Bronnenonderzoek - bijzaken behorende bij artikel over Buillab

 

 

Isay Wolff

bron: forum Surinaamse Genealogie - Abraham Garcia Wijngaard
In de emancipatie-database van het Nationaal Archief staat als eigenares bij borderelnummer PE659
Quasiba van La Parra vermeld; hierbij de opmerking: Negerin Quasiba van La Parra op 14-04-1827 gemanumitteerd.
De negerin Quasiba huwde Isay Wolff, zij overleed te Paramaribo op 09-09-1862.

Manumissie Quasiba van la Parra

Vlg. No.     1083
Bronnen     Reg. Vrij 1816/27    481,94
(Gepriv.) Sur. Courant    Boek 49    14 april 1827
Slavennaam    Kwassiba
Leeftijd    -
Derzelver Kouleur    Neger
Moeder    -
Derzelver Kouleur    -
Plantage    -
Namen der Eigenaars    Jeos De La Parra
Namen der Verzoeker    J.B. Louzada, geautoriseerd
Datum van verleende Vrijdom    -
Belangrijke Opmerkingen    -


Index geboorteregister 1829 (Denie Kasan)

13-10-1829 Wolff, Maria Hendrietta - moeder: Pardo, Johanna Elisabeth / vader: Johannes Hermanus Wolff, metzelaar - folionr.184
29-09-1829 Wolff, François Isay - moeder: van La Parra, Quassiba (huis D.867)- folionr.169
20-06-1829 Wolff, Mariantje Isay - moeder: Philida van Christina Dumaurin (huis D.840) - folionr.107
04-07-1829 Malmberg, Johanna Margaretha - moeder: Wolff, Mietje (huis D.523) - folionr.113


Als eigenaar van borderelnummer PE965 bij de emancipatie in 1863

Familienaam: Wolff
Voornaam: Isay
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Borderelnummer: PE965
Opmerkingen: Boedel; borderel ingevuld door Jacobus de Jong, curator. Isay Wolff had slechts een deel van de eigendomsrechten over de slaven

Albertus, F. en R. Wolff waren erfgenamen boedel Isay Wolff

Verwant aan gevonden personen in Familysearch.org?

Francois Isay Wolff (geboren ca 1830)
partner Bergere Purperhart
kind: Mietje Purperhart of Wollf (geboren 1860)

Emancipatie 1863 - Mietje Wolff als eigenaar

Mietje Wolff , Klipsteenstraat 248 te Paramaribo. borderel PE968 (Invuller borderel: M. Wolff voor moeder Mietje Wolff)

 

Hendrik Frederik Matile en Jean Louis Matile of Matille

Nationaal Archief Suriname - plantage Hanover
1825 - meetcertifikaat
"De tegenswoordige eigenaar is J: L: Matile als bij testamentaire dispositie erfgenaam van H: F: Matile. "

Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, inventarisnummer 908 (scan 1 e.v.)
Testament 29-03-1820 Jean Louise Matile (echtgenote: Lodovica Christiana Rancke)

Ludovica Christina Rancke overleden 26-11-1851 te Hummelo, 61 jaar, echtgenote van Jean Louis Matile (doop 17-02-1790 te Hulst )

Jean Louis Matile overleden 13-04-1827 te Princenhage (Breda, NB), echtgenoot van Louisa Christina Rancke, zoon van Jean Charles Matile en Henriette Caron (Henriette Caron was gehuwd met Charles Alexandre Matile ovl 1-10-1803 - Jean Charles Matile = Charles Alexander Matile?)

Opregte Haarlemsche Courant 21-04-1827
Bij Breda, is op den 7 April, door een ongelukkig toeval overleden : den Wel - Edel Gestr. Heer J.L. MATILE, Gepensioneerd Majoor Titulair, Ridder van de Willems Orde 4de Klasse, in den ouderdom van ruim 51 jaren.

