Ter aanvulling op Geschiedenis plantage Onverwacht

*** Gezocht: informatie over Hendrik Samuel Schouten 1785-1840 en stamboom familie Schouten ***

 

Er zijn in Suriname meerdere personen met de naam Hendrik Samuel Schouten geweest. De exacte verwantschap is ons nog niet geheel duidelijk
[bronnen/links naar Delpher.nl]

 1. Hendrik Samuel Schouten  *1745 - †27-09-1801
  Gehuwd met Suzanna Johanna Hanssen

 2. Hendrik Samuel Schouten  *10-10-1785 - †16-04-1840
  Zoon van 1.
  Ongehuwd?

 3. Hendrik Samuel Schouten  *05-03-1830 - †06-06-1893 
  Zoon van 2? en van C. Potvillage
  Gehuwd 1877 met Sara Maria Victoria van Wijcks, weduwnaar van Francoise Susanna Orsinga, eerder weduwnaar van Julia Wilheimina Margaretha Binz [bron

 4. Hendrik Samuel Schouten  *ca 1869- †29-09-1908 
  Zoon van ?
  Gehuwd met Hendrina Johanna Leijsner / Leysner in 1893

 


1. Hendrik Samuel Schouten (*06-10-1745 - † 27-09-1801)

 

In geschiedenis plantage Onverwacht staan de kinderen van Hendrik Schouten en Suzanna Johanna Hanssen vermeldt:

 

Hillegonda Nanette  (16-01-1774- †18-07-1808)  Hildegonda, Hillegonde
bij overlijden weduwe van D.J. Rijke

Doop
Voornaam Nanette Hillegonda
Achternaam Schouten
Geboortedatum 16-01-1774
Datum doop 27-01-1774
Naam vader Schouten
Naam moeder Hansen
Tekst register 1774 januari 27 zijn door mij ondergeschr: behoorlijk in de kerk van Paramaribo gedoopt twee kinderen
Christina Elisabeth  (02-01-1776 - 18-06-1856) Doop
Voornaam Christina Elisabeth
Achternaam Schouten
Geboortedatum 02-01-1776
Datum doop 14-01-1776
Naam vader Schouten
Naam moeder Hansen
Tekst register 1776 januari 14 is door mij ondergeschreevene behoorlijk in de kerk van Paramaribo gedoopt een kind met naamen Christina Elisabeth geboore den 2 januarij 1776. De vader is genaamt Hendrik Schouten, de moeder Susanna Johanna Hanssen echtelieden. Peter Hendrik Schouten en meeter Nanette Samson. (was get:) Jb Tallans V:D:M:
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)
Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 3 (Paramaribo)
Pagina register 54

Gerrit Carl Francois  (01-01-1779 - 29-09-1839)

Op den 29sten September 1839, overleed alhier in den ouderdom van 60 jaren , 8 maanden en 13 dagen, de Heer GERRIT CAREL FRANCOIS SCHOUTEN, na eene sleepende ziekte van bijkans elf maanden. Wij geven van dit afsterven langs dezen weg kennis aan Vrienden en Bekenden, met verzoek van rouw-beklag verschoond te blijven.
Paramaribo den 5 October 1839.
H. SCHOUTEN.
Mede voor de Echtgenoot en Kinderen van den Overledene.
Surinaamsche courant : letterkundig dagblad, 06-10-1839 


doop 20-01-1779
Voornaam Gerrit Carl Francois
Achternaam Schouten
Geboortedatum 01-01-1779
Datum doop 20-01-1779
Naam vader Schouten
Naam moeder Hansen
Tekst register 1779 januari 20 is door mij ondergeschreevene bhoorlijk in de kerk van Paramaribo gedoopt een kind met naame Gerrit Carl Francois. Vader genaamd Hendrik Schouten moeder Susanna Johanna Hanssen echtelieden. Peeter en Meeter D: Hr: en mejuffrouw Calicher. (was get:) Paulus Snijderhans V:D:M:
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)
Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 5 (Paramaribo)
Pagina register 86

gehuwd in 1838 (ondertrouw 13-12-1838) met Maria Helena Zeegelaar (1788 - 18-11-1842),
kinderen:
- Hendrik Martinus †06-02-1803
- Carolina Maria 1804 - 22-10-1886 (getrouwd met Eugenius P.J. d'Aquin en A.F. Lammens op 28-01-1826)
- Frederik Johannes *31-5-1807 - 30-05-1846
Gerhardina Susanna Wilhelmina 1800-1801


Hendrik Samuel  (*10-10-1785 -  †16-04-1840) directeur pl. Onverwacht in 1821
doop 27-10-1785

