Bronnenonderzoek ter aanvulling op plantage Onverwacht.

Hier wordt continu aan gewerkt. Input is welkom!

Overlijdensaktes met dank aan dhr. van Helvoort.

 

Adriaan Francois Lammens junior, eigenaar van plantage Onverwacht periode 1844-1859, was de zoon van Adrianus Franciscus Lammens (1767-1847), uit zijn eerste huwelijk (1788-1795) met Suzanna Cornelia Mogge Pous (1769-1807).
Geboren op 15 januari 1792 te Vlissingen, Zeeland, Nederland, gedoopt op 22 januari 1792. (bron: website fam Keetlaer, doopinschrijving 22-01-1792 Zeeuwsarchief) en op 18 juni 1861 overleden in Suriname. (Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, Paramaribo, 22-06-1861)

 

Chronologisch

1822: A.F. Lammens jr. wordt lid van de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. (Surinaamsche Almanak 1843) Hij is dan 30 jaar oud.

- Vóór 1829 was A.F. Lammens schijnbaar eigenaar van plantage L'Inquiétude.

11 augustus 1829: Schuldbekentenis van H.S. Schouten aan A.F. Lammens jr. tbv plantage L'Inquietude  f3300,- (bron boedelpapieren A.F. Lammens jr)

8 augustus 1832: Schuldbekentenis van H.S. Schouten aan A.F. Lammens jr. tbv plantage L 'Inquietude  f1100,- (bron boedelpapieren A.F. Lammens jr)

6 november 1832: Manumissie van Theresia van 'Antje van Askan van Ephrata', die dan de naam Theresia Mosselwijk krijgt. (volgens haar overlijdensakte 1880 is zij dochter van Maria Christina)

17 april 1833: geboorte Adriaan Jacobus Lammens, zoon van Theresia Francina Adriana Mosselwijk en Adriaan Francois Lammens junior. (bron: geboorteakte Adriaan Jacobus Lammens 17-04-1833 folio 62 en overlijdensakte Adriaan Francois Lammens j.r.)

8 oktober 1835: het huis aan de Burenstraat, bekend onder La. D. N°. 666, wordt overgeschreven op zijn naam.  

Transporten Den 8sten October. J. F. WERGES, aan A. F LAMMENS JR., van het Huis en erf aan de Burenstraat bekend onder La. D. N°. 666. Paramaribo, den 9 October 1835. De Griffier van het Geregtshof, A. van MEERTEN.

Surinaamsche courant : letterkundig dagblad, Paramaribo, 12-10-1835


november 1838
: geboorte van dochter van Theresia Francina Adriana Mosselwijk. 
(bron: Delpher: Surinaamsche courant : letterkundig dagblad 05-12-1838 )

1839: Schuldbekentenis van H.S. Schouten inzake bovenstaande schuldbekentenissen (1829 en 1832). De schuld moet in 1844 afgelost zijn. (bron boedelpapieren A.F. Lammens jr)

16 april 1840: Overlijden van H.S. Schouten, die dan nog steeds een schuld heeft openstaan bij A.F. Lammens jr. 

13 december 1844: A.F. Lammens junior koopt de (2x 11/48) aandelen in plantage Onverwacht van Carolina Maria Schouten, zijn stiefmoeder, en haar broer Frederik Johannes Schouten. Beiden kinderen van Gerrit Schouten. De andere helft is dan van Elisabeth Christina Schouten.

Ter Kasteleneije van het Geregtshof. 
Vrijdag 13 december 1844 
11/48 aandeelen in de Houtgrond ONVERWACHT, gelegen aan de Para Kreek, aankomende CAROLINA MARIA SCHOUTEN Echtgenoot van Mr. A.F. LAMMENS - f 6,500. A.F. LAMMENS Jr. 
11/48 aandeelen in gemelden Houtgrond, aankomende FREDERIK JOHANNES SCHOUTEN - f 7,600. - Dezelve