[ Jean Louis Matile schijnt zichzelf van het leven beroofd te hebben. Zie Histoire généalogique des différentes branches de la famille Matile, pagina 72 ev]

 

Volkstelling Suriname 1811 - index blank bewoners
153 Matile H.H. / blanken:1 / slaven:15 / administrateur van: Aldenraad Matapica, Buijs Vlijt
373 Matile J.L. &  vrouw / blanken:2 / slaven:1

 

Koloniaal Suriname - database Gereformeerden 1688-1792 - Dopen/Geboorten
"... ondergeteekende in de teegenwoordigheid van den eerw: broeder ouderling H. F. Matille ..."

 

Koloniaal Suriname - database Gereformeerden 1688-1792 - Ondertrouw
Familienaam man: Matille
Familienaam vrouw: Noortman
Datum ondertrouw: 27-5-1785
Datum huwelijk: 1-1-1785
Tekst Register: 1785 op heeden den 27 maij sijn ten overstaan van den Ed: Achtb: heeren G: P: Bennelle en Frans Saffin raaden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & en door mij ondergeteekende prov: gesw: clercq na behoorlijke afvraging in den huwelijken staat in en aangeteekend Hendrik Frederik Martille (Matile?) jongman van de gereformeerde religie oud 38 jaaren geboortig te Gorcum in de provintie Holland en Clasina Noortman ........... oud 34 jaaren van de Lutersche religie alhier geboortig, gemunieerd met certificaat van Heeren Weesmeesteren deser colonie wegens het bewijs van haare kinderen. Actum Paramaribo dato utsupra G: P: Bennelle, Frans Saffin / my praesent J: Dieulefit prov: gesw: clercq
Archiefstuk: ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)
Code microfiche: Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 3
Pagina Register: 133

 

Koloniaal Suriname - database Gereformeerden 1688-1792 - Kerkgerechtigheden
Familienaam: Matille
Datum kerkrecht: 6 augustus 1785
Tekst Register: 1785-juni 8 Debet den boedel J: S: Matille weesm: - A voor kerekegeregtigheijd voor't begraaven van hem selfs op de plantagie Waijampibo f 16,15
Archiefstuk: ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 28, grootboek van de kerk van Paramaribo 1782 -1785
Code microfiche: Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1782 - 1785 / 3
Pagina Register: 48

 

Vrij in Suriname - Emancipatie 1863
Familienaam: Matile geboren Van Bakhauzen
Voornaam: Weduwe J.C.
Borderelnummer: PE530
Opmerkingen: Invuller borderel: A.L.E. de Randamie. Van Bakhauzen was de weduwe van Jean Cornellie Matille. De naam Van Bakhauzen werd ook zonder 'van' geschreven en verder als volgt gespeld: Bakhousen

Vrij in Suriname - Manumissies 1832-1863
Bloesem, Catharina Martina GR 15-06-40, no. 758;
Saraatje Cornelia M. Bakhauzen echtg. van J.C. Matile (als borg)

 

Geprivilegeerde Surinaamsche courant 07-02-1825
De Eerste Exploicteur der dezer Kolonie zal over Jaar en zes weken dag en datum nader te bepalen publiek by Executie verkoopen, de navolgende Effecten onder Sequestratie gebragt; als : Op den le. January 1825, de Houtgrond L'inquietude, gelegen in boven Para aan de Carolina Kreek, aankomende J.L. MATILE als Erfgenaam H.F MATILE.

 

Surinaamsche courant 05-07-1825
Edictale Citatie
Den Eersten Exploicteur der Kolonie Suriname dagvaard bij dezen alle bekende en onbekende Crediteuren van de navolgende personen, als:
Van J.L. MATILE als Erfgenaam van H.F. MATILE wegens het provenue van het op den 6 Mei 1825 bij Executie verkochte Plantagie Johanneszoon, aangekomen hebbende genoemde J.L. MATILE als Erfgenaam van H.F. MATILLE.
Van J.L. MATILLE als Erfgenaam van H.F. MATILLE, wegens bet provenue van op den 6 Mei 1825 bij Executie verkochte Houtgrond Indigoveld cum annex , aangekomen hebbende genoemde J.L. MATILLE als Erfgenaam van H.L. MATILLE.
Van J.L. MATILLE als Erfgenaam van H.F. MATILLE wegens het provenue van op den 6 Mei 1825 bij Executie verkochte Houtgrond Hanover, aangekomen hebbende genoemde J.L. MATILLE als Erfgenaam van H.F. MATILLE.