Martinus  (1788-1788) doop 10-07-1788
Voornaam Martinus
Achternaam Schouten
Datum doop 10-07-1788
Naam vader Schouten
Naam moeder Hansen
Tekst register 1788 juli 10 is door mij ondergeteekende in huijs uijt hoofde van ziekte gedoopt een echt kind met naamen Martinus. Vader Hk: Schoute, moeder .. Hansen. Getuige vader voorn: Q: T: (was get:) A: A: Sporon V:D:M:
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)
Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 7 (Paramaribo)
Pagina register 170

 

Bron: DBNL - Michiel van Kempen - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, deel 3

Leven. Hendrik Schouten werd in Amsterdam geboren en op 6 oktober 1745 gedoopt in de nederlands hervormde Zuiderkerk. Hij zette in 1769 koers naar Suriname. Hij werd werd secretaris van de Weeskamer, en nog hetzelfde jaar ‘adsistent notul schrijver in den hoove’. Hij werkte zes jaar als klerk in gouvernementsdienst, onder meer bij de gouverneurs Wichers en Beeldsnyder Matroos. In 1785 verzocht hij tot ‘Boekhouder van de Classis van 't Hospitaal’ te worden benoemd; onbekend is of het verzoek ook is ingewilligd. In 1786 werd hij provisioneel aangesteld tot ‘Coffijweeger’, het jaar daarna tot waagmeester - een functie die hij volgens de Almanach voor 1793 nog in dat jaar vervulde. Blijkbaar fungeerde hij tegelijkertijd als ‘Copiist der Notulen van de Respective Hoven’. Schouten was bovendien Commissaris van Kleine Zaken. In 1793 opende hij een herberg aan de Waterkant, in het huis ‘eertyds bewoond door de Weduw J. Grospoil’.

Op 20 maart 1772 trouwde Hendrik Schouten met de kleurlinge Suzanna Johanna Hansen, een achternichtje van de vermogende Elisabeth Samson die in 1764 als eerste vrije negerin een wettig huwelijk met een blanke had gesloten. Uit het huwelijk van Hendrik en Suzanna werden twee dochters en drie zoons geboren; de oudste van deze zonen, Gerrit Carel François Schouten (1779-1839), zou als tekenaar en ontwerper van diorama's de geschiedenis ingaan als de eerste Surinaamse kleurling-kunstenaar. De tweede zoon, Philip, werd in Suriname een bekend jurist en klom op tot een hoge rang in het gouvernement. [Opm.PR: gegevens over deze Philip nog nergens tegengekomen, wel de broer van Suzanna Johanna Hanssen: Philip Samuel Hanssen die een dergelijke functie heeft uitgevoerd ]

Schouten heeft een actieve rol gespeeld in het culturele leven van Paramaribo: in 1773 werd in zijn huis het toneelstuk Sabina en Eponia opgevoerd (hij moet dus toen in goede doen zijn geweest, vermoedelijk dankzij de handel in wisselbrieven) en hij speelde ook zelf toneel. In 1785 tilde hij het genootschap De Surinaamsche Lettervrinden mee van de grond, in 1796 was hij de uitgever van de Nieuwsvertelder of zamenspraak tusschen Louw en Krelis . Hendrik Schouten overleed op 27 september 1801 en ligt in Paramaribo begraven op de Nieuwe Oranje Tuin.

*1 Zijn vader was Gerrit Schouten, zijn moeder Hillegonda de Cock (Dopen in de n.h. Zuiderkerk, dtb 101, fol. 266v.) Achter zijn naam staat ‘171/1369 twee seegels’, wat kan betekenen dat hem toen een doopbewijs is verstrekt in verband met zijn vertrek. Daarmee komt de veronderstelling van Hollanders 1984: 172 - die zich baseert op een stuk uit 1785 in het ARA I.171/161/75/102-103, waarin wordt vermeld dat Schouten ‘bij de 18 Jaaren in de Colonie’ is - dat Schouten in 1767 naar Suriname vertrok, te vervallen. Schouten komt niet voor in de lidmatenboeken van de hervormde gemeente waarin vermeld werd wanneer en waarheen de lidmaten vertrokken.

Werk. Er is weinig dat het spottend oog van Schouten is ontgaan. Voor zover bekend zijn al zijn gedichten, op een grafschrift voor Quassi van Timotibo na, verschenen in de vier bundels Letterkundige Uitspanningen en hij dichtte even gemakkelijk over de rijmelaars onder de dichters, als over de flessentrekkers onder de kooplieden, de windbuilen onder de speculanten, de quasten onder de kruidendokters, en de kwaadspreeksters onder de vrouwen.