Surinaamsche courant, Paramaribo, 16-12-1844

4 maart 1853: A.F. Lammens jr heeft "overgenomen bij transactie van F.C. Kuster": de privé-slavin Polly *1818 en haar 4 kinderen Martinus *1833, Wilhelmijntje *1836, Cornelia *1846, Francina Andresa *1850, Willem *1856 (zie fo 668) (bron: slavenregister 1851-1863 A.F. Lammens jr folio 2071)
[Verder onderzoek wijst uit dat Frederik Carel Kuster, privé en nom.ux, Polly en haar kinderen op 30-01-1849 heeft aangekocht van A.F. Lammens en vervolgens op 04-03-1853 heeft overgedragen "bij transactie" aan A.F. Lammens. (bron: slavenregister 1851-1863 folio 668 F.C. Kuster).
A.F. Lammens verkoopt Wilhelmijntje op 30-03-1853 aan C.A. Dorwart voor den vrijdom. 
Wilhelmijntje is gemanumitteerd onder de naam van G.W. Wartrod (Res 22 Julij 1856 no 968) (bron: slavenregister 1851-1863 folio 1713 C.A. Dorwart
Polly en haar andere kinderen worden op 05-05-1857 verkocht aan A. Wildeboer.
Op 28 juni 1859 worden ze per executie weer verkocht aan C.L. Destouches, "voor zijne reeds hebbende en nog te verwekkene kinderen", alwaar zij tot de afschaffing van de slavernij verbleven.]

30 maart 1854: manumissie Cornelia Francina Frederica van der Goes *1834, dochter van Truitje van houtgrond Onverwacht. Truitje is Magdalena Truitje Pinas *1808.

14 juli 1855: op verzoek van A.F. Lammens jr. krijgen Theresia Mosselwijk en haar dochters Maria Magdalena en Susanna Hillegonda de achternaam Lammens. Tevens krijgt Theresia de namen Francina Adriana erbij.
Zie ook geboorteakte Adriaan Jacobus Lammens 1833 (krijgt de naam bij geboorte)

23 februari 1856: manumissie van Adelaide Francina Lannens *1827 (van plantage Onverwacht, dochter van Babé = Francina Piqué) en haar zoon Adriaan Francois Lannens *1854
(zie Slavenregister 1851-1863 Onverwacht folio 1366)

Manumissie Adelaide Francina Lannens - NA Den Haag toegang 1.05.11.13 inv.575
Manumissie Adelaide Francina Lannens

18 juni 1856: overlijden van Elisabeth Christina Schouten op 84-jarige leeftijd, de zus van Hendrik Samuel Schouten. (zie Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen, nummer toegang 1.05.11.13, inventarisnummer 2475 C.E. Schouten en Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 21-06-1856.) Zij was tot dat moment voor 26/48e deel mede-eigenaar van plantage Onverwacht, mede-eigenaar (1/2) van plantage Topibo en had een onbekend aandeel in plantage L'Inquietude.

1857: De Almanak van 1857 vermeldt A.F. Lammens als enige eigenaar van plantage Onverwacht. Het is onduidelijk hoe hij volledig eigenaar is geworden. In de kranten op Delpher.nl kon ik niets vinden over Onverwacht dat te maken kan hebben met de erfgenamen van Elisabeth Christina Schouten of de verkoop van plantage Onverwacht. 

1 maart 1857: A.F. Lammens jr. laat zijn testament vastleggen. Op dat moment is hij eigenaar van plantage Onverwacht.

24 maart 1857: Zijn volmagt brengt hij over van A. Wildeboer naar zijn zoon A.J. Lammens, dhr. Walsh en dhr. Wilmans.

Met onderling goedvinden heeft de ondergeteekende zijn Volmagt, uitgebracht op den WelEd. Heer A. Wildeboer, overgedragen op de Heeren WASH, WILMANS en A.J. LAMMMENS. Paramaribo, den 24 maart 1857
Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad. Paramaribo, 26-03-1857.

 •  Niet lang daarna worden het huis aan de Burenstraat en plantage Onverwacht geveild:

5 mei 1857: de privé-slavin Polly en haar 4 kinderen worden verkocht aan A. Wildeboer.

29 januari 1958: het Huis en Erf aan de Burenstraat, La. D. No 149 (oude wijk: #666), wordt geveild op 21 en 29 januari. Op 29 januari wordt het verkocht voor f 905. aan T.F.A. Lammens (Theresia Francina Adriana Lammens). 

