...] Den 14den. S.M. Gomperts , echtgenoot, van F.G. Caupain en W.F. Caupain aan het Gouvernement dezer kolonie van een gedeelte van den houtgrond Onoribo , gelegen in het district Boven Para.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, 19-01-1867
Burgerlijke Stand
Paramaribo, den 18 Januarij 1867.
Op heden is aanteekening gedaan van het voorgenomen huwelijk, van:
Arnoldus Bosmans en Lucinde Caro Caupain.

De kolonist : dagblad toegewyd aan de belangen van Suriname, 07-03-1867.
Publieke Veilingen.
Door en ten huize van den Vendumeester Jb. SALOMONS.
Woensdag 6 Maart 1867. Een honderd zestig negen honderd zestigste aandeel in de Suikerplantage Niewzorg f 1000 W.F. Caupain.

De West-Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana, 03-08-1873, p. 1.
Publieke Veilingen.
Door- en ten kantore van den Notaris J.W.J. Pape.
Donderdag den 31 Julij 1873. [...]
De Suikerplantage Bleijendaal c.a. f 12000. Surinaamsche Bank. - Allen aangekomen hebbende F. G. Caupain.
De helft in den Houtgrond Onoribo c.a., aangekomen hebbende W.F. Caupain. - f 1,375. - W.J.G. Labad

De West-Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana, 08-03-1874
Overleden. Den 27sten Febr., Hendricus Johannes Coenraad Coupein, 2 maanden

 

Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad, 07-10-1879
Openbare Veiling. De Notaris E. A. CABELL zal op donderdag den 16 october e. k. om 9 uur verkoopen, krachtens art. 1207 B. W.: 
Het huis en erf, aan de Saramaccastraat, N. W. La. E. No. 29a, O. W. La. D No. 533 , toebehoorende aan AMALIA CEDER, huisvrouw van F. G. CAUPAIN. De bewijzen van eigendom en de veilconditien liggen ter inzage. Paramaribo, 3 October 1879.

[ in 1921: Saramaccastraat 85 ]

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 15-05-1880.
Overleden 10 mei 1880 William Francois Caupain, weduwnaar van Sophia Tirion, 51 jaar.

De West-Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana, 30-03-1887.
Overleden [22-03-1887] Maria Coupain, 25 jaar

De West-Indiër, 22-11-1893
Overleden Den 17n, Amelia Josephina Caupain, zich genoemd en geschreven hebben Amelia Josephina Maria Caupain. weduwe van Jacob Willem de Haas, 62 j. 1w.5 d.

 

Nieuwe Surinaamsche courant, 10-10-1909
Burgerlijke Stand
Huwelijk
Paramaribo [...] Willem Eduard Comvalius en Amelia Ceder, weduwe van Francois Casper Caupain, zich genoemd hebbende Caspard Caupain

 

 

3.3 Data Iwan de Vries op Geneanet

3.4 Index Geboorteregister Paramaribo 1829 - website Denie Kasan

 Willem Francois Caupin - moeder: Sally Marie Gomperts - folionr.212

3.5 Index Volkstelling Suriname 1811: blanken - website Denie Kasan

nr. 355     S. Caupain - aantal blanken:1 - aantal slaven:3

3.6 Index Volkstelling 1811: vrije gekleurden en zwarten - website Denie Kasan

Inv.nr. 278/23 , folio 355 - Maria van Caupain & children - kleur: coloured

3.7 Index geboorteregister 1831 - website Denie Kasan

Amelia Josephina Maria Caupain - moeder: Sally Maria Gomperts - folionr.180

3.8 Data De Leeuw-Caupain op MyHeritage  - Francois Gaspard Caupain

Francois Gaspard Caupain
Geboren: 1804 of 1806
Overleden: 31 juli 1893
vader: Saravin Gaspard Gideon Caupain en moeder: de vrije Maria (*1773)
meerdere kinderen van: Sally Marie Gomperts,  Johanna Christina van William Smith (moeder van William Francois) en  Amalia Ceder

 

3.9 "Surinaamsche courant". Paramaribo, 26-04-1821

Vrijdag 4 mei 1821 Publiek bij executie verkopen: "De opstallen staande op het vererfpacht erf, geleegen aan de Keyzer Straat La.D.No.159, aankomende den boedel S.F.G. Caupain"

 

4.0 "De kolonist : dagblad toegewyd aan de belangen van Suriname". [Paramaribo], 23-02-1868, p. 1

Bij Gouvernements Resolutie dd. 19 Februarij No. 1 is het eereteeken voor langdurige werkelijke dienst bij de Schutterijen, namens den Koning toegekend aan de navolgende leden:
De gewapende burgermagt in de buitendistricten: Boven Para
Voor XV jarige dienst: Aan den kapitein J. von Koningslow en den 2n. Luitenant W.F. Caupain