Het sonnet ‘De geele vrouw’, opgenomen in de tweede bundel Letterkundige Uitspanningen, schetst een portret van een deugdzame vrouw die nochtans versmaad, veracht en belasterd wordt, en de laatste regel geeft de reden van deze ‘schendaad’: ‘Die braave Vrouw in plaats van Blank te zijn was Geel!’. Het tweede opmerkelijke vers is ‘Een huishoudelyke twist’. Het is een tweespraak tussen een man en een vrouw - hoogstwaarschijnlijk een blanke kolonist en zijn zwarte vrouw of zijn favoriete huisslavin die de rol van huisvrouw speelt. De vrouw geeft telkens op bijzonder ongezeglijke wijze antwoord aan de man, en belaagt hem zelfs met allerlei scheldwoorden. Haar - cursief gedrukte - verzen zijn in het ‘Neeger-Engelsch’ oftewel het Sranantongo gesteld, en daarmee hebben we het vroegste voorbeeld van een schriftelijke, literaire bron van deze taal. De eerder ter sprake gebrachte samenspraak van Pieter van Dyk (rond 1768) is enkel opgesteld als didactisch instrument voor Nederlandse kolonisten en ‘maakt zulk een onwaarschijnlijk naïeve indruk, dat het moeilijk is aan een authentiek relaas te blijven geloven’. De samenspraak van Hendrik Schouten is opgesteld in gekruist rijm (abab) zodat de versregels van elke persoon op elkaar rijmen, en er dus per taal sprake is van gepaard rijm:

Kind lief, laat voort de Coffij geeven! 
Tan Baija, jusno a sa kom.

 

Maak met de Slaaven dog geen leeven!
Den booijs den de toe moessie dom!

Er is duidelijk sprake van een hiërarchische verhouding, want de man straft de vrouw met de bullepees, maar zij krijgt wel het laatste woord en stelt zélf voor om maar uit elkaar te gaan. Natuurlijk heeft Schouten het gedicht een sterk satirisch element meegegeven, maar de lezing wordt in een ander licht geplaatst als we weten dat Schouten zelf met een gekleurde vrouw getrouwd was. Wat dit aangaat: zowel Ursy Lichtveld en Jan Voorhoeve als Cynthia Mc Leod hebben het onbegrijpelijk gevonden dat Schouten zich zo druk kon maken over de discriminatie van zijn eigen, gekleurde vrouw, terwijl hij wel het toneelgezelschap Pro Excolenda Eloquentia steunde dat joden niet in zijn kring toeliet. Verder maakte John Gabriël Stedman in zijn Reize naar Surinamen melding van het geval van een christelijk mulattenmeisje dat door Schouten voor de rechtbank gesleept werd, omdat zij weigerde slavenwerk te verrichten. Als dat dezelfde Hendrik Schouten is, dan is er alle reden om niet veel principes te zoeken achter zijn slavernij-kritiek, laat staan een vorm van abolitionistisch denken.

Zouden zijn verzamelde verzen amper een bundel vullen, Schouten heeft altijd veel lof geoogst - ongetwijfeld om zijn eigenzinnigheid, zijn tegendraadsheid en waarschijnlijk ook om de afwezigheid van de krullen en tierelantijnen die zoveel van het werk van zijn tijdgenoten ontsieren. Schouten was tegen de esthetiek en vóór het kritisch denken, een poëtica die hij indirect verwoordde in deze regels van het gedicht ‘De wangunst’:

Een zwier van taal maar zonder zaaken,
Dat weinig brein of vinding heeft,
Zal dat het sneedig oor vermaaken,
 
Daar het geen stof tot denken geevt?
 De Surinaamse essayist en dichter John Leefmans noemde Schouten ‘de grootste satiricus’ van zijn tijd en ‘buitengewoon interessant’. Moge Schoutens scherpste gedichten misschien ingegeven zijn door opportunistische overwegingen, hij zéi het toch maar. Met Leefmans' karakteristiek is dan ook zeker niet teveel gezegd.
 

Bron: Suriname.nu over Hendrik Schouten

Hendrik Schouten geboren in Amsterdam in 1745 en overleden in Paramaribo op 27 september 1801, Nederlands letterkundige, belangrijk lid van het genootschap De Surinaamsche Lettervrienden.

 

Vader van Gerrit Schouten, de eerste Creoolse schilder in Suriname. Hij publiceerde uitsluitend in de vier bundels Letterkundige uitspanningen van dit genootschap (uitgegeven van 1785 tot 1787), waaronder het eerste gedicht (Een huishoudelijke twist) dat voor de helft in het Sranan Tongo geschreven werd. 

 

Hij is vooral belangrijk als satirisch dichter. 

 

De Lettervrienden publiceerden tussen 1785 en 1787 vier bundels Letterkundige uitspanningen. In de eerste uitgave stond een gedicht dat met kritiek werd ontvangen omdat het strijdig zou zijn met de leer van de Gereformeerde Kerk. De daaropvolgende bundels moesten daarom vóór publicatie aan de gouverneur of aan een predikant ter inzage worden aangeboden. 