Publieke Veilingen Vrijdag, den 29 Januarij 1858
Het Huis en Erf aan de Buren straat, La. D. No 149, aankomende A.F. Lammens Jr - f 905. - T.F.A. Lammens.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, Paramaribo, 30-01-1858

30 januari 1858: manumissie van Frederik Johannis Lannens *1851, zoon van Adelaide Francina Lannens. (dochter van Francina Piqué *1799 van pl. Onverwacht). En manumissie van Sophia Alexandrina Verwacht *1846, dochter van Kwasiba, zus van Adelaide Francina Lannens van houtgrond Onverwacht (broers Sophia krijgen familienaam Piqué in 1863).

21 januari 1859: plantage Onverwacht wordt geveild.

[13575] De Exploicteur bij het Geregtshof in de kolonie Suriname, zal op Vrijdag den 21 Januarij 1859, des voormiddags ten half negen ure, publiek bij executie verkoopen ; Den Houtgrond ONVERWACHT cum annexis, gelegen in Para, aankomende A. F. Lammens Junior. Paramaribo; den 6 December 1858
SIMON ABENDANON Sz.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, Paramaribo, 07-12-1858

 

25 januari 1861: A.F. Lammens leeft in armoede en verzoekt het gerechsthof om pro-deo proces te mogen voeren tegen de uitlandige Carolina Maria Schouten, weduwe van A.F. Lammens sr. dus zijn stiefmoeder, inzake het restant van de schuld van wijlen dhr. H.S. Schouten/ plantage L'Inquiétude.

4 maart 1861: Dhr. Leysner, woordvoerder van de uitlandige C.M. Schouten, was gesommeerd om op 4 maart 1861 voor het gerechtshof te verschijnen.

- Hoe dit is afgelopen is verder niet te herleiden uit de papieren. (uitzoeken wanneer plantage L'Inquiétude is verkocht)

10 maart 1861: overlijden van de 9-jarige Frederik Johannes LaNNens (*1851-1861). Hij is de oudste zoon van Adelaide Francina LaNNens en de laatste van haar kinderen die is gemanumitteerd conform testament A.F. Lammens jr. (30-01-1858). (Surinaamsch weekblad 17-03-1861, overlijdensakte Frederik Johannes Lannens 10-03-1861  )

overlijdensakte Frederik Johannis Lannens
overlijdensakte Frederik Johannis Lannens

14 juni 1861: A.F. Lammens jr. trouwt met Theresia Francina Adriana Lammens.  Zij is de gemanumitteerde Mosselwijk.
Het lijkt erop dat hij op dat moment stervende is, gezien de inleidende tekst:

Burgerlijke Stand

Paramaribo, den 14 Junij 1861
Krachtend Gouvernements-resolutie dd. heden No. 1, zijn tenzelfden dage, uit hoofde van de bestaande urgentie, met dispensatie van de Zondags geboden, in den huwelijke staat opgenomen:
Adriaan Francois Lammens, Junior

en 
Theresia Francina Adriana Lammens
De Hoofd-Commies; belast met de functien van den Gouvernements-Secretaris, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
J.E. Wesenhagen.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, Paramaribo, 18-06-1861.

18 juni 1861 overlijdt A.F. Lammens junior op 69 jarige leeftijd. (Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad, Paramaribo, 22-06-1861 en overlijdensakte)

 

overlijdensakte Adriaan Francois Lammens junior
overlijdensakte Adriaan Francois Lammens junior
Folio 291
In het jaar 1861 den 19den
dag der maand Juny compareerde voor mij Jacob Francois Sailetvanier, Adjunct Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Kolonie Suriname.
Adriaan Jacobus Lammens
oud 27 jaren, van beroep planter
woonachtig aan de Burenstraat
zoon van de natenoemen overledene
dewelke ten overstaan van Johan Hendrik Stenhuys oud 36 jaren, van beroep Metselaar wonende aan de Keizer Straat en
Philippus Engelbertus Friebels oud 28 jaren, van beroep Metselaar wonende
aan de Prince Straat als getuigen,
verklaarde dat op Dingsdag den 18den Juny 1861
des avonds ten zeven ure, in het huis aan de
KeizerStraat L.B. No 34 overleden is
Adriaan Francois Lammens junior
echtgenoot van Theresia Francina Adriana Lammens
oud 69 jaren van beroep geen
gewoond hebbende te Suriname, geboren
te Vlissingen / Zeeland/ in leven zoon van
Adriaan Francois Lammens en van
Suzanna Cornelia Mogge Pous, beide overleden
wonende __ voor zijne aankomst binnen deze Kolonie het laatst gewoond
hebbende te Vlissingen.
En is hiervan Acte opgemaakt en door den comparante, de
getuigen en ons, na gedane voorlezing, onderteekend.