 

Surinaamsche courant 15-06-1825
Sedert eenige tijd is van den ondergeteekende weggeloopen een Neger Jonge genaamt AUGUSTUS, gemerkt op zijn regter arm A.S., eertijds behoord hebbende aan den uitlandigen Heer J.L. MATILLE, aparentlijk zich ophoudende op de Houtgrond L'Inquitude in de Para Kreek, die dezelve terug brengt, zal eene premie van Een Hondert Vijftig Guldens bekomen.
Een ieder wacht zich voor schde.
Paramaribo den 13e Junij 1825
A. Sanson

 

Het Utrechts archief - Notariële akte U264b15 - 134 : Testament
Akte    Inventarisnummer U264b15, aktenummer 134
Aktedatum    27-10-1810
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
...
Naam tweede partij: Bartholda Sandrina Heckers
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Jean Louis Matile
...

 

Het Utrechts Archief  - Notariële akte U264b11 - 41 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b11, aktenummer 41
Aktedatum    23-11-1797
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Georgina Geertruyda Elisabeth Kurk, eerder wed. George Young
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Johan Erpel
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Hendrik Frederik Matile
Beroep tweede partij: raad in den hove van civile justitie te Paramaribo
Naam tweede partij: Hendrik Unico Wilkens
Beroep tweede partij: commissaris van klyne zaken
Samenvatting inhoud akte: om kopieën van in Suriname gepasseerde akten van haar en haar
: laatst overleden man te verzoeken
Verwijzingen: procuratie d.d. ......1787 voor gezworen klerk Willem Hendrik Esser

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U264b11 - 44 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b11, aktenummer 44
Aktedatum    15-12-1797
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Elisabeth Geertruyda Kurk
: (eygentlyk Georgina Geertruyda Elisabeth Kurk), eerder wed.
: George Young
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Johan Erpel
Naam tweede partij: Hendrik Frederik Matile
Naam tweede partij: Unico Hendrik Wilkens
Samenvatting inhoud akte: om haar belangen in Suriname waar te nemen, speciaal om de plantage
: Moed en Kommer met een daarnaast gelegen stuk land te beheren
Verwijzingen: testament d.d. 4-12-1778 voor Johan Ernst Haftenberger, klerk te
: Paramaribo
Bijzonderheden: by overlyden van één der gemachtigden porcuratie op Nicolaas Polak

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U264b11 - 56 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b11, aktenummer 56
Aktedatum    03-04-1798
Aktesoort    Procuratie
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Georgina Geertruida Elisabeth Kurk
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Johan Erpel
Naam tweede partij: Hendrik Frederik Matile
Naam tweede partij: Unico Hendrik Wilkens
Samenvatting inhoud akte: om voor het hof van civiele justitie te Suriname plecht van
: f 30.000,- te vestigen op aandeel in plantage Moed en Kommer en een
: stuk land van 250 akkers, ten behoeve van de weduwe Vereul en zoon
: kooplieden te Amsterdam
Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 7-10-1797 voor notaris P. Huntum te Amsterdam

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U264b14 - 21 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b14, aktenummer 21
Aktedatum    07-06-1806
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Hendrik van Alphen
Naam echtgenote eerste partij: x Georgina Geertruida Elisabeth Kurk
Woonplaats eerste partij: Emmerik
Naam tweede partij: F.H. Matile
Naam tweede partij: Hs. Klint
Woonplaats tweede partij: Suriname
Samenvatting inhoud akte: om plantage Moed en Kommer en stuk land, groot 250 akkers, in
: Suriname te beheren
Verwijzingen: procuratie d.d. 31-5-1798 voor notaris P. Huntum te Amsterdam
Verwijzingen: procuratie d.d. 7-4-1798 voor notaris C. van Hees
Bijzonderheden: met substituutregeling
Bijzonderheden: het handelshuis van de heren Weduwe Vereul en zoon te Amsterdam
: voert de correspondentie inzake de plantage en stuk land
Bijzonderheden: met herroeping bovengenoemde procuraties