 

In dezelfde tijd werd er een tijdschrift uitgegeven dat de Surinaamsche Spectator heette. Ook de uitgever van dit tijdschrift kreeg te maken met waarschuwingen van gouverneur Wichers omdat de inhoud beledigend of ongodsdienstig was. 

 

Ook later was er sprake van censuur door de overheid. In 1786, in de onrustige tijd voor de periode van Britse protectie, gaf Hendrik Schouten een tijdschrift uit met de titel "Nieuwsvertelder of zamenspraak tusschen Louw en Krelis". 

 

Vanwege de kritiek op het bestuur die daarin werd geuit verbood gouverneur De Friderici, die Wichers in 1790 opvolgde, de verspreiding ervan. 

 

Op het gebied van toneel en muziek waren er veel activiteiten. Schouwburgen en concerten werden volgens Wolbers druk bezocht. Schouten financierde het gezelschap "Pro Extollenda Eloquentia" en stond zelf ook op de planken. 

 

In zijn journaal vermeldde gouverneur Nepveu dat op 19 juli 1773 het spel Sabina en Eponia werd opgevoerd en dat Schouten zowel de organisatie van het stuk in handen had als erin meespeelde. Behalve de gouverneur was ook de Zwitserse kolonel Fourgeoud aanwezig bij de opvoering. 

 

De economische omstandigheden in dat jaar waren voor veel planters slecht. Ze hadden jaren in weelde geleefd en moesten die opgeven toen steeds meer bezittingen met een hypotheek werden bezwaard. Schoutens toneelavond bracht een deel van de elite van de stad bijeen en het was de bedoeling, schreef de gouverneur, om maandelijks een voorstelling te geven. De voorstellingen waren echter niet toegankelijk voor joden. Zij reageerden hierop door een eigen schouwburg te openen waarin meer voorstellingen werden gegeven dan in die van Schouten.

 

Schouten huwde in 1772 met de kleurlinge Suzanna Johanna Hanssen, de moeder van Gerrit Schouten. 

 

Hendrik Schouten is begraven in de Nieuwe Oranjetuin, graf nummer 738 met het grafschrift:

 

Hier ligt begraven den weledele heer Hendrik Schouten, in leven Kommissaris van Kleijne Zaken deezer Colonie o.b.i.t. den 27 september 1801 - oud 56 jaren.

 

Suzanna Johanna Hanssen

Susanna Johanna *1750 en haar broer Philip Samuel *1751 waren de kinderen van de Duitse plantagehouder Samuel Loseke en de vrijgeboren zwarte vrouw Bettie / Liesbeth van Hannibal. De naam Hanssen voerden zij pas later. Vermoedelijk komt de naam Hanssen van Losekes moeder. De kinderen zijn in 1782 erkend door Samuel Loseke.
Bettie / Liesbeth was een dochter van de in 1732 gemanumitteerde Isaac Hannibal, voorheen genaamd Jakje. 
Isaac Hannibal was een half-broer van de vrij-geboren Elisabeth en Nanette Samson. Hun moeder Nanoe/Mariana is in 1713, dus na de geboorte van Isaac, door de vader van zijn halfbroer Charloo Jansz en halfzus Maria Jansz gemanumitteerd. Isaac leefde in concubinaat met een slavin van Frederik Coenraad Bossé, waaruit 3 kinderen werden geboren: Jupiter (Hannibal), Cato (van Bossé, concubine van Abraham de Para) en Nanoe. Zijn dochter Liesbeth werd vrijgeboren, zij had andere moeder dan haar broer en zussen óf zij werd pas geboren na de manumissie van de concubine van Isaac.
De erfgenamen van Isaac waren zijn broer Quakoe en zijn dochter Liesbeth.
[ bron: Cynthia McLeod: Elisabeth Samson, p. 40 en verder ]

 

 


2. Hendrik Samuel Schouten (*10-10-1785 - †16-04-1840)

Hendrik Samuel Schouten was de zoon van de Amsterdammer Hendrik Schouten en de kleurlinge Suzanna Johanna Hanssen. Hij lijkt ongehuwd, maar niet kinderloos gestorven. Zijn erfgenamen waren zijn zus Christina Elisabeth Schouten, en de 2 kinderen van zijn broer Gerrit Schouten: Carolina Maria (gehuwd met A.F. Lammens) en Frederik Johannes.

In september 1825 werd hij beëdigd als Burgerkapitein van de divisie Para [Surinaamsche courant 30-09-1825] . Hij is dit gebleven tot aan zijn dood op 16-04-1840.