 

 

6 juli 1861 overlijden van Adelaide Francina LaNNens (overlijdensakte Adelaide Francina Lannens

1861 o Lannens Adelaide Francina 1828s
overlijdensakte Adelaide Francina Lannens
overlijdensakte Marius Frederik Lannens
overlijdensakte Marius Frederik Lannens

15 juli 1861: overlijden van het jongste zoontje van Adelaide Francina Lannens: Marius Frederik Lannens, 4 maanden oud.  (overlijdensakte Marius Frederik Lannens 15-07-1861) - aangifte overlijden moeder en zoon wordt gedaan door Henrij Lijon. 

30 juli 1862: Het huis aan de Burenstraat wordt geveild

(9327) De waarnemende Exploicteur bij het Geregtshof in de kolonie Suriname, zal op Vrijdag den 8 Augustus e. k., des voormiddags om Half negen ure, publiekelijk bij executie verkoopen : Het Huis en Erf aan de Burenstraat La D No. 149, aankomende weduwe A.F. Lammens Jr. Paramaribo, den 30 Julij 1862. J. A. A. SALOMONS.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad". Paramaribo, 31-07-1862.

 

9 juli 1880: overlijden van Theresia Francina Adriana Lammens na een ziekbed, op 67 jarige leeftijd. De advertentie in de krant is geplaatst door haar zoon: Adriaan Jacobus Lammens.

overlijdensakte Theresia Francina Adriana Lammens, voorheen Mosselwijk
overlijdensakte Theresia Francina Adriana Lammens, voorheen Mosselwijk

 

Tekst overlijdensakte:

 

folio 596
[...] heeft verklaard dat  op vrijdag 09-07-1880
den ochtends te zes ure in het huis aan de
Prinsestraat bekend onder letter E nummer 276 is overleden
Theresia Francina Adriana Lammens
weduwe van Adriaan Francois Lammens junior
oud 67 jaar van beroep geen,
geboren te Suriname, gewoond
hebbende te Paramaribo

in leven dochter van wijlen Maria Christina,
toebehoord hebbende aan / onbekend/.

 

Op Vrijdag den 9n. dezer heeft het den Almagtige behaagd tot zich te roepen in den ouderdom van 67 jaren mijne geliefde moeder Theresia Francina Adriana Lammens weduwe Adriaan Francois Lammens Jr. 
Vrienden en kennissen worden hartelijken dank betuigd voor zoowel gedurende hare ziekte als door de laatste eer aan haar bewezen. Paramaribo, 10 Julij 1880. 
A. J. LAMMENS

De West-Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana, Paramaribo, 11-07-1880.

 

 

Boedelpapieren A.F. Lammens jr 

Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen, 
nummer toegang 1.05.11.13, inventarisnummer 1742 Lammens, Adriaan Francois

Papieren betrekking hebbende tot de vordering van de wed. A.F. Lammens, alsmede erfgename des boedels H.S. Schouten.

Schuldbekentenis 11 augustus 1829 H.S. Schouten A.F. Lammens jr. tbv plantage L'Inquietude  f3300,-
Schuldbekentenis 8 augustus 1832 H.S. Schouten aan A.F. Lammens jr. tbv plantage L 'Inquietude  f1100,-

Op 16 oktober 1839 wederom bekentenis van H.S. Schouten met aflossingstermijnen. Schuld zou afgelost moeten zijn in 1844.


Bij overlijden van H.S. Schouten in 1841 was de schuld schijnbaar nog niet afgelost. En maart 1861 nog steeds niet.
In 1861 leeft A.F. Lammens in armoede en verzoekt het geregsthof om pro-deo proces te mogen voeren tegen de uitlandige C. M SChouten, weduwe van A.F. Lammens sr.