 

4.1 Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen, nummer toegang 1.05.11.13, inventarisnummer 1078

Caupain, Eleonore geb. Antonius 1828-1876
- echtgenoot: Jacobus de Leeuw Caupain
- William Francois Caupain woonachtig op Onoribo

 4.2 Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen, nummer toegang 1.05.11.13, Inventaris nr. 281, Scan: 69

Henrij Caupain van Wolff
Overleden 2 januari 1825 op plantage Wolffs Capoerika
...executeur J.H. Meijer...
Overgegeven aan J.G. Ringeling ingevolge resolutie van het edele kollegie 2 maart 1826

Extract uit Plantage Wolff's Capoerica aan de Perica (van P. Dikland):
1821 - J. J. F. de Friderici (almanak 1821)
Eigenaar Jacob Juriaan Francois de Frederici (1781-1834) was raadsheer van het Hof van Politie en Criminele Justitie, en kolonel van de burgerdivisie. Hij was gehuwd met Jacoba Christina Wilhelmina Wolff (1790-1814), [dochter van Hendrik Maurits Wolff 1751-1804 en Anna Hertog Jacobs]. Hun zoon Hendrik Maurits (1808-1841) nam beider namen aan en noemde zich Wolff de Friderici. [Pinasroots: Hendrik Mauritz Wolff de Friderici overleden 24-07-1841]
Jacob Juriaan Francois overleed in 1834 :
"...aan de Waterkant L A N 55, is overleden Jacob Juriaan Francois de Friderici...geboren te Bergen op Zoom, Den Boedel geadieerd door de bij Testamens benoemde Executeurs, H Wolf de Friderici & W L de Friderici...De ziekte behandelt door de Chir. Coupijns..." (CBB 1834 f. 34)
Friderici heeft de plantage opnieuw opgestart, en gaf ze meteen ook een nieuwe naam : "Wolff's capoerica", mogelijk een herinnering aan zijn jonggestorven bruid. [...]
In 1821 was Henri Caupain van Wolff  [1791-1825]de directeur op de plantage. De administratie werd gevoerd door het driemanschap G. N. Linck cs., S. M. Klein, en C. L. Weissenbruch. De buurplantage Nieuw-Timotibo was van dezelfde eigenaren en vormde vermoedelijk 1 geheel met Capoerica.

Ter overdenking:
Hoe komt Henri Caupain van Wolff aan de naam Caupain?
Zijn de namen Caupain en Coupijn (Coupyn) gelinkt of zijn het op zich staande namen? In de Indexering van de Volkstelling 1811 bij blanken noch bij de gekleurde en zwarte bevolking, waarbij Suriname onder Engels bestuur is, is de naam Coupijn te vinden. Er kunnen diverse oorzaken daarvoor zijn, waaronder het feit dat deze indexering niet compleet is. M.M.A. is in 1819 in Suriname getuige het manumissierekest van Mietje en Carel (Monkie van Dirk Bruijnsburg)
- NL-HaNA, Suriname / Gemeentebestuur, 1.05.11.09, inv.nr. 59 - Wijkregisters 1828 C : chirurgijn M.M.A. Coupijn
 (dan 33 jaar)
NL-HaNA, Microfiches DTB Suriname, 1.05.11.16, inv.nr. 22: doop 16-02-1823 van Maria van Coupijn, doopnaam Magdalena
J.F. Coupyn (Surinaamsche courant, 13-11-1820) - refereert naar de vrije Monkie van Bruynsburg, alsook het manumissierekest van Mietje en Carel.
- Johannes Frederik Coupijn *15-04-1821 is een gemanumitteerde, door G.D. Bruijnsburg dd 21-03-1844 (NL-HaNA, Gouv.-Gen. West-Indische Bezittingen, 1.05.08.01, inv.nr. 293, scan 231 en Database Manumissies. (manumissierekest stelt 19 jaar, dus geboren ca 1825)
- Forum Surinaamse Genealogie betreft M M A Coupijn - dhr. Houthakker stelt dat de kleurling M.M.A. Coupijn (1797-1853) zoon van de kleurlinge Gesina Delphina Bruijnsburg was 
- NL-HaNA, Nieuwe Weeskamer Suriname vanaf 1828, 1.05.11.13, inv.nr. 1141: Boedelpapieren Weduwe M.A. Coupijn (G.D. Bruijnsburg)  
Surinaamsche courant : letterkundig dagblad, 14-09-1837. Overleden 8 september 1837 jongste zoon van G.D. Bruijnsburg: Carel Francois Coupijn, nog geen 31 jaar.
Surinaamsche courant, 18-03-1828. MONKIE van BRUYNSBURG zal van nu voortaan teekenen GESINA DELPHINA BRUYNSBURG, als hebbende bij den Heiligen Doop de naam aangenomen. Paramaribo den 11 Maart 1828.BRON: DTB Dopen