Hij was eigenaar van meerdere plantages waaronder: Onverwacht, Topibo, L'Inquiétude en Liefdenshoek aan de Surinamerivier. Op Onverwacht, Topibo, L'Inquietude en Mawakkabo is hij directeur geweest.
In de periode 1837-1839 is hij diaken geweest voor de Hervormde Gemeente te Para. [Surinaamsche Almanak 1838 en 1839]

Surinaamsche courant, 19-04-1840 (Delpher.nl)
(16495) Op den 16den dezer maand, overleed alhier in den ouderdom van 55 jaren en 6 maanden , mijn Broeder de Heer HENDRIK SAMUEL SCHOUTEN; — waarvan langs dezen weg, kennis geve aan Vriendenen Bekenden. 
Paramaribo den 18 April 1840. 
C. E. SCHOUTEN

 

Voornaam Hendrik Samuel
Achternaam Schouten
Geboortedatum 10-10-1785
Datum doop 27-10-1785
Naam vader Schouten
Naam moeder Hansen
Tekst register 1785 oktober 27 Heb ik ondergesch: in teegenwoordigheid van den Eerw: broeder diacon P: Thomas, een echt kind gedoopt genaamt Hendrik Samuel geboore den 10 deezer. Vader Hendrik Schouten, moeder Susanna Johanna Hanssen echtelieden. Peeter: Samuel Loseken. Het kind wierd door de vader zelfs ten doop gehouden. Q: T: (was get:) A: A: Sporon V:D:M:
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)
Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 6 (Paramaribo)
Pagina register 139

 

Diverse bronnen

Het is vaak onduidelijk welke Hendrik Samuel Schouten het betreft.
[bronnen/links naar Delpher.nl]

 1. Hendrik Samuel Schouten  *1745 - †1801 (gehuwd met Hanssen)
 2. Hendrik Samuel Schouten  *10-10-1785 - †16-04-1840 ongehuwd?
 3. Hendrik Samuel Schouten  *05-03-1830 - †06-06-1893 - gehuwd 1877 met Sara Maria Victoria van Wijcks, weduwnaar van Francoise Susanna Orsinga, eerder wedr. van Julia Wilheimina Margaretha Binz
 4. Hendrik Samuel Schouten  *ca 1869- †29-09-1908 - zoon van C. Potvillagein 1893 gehuwd met Hendrina Johanna Leijsner / Leysner

 

Kinderen met Carolina Potvillage ?

H. Schouten (#2) koopt woning in 1831 voor, hoogstwaarschijnlijk, zijn kinderen met C. Potvillage

 • Surinaamsche courant 30-07-1831 (Delpher.nl)
  Transport
  Idem. Dezelve (Vendumeester J.E. Lijons), in relatie voormeld, aan H. SCHOUTEN, voor de minderjarige Kinderen van C. POTVILLAGE, genaamd Hk. SAML. SCHOUTEN en JOHANNA NANELLE SCHOUTEN, van het Huis, Erf en Gebouwen, aan de Zwartenhovenbrugstraat, La. D. No. 466. Paramaribo 30 Julij, 1831

In 1831 Carolina Jacoba (27) woonachtig op de Hogestraat 782, met Hendrik Samuel Schoute (14 ?) en Annette Johanna Schoute (4m).
[NL-HaNA, Suriname / Gemeentebestuur, 1.05.11.09, inv.nr. 65: Wijkregister 1831 D]

 

Dochter van Hendrik Samuel Schouten #2 en Carolina Louisa Jacoba Potvillage

 • www.suriname.nu maakt vermelding van een "bastaarddochter" (kind buiten echt geboren) van Hendrik Samuel Schouten Sr.: Johanna Nanette Schouten, overleden in 1836 op 4 jarige leeftijd. 
  De index geboorteregister 1831 op stamboomsuriname.nl geeft de volgende informatie: Schouten, Johanna Nanette / Moeder: Potvillage, Carolina Louisa Jacoba / folionr 41.  

Zoon van Hendrik Samuel Schouten #2 en Carolina Louisa Jacoba Potvillage

Dochter van Carolina Louisa Jacoba Potvillage (en H.S. Schouten?)

 Overige info

 • Schouten / Pree op forum Surinaamse genealogie Maria Elisabeth Pree; vermoedelijk een relatie gehad met ene Hendrik Schouten en kreeg met hem, Johanna Geertruida Schouten, geboren 20 november 1803. Gedoopt volgens het Lutherse geloof. Maria Elisabeth Pree is geboren op 10 februari 1782 en overleden op 6 mei 1842 
  Johanna Geertruida Schouten was eigenaresse van de volgende gemanumitteerden 

  1. Jetta (mustice)
  Bron: Namen van vrijgemaakte slaven 1816-1827, door H.E. Lamur en H.E. Helstone 
  #915 - boek 49 / 25-01-1827 - v - Jetta, Mustice - eigenaar en verzoeker: Johanna Geertruida Schouten