Dat de heer Adriaan Francois Lammens jr onder zoodanige armoedige positien verkeert, als waardoor hij buiten staat is, om eenige proceskosten te kunnen bestrijden, is eene ons bekende waarheid, welke wij gemoedelijk en onder aanbod van eede getuigen, om voor hem te dienen, daar en zoo het behoort. Paramaribo den 25 Januarij 1861 [gevolgd door 4 onleesbare namen]

De Wijkmeester van wijk La D, op bovenstaande getuigenis, en na ingesteld onderzoek, verklaart dat de Heer A.F. Lammens Jr. behoeftig is, en in de termen valt der publicatie van den 17 Januarij 1833 No.2 Paramaribo, den 25 Januarij 1861 De Wijkmeester [onleesbare naam]

Dhr. Leijsner/Leysner, woordvoerder van de uitlandige C.M. Schouten, wordt gesommeerd om op 4 maart 1861 voor het geregtshof te verschijnen. 
Hoe dit is afgelopen is verder niet te herleiden uit de papieren.

 

Testament A.F. Lammens jr.  1 maart 1857

Opgesteld vóór zijn huwelijk met T.F.A. Lammens

Legaten:

 • Francina Adelaide Lannens f2000,- Zij staat bovenaan, het belangrijkste is dat zij haar legaat ontvangt, boven alle anderen. [?]
 • Theresia Francina Adriana Lammens f2000,- en vruchtgebruik huis aan de Burenstraat La. D. No. 149 nieuwe wijk, No. 666 oude wijk
 • Adriaan Jacobus Lammens, zoon van Theresia Francina Adriana Lammens: gouden zakhorloge+ketting+
 • Cornelia Francina Frederika van der Goes f2000,- [zie ad 1]
 • Het kind Theresia Francina Henriette Stenhuis [Stenhuys], dochter van Maria Magdalena Lammens, echtgen. van Johan Henry Stenhuis f500,-
 • Het kind Johan Jacobus Botland, ten mijne huize opgevoed, zoon van Rosalina Johanna Elisabeth Botland f500,-
 • Armen der Evangelie Lutherse gemeente f10,-
 • Armen der Christelijk Hervormde gemeente f10,-
 • Te bespreken den schat des vrijdoms aan Frederik Johannes, behoorende aan mijnen houtgrond Onverwacht te Para.

Erfgenamen nalatenschap in gelijke delen, de kinderen van T.F.A. Lammens:

 • Adriaan Jacobus Lammens
 • Maria Magdalena Lammens echtgen. van Johan Henry Stenhuis
 • Susanna Hillegonda Lammens, nog minderjarig.

Indien de totale schulden onder f5000,- dan de grond Onverwacht aanhouden...

 Leuk detail in de papieren: het familiewapen zijn 3 witte lammetjes op een grondveld

[ad 1: dit betreft de gemanumitteerde C.F.F. van der Goes (Res. 30 Maart 1854 no. 462) 
C.F.F. van der Goes is Philipina *1834 Onverwacht, dochter van Truitje (Magdalena Pinas), kleindochter van Martha Margaretha Pinas. Vrijdom verzocht door A.F. Lammens jr.]

 

 

Manumissie Mosselwijk

 

Voornamen Theresia
Geslachtsnaam Mosselwijk
Slavennaam Theresia
Geslacht vrouw
Datum manumissie 06-11-1832
Bedrag cautie 0
Datum borgtocht 19-09-1832
Bedrag borgtocht 500
Verwijzing /
Borgen Hedk. Schouten en A.F. Lammens; Hoge Raad der Nederlandsche Bezittingen, 1828-1832 [1.05.08.03], nr. 12, notulen 06-11-32
Eigenaar Antje van Askan van Ephrata
Overige informatie GR 14-07-55, no. 841: A.F. Lammens wil Theresia + haar kinderen Maria Magdalena en Susanna Hillegonda de achternaam Lammens krijgen. Tevens krijgt zij de voornamen Francina Adriana erbij
Nationaal Archief: Historische Database Suriname Manumissies - Theresia MOSSELWIJK / LAMMENS

Naam Mosselwijk wordt Lammens
Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad. Paramaribo, 17-07-1855.