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U260a14 - 69 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U260a14, aktenummer 69
Aktedatum    30-03-1805
Notaris    J. F. GOBIUS JR, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Cornelis van der Linden
Beroep eerste partij: notaris ''s hoofs van Utrecht, schout van
: Breukelen proostdye en secretaris van Oud Maarsseveen en
: Nieuw Maarsseveen en Neerdyk
Woonplaats eerste partij: Breukelen
Naam tweede partij: J. Stöckel
Samenvatting inhoud akte: tot beheer en administratie van zyn aandeel in de plantage
: Tout lui faut in Suriname
Bijzonderheden: by overlyden of vertrek procuratie op Hendrik Frederik Matille

 

Genealogie van Matile te vinden op:
- Familysearch - Histoire généalogique des différentes branches de la famille Matile, door J.C.H. Matile, 1914 
Bulletin de la Commission pour l'histoire des églises Wallonnes 

Uit de eerste blijkt o.a. dat:

 • Hendrik Frederik / Henri Frederic Matile *12-11-1749 te Gorcum, was een zoon van Amy Matile 1727-1805. 1e huwelijk 01-01-1785 Clasina Noortman. 2e huwelijk 11-11-1810 Nanette Susanna Pieterse [Peterse] *1759-1833, weduwe van A.A. Sporon. Overleden 17-11-1815 te Paramaribo.
  Charles Alexander Matile *1725 was zijn broer. Jean Louis Matile, zoon van Charles Alexander Matile, was erfgenaam van zijn oom H.F. Matile.
 • Kinderen van de pastoor Charles Alexander Matile (1725—1803), allen Matile.
  Eerste huwelijk : Charlotte Marie *1761.
  Tweede huwelijk: Henriette Emilie *1764, (Jeanne) Marie Alexandrine *1765, Jean Charles *1767, Pierre Alexandre Antoine *1768, Pierre Antoine *1769
  Derde huwelijk: Ami Henry Matile *1772, Théodore Frédéric *1772, Florentine Louise *1774, Jean Louis *1776, Henry & Louise (tweeling) *1777, Esther Cornélie *1778, Anne Marguerite *1780, Marie Anne *1781
 • Jean Louis Matile eerst gehuwd was met Bartholda Sandrina Heckers (ondertrouwd op 24-04-1807, huwelijk 12-05-1807) en vervolgens op 21-06-1816 [ of 20-05-1816 te Paramaribo ]met Lodevica (Louisa) Christina Rancke.
 • Jean Louis Matile en Rancke een zoon hadden: Charles Guillaume Louis Matile *24-08-1817 Paramaribo
  [ is 30-07-1817 bevallen, zie Utrechtsche Courant 17-11-1817 : Heden ochtend verloste mijne geliefde Huisvrouw L.C. RANCKE , zeer voorspoedig van eenen ZOON. MATILE. Paramaribo den 30 Julij 1817]
  [ volgens info plantage Johanneszoon: "1 kindje bekend: Hendrik Carel Lodewijk (1818-1818, als baby overleden)" ]
 • Bevat een brief die meer verteld over het huishouden Matile - Rancke.
   

Wie is Hendrik Louis Matile?

Overlijdensakte: NAS 2.10.61 Overlijdens 1859, folio 434: Hendrik Louis Matile
Overleden 03-11-1859 op de Princestraat E.285 (NB Buillab woonde op E.287). 64 jaar, geboren in Suriname, beroep: timmerman, ongehuwd, ouders onbekend. Dus geboren ca 1795