  Zie ook slavenregister: Jetta van Schouten, eigenaresse van Wilhelmina Andreij
  (Slaven-)Naam Wilhelmina Andreij
  Geslacht Leeg
  Eigenaar Schouten Jetta van
  Inschrijfdatum 1838
  Extra informatie inschrijving voor de vrijdom.
  Uitschrijfdatum 16 maart 1840
  Extra informatie uitschrijving Ingevolge resolutie dd 16 Maart 1840 No 398/346 overgebragt op het Commissariaat voor de inlandsche Bevolking met benoeming van D J Loth tot Straatvoogd.
  Inventarisnummer 10
  Folionummer 1790
  Jaar 1838
  Serie register 1838-1848
  Type register Particulieren
  Scannaam Slavenregister_InvNr_10_FolioNr_1790a
  Scan https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/4aabe04f-1a09-ebb3-fb2f-0891f55cf803.jpg

  2. Geertruida Cecilia Nuttig, slavennaam: Celia
  Bron: Manumissies Suriname op gahetna.nl: bij overlijden weduwe van D.J. Rijke
  Voornamen Geertruida Cecilia
  Geslachtsnaam Nuttig
  Slavennaam Celia
  Geslacht vrouw
  Datum manumissie 31-12-1834
  Bedrag cautie 0
  Datum borgtocht 29-11-1834
  Bedrag borgtocht 500
  Verwijzing /
  Borgen J.A. Muller en Maria El. Pree
  Eigenaar Johanna Geertruyda Schouten
  Overige informatie GR 31-12-34, no. 1308


  - En van de volgende slaven

  Henrietta van J.G. Schouten
  Bron: Slavenregister 1830-1838 InvNr. 05 FolioNr. 2148a de slavin Wilhelmina van Henrietta van J.G. Schouten

  Floortje (1797) en haar zoon Bonheur (1823)
  Bron Slavenregister 1848-1851 InvNr. 16 FolioNr. 1516

 

 


 

Uitzoeken wie de vader(s) is/zijn 

Schouten - Franke of Francke

De website suriname.nu meldt:

Overleden 04-02-1828: Maria Elisabeth Franke, Surinaams partner van Hendrik Samuel Schouten Sr.

Nationaal Archief, Den Haag, Digitaal Duplicaat: Microfiches Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, nummer toegang 1.05.11.16, inventarisnummer 1

Doopregister anno 1825
18 Julij _ JOHANNA GERHARDINA ELISABETH SCHOUTEN
Dochter van Maria Elisabeth Flaneke (of Francke?) 
Getuige ; Gerrit Carel Francois Schouten 
Geboren 10 Junij h.a.
Naar aanleiding der Gouv res dd 14 Septr. 1847 No 1350, heeft
deze persoon haren wensch te kennen gegeven om bij
voortduring den naam van Schouten als familie-
naam te blijven voeren

NL-HaNA, Microfiches DTB Suriname, 1.05.11.16, inv.nr. 13

Doopregister Anno 1827 (pag.94)
Den 11.Julij _ SARAATJE PETRONELLA SCHOUTEN
Dochter van Maria Elisabeth Franke
Geboren den 22 Junij 1827
Doopget.Pieter Hendrik Arons

Betreft dit of dit dezelfde Maria Elisabeth Franke 1802-1828?
Of Johanna Maria Elisabeth Francke 1782-1839? (bron: Nieuwe Surinaamsche courant 08-06-1839)

 

Schouten - Comvalius

Publieke Veilingen. Ten huize den den Vendumeester M. A. KEIJSER. 
DINGSDAG, 9 FEBRUARIJ 1841.
Hrt ERF met de daarop staande GEBOUWEN , op den hoek van de Steenbakkersgracht en Hofstraat, La. D. No. 608; aankomende den Boedel H. S. SCHOUTEN, ƒ 1465. — JULIANNA COMVALIUS voor hare minderjarige Kinderen HENRIETTA MARIA SCHOUTEN, JACOBA SUSANNA SCHOUTEN , JOHANNES MARTINUS SCHOUTEN en MARGARETHA ALBERTINA SCHOUTEN.
 

NL-HaNA, Microfiches DTB Suriname, 1.05.11.16, inv.nr. 13

Doopregister Anno 1827 (pag.103)
Donderdag 6 December _ JOHANNES MARTINUS SCHOUTEN
geboren 30 Oct.L.l
zoon van Juliana Comvalius
Doopgetuige Charles Del Prado

Geboorteregister 1829 (stamboomsuriname.nl) : Jansje Albertina Schouten, dochter van Juliana van Comvalius (folio 99)

Surinaamsche courant, 07-01-1843 : overleden 19-12-1842 Hendrietta Maria Schouten, dochter van Julianna Comvalius , 8 jaren en 5 maanden (= geboren ca juli 1834)

Surinaamsch weekblad, 05-09-1858 : overleden 28-08-1858 Juliana Comvalius, 58 jaren en 4 maanden