 

 

 

Manumissies Lannens

 

Voornamen Adelaide Francina
Geslachtsnaam Lannens
Slavennaam Adelaide
Geboortedatum 1827
Geslacht vrouw
Beroep Huisbediende
Datum manumissie 23-02-1856
Bedrag cautie 0
Bedrag borgtocht 0
Verwijzing /
Eigenaar A.F. Lammens jr (6821: houtgrond Onverwacht (Para) en vrijdom verzocht door A.F. Lammens jr)
Overige informatie GR 23-02-56, no. 218; geb. 1827; dochter van Bebe
Nationaal Archief: Historische Database Suriname Manumissies - Adelaide Francina LANNENS

Voornamen Adriaan Francois
Geslachtsnaam Lannens
Slavennaam Adriaan Francois
Geboortedatum 1854
Geslacht man
Beroep Te jong
Datum manumissie 23-02-1856
Bedrag cautie 0
Bedrag borgtocht 0
Verwijzing /
Eigenaar A.F. Lammens jr (6821: houtgrond Onverwacht (Para) en vrijdom verzocht door A.F. Lammens jr)
Overige informatie GR 23-02-56, no. 218; geb. 1854; zoon van Adelaide Francina Lannens
Nationaal Archief: Historische Database Suriname Manumissies - Adriaan Francois LANNENS

Voornamen Frederik Johannis
Geslachtsnaam Lannens
Slavennaam Jannie
Geboortedatum 1851
Geslacht man
Beroep Te jong
Datum manumissie 30-01-1858
Bedrag cautie 0
Bedrag borgtocht 0
Verwijzing /
Eigenaar A.F. Lammens (6829: Houtgrond Onverwacht (Para) en vrijdom verzocht door A.F. Lammens)
Overige informatie GR 30-01-58, no. 156; geb. 1851; zoon van Adelaide (Adelaide Francina Lannens)

 

Nationaal Archief: Historische Database Suriname Manumissies - Frederik Johannes LANNENS

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad. Paramaribo, 06-02-1858

Opm: Frederik Johannes Lannens is schijnbaar na het opstellen van het testament en vóór het overlijden van A.F. Lammens jr. gemanumitteerd. 

 

 

In het kort
De gemanumitteerde vrouwen die legaten zouden ontvangen 

Theresia Francina Adriana Lammens * ?- 1880

 • naam moeder in 1880: Maria Christina
 • manumissie: 1832 Mosselwijk, GR 1855: naam Lammens
 • kinderen (alle 3 erfgen. A.F. Lammens jr):
  • Adriaan Jacobus Lammens geb. ca 1834 - zoon van A.F. Lammens jr.
  • Maria Magdalena Lammens
  • Susanna Hillegonda Lammens
 • huwelijk met A.F. Lammens jr: 14-01-1861

 
Adelaide Francina LaNNens 1827 - 6 juli 1861 

 • manumissie: 23-02-1856 door Lammens jr
 • dochter van Babé / Francina Piqué *1799 van pl. Onverwacht
 • kinderen:
  • Augustina Jephtina *ca 1849 - 18-11-1853 (HAS Cat Para #79)
  • Frederik Johannes Lannens *1851 - 10-03-1861 (manumissie: 30-01-1858 / AF Lammens jr)
  • Adriaan Francois Lannens *1854 (manumissie: 23-02-1856 / AF Lammens jr)
  • Marius Frederik Lannens *1861 - 15-07-1861 (overlijdensakte)
 • HAS Catalog Para #76: "Umstande: Neg. z. M. Enky v Onoribo / Veranderung: ausgeschlossen in der Stdt" (ergens in periode 1852 en 1861)
 • Henry Lyon: aangever van haar overlijden en dat van haar zoon Marius Frederik, bekende vd overledene, kleermaker, 48 jaar (geb. 1813), woonachtig a/d Saramaccastraat.
 • bij overlijden woonachtig aan de Saramacca Straat L.E. n.64

 

Cornelia Francina Frederika van der Goes *1834

 • manumissie 18-03-1854 door Lammens jr.
 • zij is Philipina, dochter van Truitje (Magdalena Pinas) van plantage Onverwacht, kleindochter van Martha Margaretha Pinas.