Doop van Henry Caupain van Wolff 
afbeelding op Gemeente Amsterdam Stadsarchief (DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 86, blad p.154 (folio 77v), nr.14, aktenummer DTB 86)


Kind Henry Caupain van Wolff
Geboortedatum 21-08-1791 te Suriname
Vader Hendrik Mouritz de Wolff*
Moeder Annaatje Weeber
Getuige Jean Jaques Poncelet
Getuige Boole Chevalier
Gebeurtenis Doop
Datum 21-12-1808
Religie Hervormd
Gebeurtenisplaats Amsterdam 
Documenttype DTB Dopen
Erfgoedinstelling Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied Noord-Holland
Archief DTB 86
Registratienummer saaId23511490
Aktenummer 14
Pagina p.154 (folio 77v)
Registratiedatum 21-12-1808
Akteplaats Amsterdam
Collectie Noorderkerk 

*Hendrik Maurits (Mauritz) Wolff die o.a. op 18-02-1774 met Anna Dorothea van Frederiksdorff (overleden 1787) trouwde en ook met Anna Hertog / Johanna Hartog Jacobs was getrouwd?
Zie ook Hendrik Maurits Wolff (gegevens van Iwan de Vries op Geneanet)

 

> Wie was Annaatje Weeber?

 


Bron: John Sang-Ajang: Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels (april 2010)

 

Henrij Caupain van Wolff
overleden 02-01-1825
overleden/begraven pl. "Wolfskapoerica". Bg v/r/v Curators (f 11, 33)(f6, 38; p. 305).
Volgens bron 2: overlijdensdatum (Grootboek van de boekhouder van de kerk in Paramaribo, wegens ontvangst van de kerkgerechtigheid voor o.a. begraven. NA 1.05.11.16, nrs. 31, 32 en 33)

 


Testament Henrij Caupain van Wolff

Opening testament 06-01-1825
Testament opgesteld 30-08-1824

De volgende personen ten koste van mijn boedel te kopen en vrijdom te bezorgen:
1 en 2. Maurits en George, kinderen van de negerin Jansje behorende aan de plantagie Wolffs Capoerica
3 en 4. Jacob en Rudolph, kinderen vd carboegerin Cato aank de thans uitlandige heer JJF de Friderici
5. Francois, zoon van de mulatin Louisa behorende aan plantagie Timotibo
- worden na hun vrijdom verklaard als zijn enige en algehele erfgenamen
- Executeur: Johannes Hermanus Meijer, bij refus etc: Wolfert Jacob Matroos

Nationaal Archief Den Haag, toegang 1.05.11.14 Notariële archieven van Suriname 1699-1828, inventarisnummer 817 - 1825 eerste halfjaar, scan 21 en verder

Raad Politie & Criminele Justitie - Hendrik Mauritz Wolff

Notariële archieven Bergen op Zoom, Bron: boek, Deel: 0960, Periode: 1788

 

 

 

 

5 - Database Gebouwd Erfgoed (Philip Dikland)

5.1 Plantage Overtoom (en Vreeland)

Aanvullende info: Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, inventarisnummer 240

5.2 Plantage Indigoveld niet beschikbaar.

Bekijk de inventaris van plantage Indigoveld uit 1820 online op de website van het Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, inventarisnummer 832. Start bij scan 77

Transcriptie slavennamen op inventaris plantage Indigoveld 1820 door Dionne dd 02-02-2018

Scan 88 -Slaven Indigoveld

Mans
1 Mars  Officier bejaard
2 Polidor  Timmerneger met een geweer
3 Elias  Dresneger met een bandecte boey
4 Jantje  Zager & Kanter
5 Fredrik  dito ; dito Oud
6 Pompeus  dito ; dito met een gonorea bij huis
7 Andries  Zager & Kanter
8 NieuwJaar  dito met een breuk
9 Spadilje  dito en kanter
10 Hendrik  dito eb dito met vlakken
11 Geluk  dito en dito
12 Geduld  dito en dito
13 Hazard  dito en dito
14 Landouws?
15 Allert  Leert kanten en zagen
16 Chocolaad  Werkt bij de meiden met een gebrooken ...
17 Cojo  bij de Sleep
18 Janvier  Oud met Leden pijn bij huis en de Tuin
19 Winst  met ongeneesijke Zuren bij Huis
20 Adam  Wagter op de Mark plaatz Oud
21 Apollo  Kostwagter Oud met een geweer
22 Hanover  Vhee wagter