NL-HaNA, Suriname / Gemeentebestuur, 1.05.11.09, inv.nr. 65: Wijkregister 1831 D
Op Hogestraat 77 woonachtig:
Juliana Comvalius 28, Henrietta Maria Schoute 6, Jacoba Susanna Schoute 4, Johannes Martinus Schoute 3, Marg Albertus Schoute 19 nov. (allen gereformeerd)

 

Bronnenpublicaties

Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels 1800-1828, door John Sang-Ajang

 • 9633 27-09-1801 Schouten, Hendrik Schouten 56j. Commissaris van Kleine Zaken (NL 1942, 7/8)

 • 9631 06-02-1803 Schouten, Hendrik Martinus Schouten. SAV (Savanne of Savane Kerkhof der vrijlieden). Kleine kind van mevrouw M.H. Zeegelaar

  9632 06-02-1803 Zeegelaar, Hendrik Martinus Schouten zie volgnummer 9631 / Schouten

 • 9636 18-07-1808 Schouten, mejuffrouw Nanetta Hillegonda Schouten (Schoute) - 34j6m. weduwe van wijlen de heer D.J. Ryke (Rijke) (Hellegonda). Nieuwe Kerkhof

  9637 18-07-1808 Schoute, mejuffrouw Nanetta Hillegonda Schouten (Schoute) - zie volgnummer 9636 / Schouten

  9638 18-07-1808 Ryke, mejuffrouw Nanetta Hillegonda Schouten (Schoute) - zie volgnummer 9636 / Schouten

  9639 18-07-1808 Rijke, mejuffrouw Nanetta Hillegonda Schouten (Schoute) - zie volgnummer 9636 / Schouten

 • 1161 05-08-1808 Bossé, de vrije Quasiba van de vrije Finise van Bossé Op "Savanne" begraven. Begraven door de heer H. Schouten

 • 9635 31-10-1809 Schouten, Cornelis Schouten 39j9m

 • 9634 29-12-1824 Schouten, de heer J. Schouten overleden in en begraven voor rekening van Geneeskundig Civiel Departement op SAV (Savanne of Savane Kerkhof der vrijlieden)

 • 303 12-07-1825 Aquin, Eugenius Placidus Josephus d'Aquin 31j. advertentie geplaatst door/ testamentair executeur: Carolina Maria Schouten (echtgenote). Na korte ziekte. Begraven op de "Nieuwe Kerkhof". Begraven door+voor rekening van zijn echtgenote. Begraven 13/7. Rooms Katoliek. Overlijdensadvertentie

  304 12-07-1825 Schouten, Eugenius Placidus Josephus d'Aquin zie volgnummer 303 / Aquin

 • 10025 06-10-1784 Sobre H.D. Sobre (MD). Eigenaar van: pl. "de Goede Vreede", pl. "Clevia", 1/4 pl. "Saltshalen", 1/2 plantage "Vlaardingen", 1/2 pl. "Catharinasburg", grond "Klein Perou", 1/2 houtgrond "Onverwagt", Buitengrond "La Solitude" (S1818, 77)
 • 3842 28-07-1806 dhr B. van Gelderen overleden en begraven op plantage "Onverwagt" in Para. Universele erfgenaam: de vrije Elisabeth van van Gelderen. Crediteuren en debiteuren melden bij de heer J.E. Penard. (S 1806, 65)(fiche 9, 31). MD.

 • 4470 17-11-1806 Hanssen mr. Philip Samuel Hanssen 54j5m. TBB 1/4 houtgrond "Onverwagt" aan de Parakreek (S1809,6). Nieuwe Kerkhof

 

Schouten in "Lijst met namen van vrije personen in Paramaribo", Gebaseerd op het Wijkregister van Paramaribo 1846, in database gezet door Ph. Dikland en J. Sang-Ajang (via digitalisering slavenregister)

Christina Elisab: dochter van Hendrik Schouten en Suzanna Johanna Hanssen
Saraatje Petronella dochter van Maria Elisabeth Franke
Johanna Elisabeth Gerhardina dochter van Maria Elisabeth Franke
Anna Maria
Jacoba Susanna dochter van Juliana Comvalius
Johannes Martinus zoon van Juliana Comvalius
Margaretha Albertina dochter van Juliana Comvalius
Johanna Geertruida dochter van Maria Elisabeth Pree?
Johanna Elisabeth ?
Jb: Abm: ?
Frederica Wilhelmina ?
Hendrica Paulina ?
George Lodewijk ?
Frederik Joh: zoon van Gerrit Schouten
Leentje Helena ?
Hendrik Samuel zoon van Potvillage, Carolina Louisa Jacoba

* Ik mis Carolina Maria Schouten op deze lijst * Zij was echtgen. van A.F. Lammens sr. en destijds vermoedelijk woonachtig in Nederland.