 

 Overige bronnen

Toegang 1.05.11.13 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van de Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer en haar Opvolgers, (1778) 1828-1876 (1879) / Inventarisnummer 689 Moravische Broedergemeente, 1846 - 1870

Weeskinderen gerelateerd aan Adelaide Francina Lannens
allen gekomen aan Weesdepartement 06-07-1861 (door overlijden van A.F. Lannens)
allen onder verzorging door Wijngaarde

1. Lannens, Adriaan Francois Constantijn Juriaan geb 19-10-1858 (25-03-1854 doorgehaald)
moeder: Adelaide Francina Lannens
onder gealimenteerden gekomen: 01-01-1862
verzorger: Wijngaarde
woonplaats: Zwartenhovenbrugstraat over Spong
aanmerkingen: gedoopt 27-10-1858 

2. Lannens, Sophia geb. 21-03-1861  [wellicht injuist, zal zijn: Marius Frederik Lannens[
moeder: Adelaide Francina Lannens
gekomen aan Weesdepartement 06-07-1861
verzorger: Wijngaarde
aanmerkingen: overleden 15-07-1861

3. Verwacht, Alexandrina geb.1846  [dit is Sophia Alexandrina Verwacht]
aanmerkingen: gedoopt 21-09-1851, meerderjarig


 

 Aanvullende online info betreft zijn vader A.F. Lammens (sr)

Bron: M.v. Boven
LAMMENS, Adrianus Franciscus
Personalia: Waals * Vlissingen 9-1-1767 - + Den Haag 24-9-1847;
zn. van Adriaan François, griffier van Axel en het ambacht, schepen van de stad Vlissingen, en Catharina Maria Keetlaer;
tr. 1 1788 (gescheiden van tafel en bed 1795) Suzanna Cornelia Mogge Pous, dr. van Bonifacius, raad, schepen, burgemeester, thesaurier, pensionaris-honorair van Zierikzee, stadsdokter te Middelburg, leenman van de grafelijkheid van Zeeland Beoostenschelde, en Johanna Vincentia van Stapele
tr. 2. 1802 Maria de Gelder, dr. van Adriaan de Gelder en Maria Magda Egginck [overleden 15-11-1825]
tr. 3. Suriname 1827 Caroline Maria Schouten, weduwe d'Aquin, dr. van Gerrit Schouten en Maria Helena Zegelaer;
Loopbaan:
studie rechten Utrecht (prom. 1785);
advocaat, burgemeester Axel, daarna van Vlissingen, afgevaardigde naar de Staten-Generaal;
1811 lid Conseil général en wonende te Goes;
1813 ontvanger te Goes, later president Hof van Suriname;
Opgave 1811: was gehuwd en had vier kinderen; zijn jaarlijks inkomen werd geschat op FF 4000,-;
Bronnen:
Autobiografie van mr. Adriaan François Lammens, deel I, 1788-1796;
Homines Novi, Zeeland (met opgave bronnen: Zeeuws Archief, Aanwinst 1970.14; EZ II 221;
NAV 1868 378-379; De Vos, De Vroedschap van Zierikzee 677-678;
Van Zeeuwse Stam 1984 39-44). Werd een zonderling, "buiten-model" man genoemd bij Nagtglas, II (onder Lammens);
Zeeuws Archief, Archief prefectuur, inv.nr. 42;

BIOGRAPHISCHE NOTITIES BETREFFENDE ORNITHOLOGISCHE VERZAMELAARS IN SURINAME IN HET BEGIN VAN DE 19e EEUW
MR. ADRIAAN FRANÇOIS LAMMENS (1767-1847)

De handschriften van Mr. Adriaan Francois Lammens, door J. Voorhoeve 1960

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.21.183.45/node/c01%3A2.c02%3A11./open/c01:2.c02:11.#c01:2.c02:5. AF Lammens

Bron: Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels, John Sang-Ajang, april 2010
3838 15-11-1825 Maria van Gelder overleden, 52j/9m/13d - Echtgenote van mr. A.F. Lammens; na huwelijk van 25 jaar en ziekte van 15 dagen. Advertentie geplaatst door en Begraven door en voor rekening van: A.F. Lammens. Nieuwe Oranje Tuin. Bg 16/11. OVADV