Wijven
1 Margo  Huis en wasmeid met de mozeplaag
2 Annaatje  Carboegerin Huis en bottelarijmeid Zwanger
3 Philippina  Mulattin met dikke beenen; met een zuigend kind
4 Chagrijn  kokkin
5 Amaranta  Oud Kriolen Mama
6 Betje  Oud blind

Scan 89 - Slaven Indigoveld

Wijven
Roza  veldmeid
Kornelia  veldmeid
Sophia  veldmeid
Dulcina  veldmeid  [ overgrootmoeder van Amelia Ceder ]
Truy  veldmeid, carboegerin met een zuigend kind
Warantie  oud in de Negerhuisen

Jongens
1 Constand  Voete booij
2 Held Lamange  bij de Sleep   [= Petrus (Held de la Mancha) Ceder, broer van Dulcina]
3 Paulus?  bij de Creoolen mama
4 Dirk  Mustice gebooren den 9 December 1819

Meisjes
1 Elisabeth  Huismeid
2 Nanoe  bij de Creoolen mama
3 Dora  bij de Creoolen mama
4 Sabana  bij de Creoolen mama
5 Premiere  aan paramaribo ten huize van den Wel. Gedtr. Heere J.L. Matile
6 Bebe  aan paramaribo ten huize van den Wel. Gedtr. Heere J.L. Matile
7 Christina  Mulattin
8 Bergere  Carboegerin gebooren 25 october 1819

Recapitulatie
Mans 22
Wijven 12
Jongens 4
Meisjes 8
Totaal 46 koppen

 

6 - Literatuur / bronnenpublicaties

6.1 Namen van vrijgemaakte slaven 1816-1827, door H.E. Lamur en H.E. Helstone

William Smith manumitteerde in december 1826 de mulattin Johanna en haar 4 mustice kinderen: Margaretha, John, Elisabeth en James.

710 46/20-09-1826 / v / Johanna, Mulat / naam eig+verz: William Smith
711 46/20-09-1826 / v / Margaretha, kind, Mustice / moeder: Johanna, Mulat / naam eig+verz: William Smith
712 46/20-09-1826 / m / John, kind, Mustice / Moeder: Johanna, Mulat / naam eig+verz: William Smith
713 46/20-09-1826 / v / Elisabeth, kind, Mustice / moeder: Johanna, Mulat / naam eig+verz: William Smith
714 46/20-09-1826 / m / James, kind, Mustice / moeder: Johanna, Mulat / naam eig+verz: William Smith

 6.2 Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels 1800-1828, door John Sang-Ajang

  • 2071 17-04-1812 Crokoy, Jeannette Crakau (Crokoy) Begraven in de "Nieuwe Oranje Tuin". Begraven door zoons. Borg S. Caupain. Sg 1813, 41: Curators van de Onbeheerde Boedels Kamer zullen haar boedel overgeven aan: Jacques Meyers+Ch-s Meyers+Elisabeth Meyers+Elisabeth Josina Celias, zijnde deze tot gerechtigde erfgenamen verklaard.

  • 1724 17-10-1813 Caupain, de heer S.C. Caupain 53j. Maria van Caupain: enig overgebleven executrice en mede-voogdes der minderjarige erfgenamen van C.G. Caupain (Sg 1813 nr. 90). Nieuwe Kerkhof. Begraven door Maria van S.C. Caupain qq

  • 5137 28-04-1813 Jacob, Jacob Jacob circa 56j. Nieuwe Kerkhof. Begraven door de vrije Abeniba van J. Jacob. Borg: S. Caupain
  • 11351 23-08-1824 Weijgand jonggeboren dochtertje van de vrije negerin Louisa van Weijgand. SAV (Savanne of Savane Kerkhof der vrijlieden). Begraven door en voor rekening van de kleurling Johannes Frederik Caupain
   Dit kan niet de gemanumitteerde Johannes Frederik Coupijn *1831 zijn. In Wijkregister 1828: Domineestraat 398. Op 1e kamer: Johannes Frederik Coupijn 36j., Louisa van BG Weijgand 36j., Marcus Reijhart Weijgand 14j., Rachel weduwe Fonseca, weduwe Moses Preto 15j?. Hij zal dus geboren zijn ca.1792. ]

  • 11753 02-01-1825 Caupain, Henrij Caupain van Wolff zie volgnummer 11752 / Wolff

   11752 02-01-1825 Wolff, Henrij Caupain van Wolff overleden/begraven pl. "Wolfskapoerica". Begraven voor rekening van Curators (f 11, 33)(f6, 38; p. 305). Volgens bron 2: overlijdensdatum