 

"Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863" van Ellen Neslo

pagina 305

127m
(man)
Schouten, Hendrik Samuel (zoon)

1e Comvalius, Juliana/ Potvillage
2e Orsinga, Susanna Francoise  *

Hofstraat 10-10-1785 tot 16-4-1840
(OT: Oranje Tuin begraven)
Geref Planter
128 vB
(vrouw van blanke)
Lammens geb. Schouten, Carolina Maria

Lammens, Adriaan Francois, Blank

Waterkant 51-53 1-2-1804 tot 22-10-1886
(NL)
1767 tot 1847
RK Luth Planter / Ambtenaar
129m
(man)
Schouten, Gerrit Carl Francois

Zeegelaar, Maria Helena

Keizerstraat 11 16-1-1779 tot 30-9-1839
? tot 1842
Geref Luth Kunstenaar
           

* Susanna Orsinga is in 1861 gehuwd met H.S. Schouten (de zoon van H.S. Schouten 1785-1840).
Juliana Comvalius (ca 1800 - 1858) is moeder van H.S. Schouten die getrouwd was met Orsinga.

 

Koloniaal nieuwsblad 04-04-1870
Bevallen 18 maart 1870 Susanna Francoise Orsinga, echtg van Hendrik Samuel Schouten, zoon

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 05-06-1875
Overleden 30 mei 1875 Francoise Susanna Orsinga, echtg. van Hendrik Samuel Schouten, 49 j.

Geneanet / Keizerweerd
Johanna Elisabeth Schouten *21-08-1838 gehuwd met Henrich Schepp 12-07-1826
ondertrouwd 11-01-1867 (Koloniaal nieuwsblad 16-01-1867)

Geboorteregister 1829 folio 99
Jansje Albertina Schouten, dochter van Juliana van Comvalius

Geboorteregister 1831 folio 206
Johanna Carolina Schouten dochter van Susanna Hildegonda Schouten


Nationaal Archief, Den Haag, Digitaal Duplicaat: Microfiches Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, nummer toegang 1.05.11.16, inventarisnummer 8 (scan 44 Schouten en Lammens)
+3_Hr.Adriaan Francis Lammens-
_Weduwenaar van vrouwe Maria de Gelder -
_oud 60 jaren _Gereformeert_geb.te:Vlissingen-
_Carolina Maria Schouten _Wed.van Eugenius
_Plasidus Josephus d'Aequin-oud 23 jaren_
_Roomsch Catholieke_geb.te;Paramaribo-
_Ondertrouw:12 january_Getrouwd ;28 January 1826-


 

Overigen

Surinaamsche courant, 13-05-1840 pagina 2 
Publieke verkoop 20-05-1840 van eigendom H.S. Schouten:
23 privé slaven waaronder bekwame kanters en zagers  [ Klik hier voor vermoedelijke lijst van slaven in slavenregister, gezien uitschrijfdatum en aantal ]
huis en erf ad Saramaccastraat lopende tot aan Suriname-rivier La. D. No. 561 O.W. en La. E. No. 13 N.W.
erf en gebouwen ad Saramaccastraat La. D. No. 537 O.W. en La. E. No. 48 N.W.
erf en gebouwen ad Steebakkersgracht La. D. No. 605 O.W. en La. D. No. 157 N.W.

De 23 slaven staan vermoedelijk op onderstaande lijst in het slavenregister 1838-1848, gezien de uitschrijfdatum en het aantal.
Bron: Slavenregister 1838-1848 privéslaven van Hendrik Schouten
InvNr. 10 FolioNr. 1815a en InvNr. 10 FolioNr. 1815b

(Slaven-)Naam Geslacht Inschrijfdatum Uitschrijfdatum
Adam 1e Man 1838 15 juli 1840
Adam 2e Man 1838 15 juli 1840
Adriana Vrouw 1838 15 juli 1840
Bienvenue Man 1838 15 juli 1840
Carolus Man 1838 15 juli 1840
Charlotte Vrouw 1838 15 juli 1840
(Damon Man 1838 8 januari 1839)
Ferdinand Man 1838 15 juli 1840
Frans Man 1838 15 juli 1840
Frederik Man 1838 15 juli 1840
Frederik 2e Man 1838 15 juli 1840
Geluk Man 1838 15 juli 1840
Jacobus Man 1838 15 juli 1840
Jan Man 1838 15 juli 1840
Jeck Man 1838 15 juli 1840
Julianna Vrouw 1838 15 juli 1840
Laurentina Vrouw 1838 15 juli 1840
Mietje Vrouw 1838 15 juli 1840
Nooitgedacht Man 1838 15 juli 1840
(Onvemacht Man 1838 30 september 1839 )
Pieter Man 1838 6 januari 1841
Primo Man 1838 15 juli 1840
Valentijn Man 1838 15 juli 1840
Willem Man 1838 6 januari 1841
William Man 1838 15 juli 1840

 Klik hier voor alle slaven van Hedrik Schouten in slavenregister 1830-1838